Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych

Studia podyplomowe "Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych"

pod patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

 

Ogólna charakterystyka studiów

Digitalizacja zasobów i powszechne wykorzystywanie nowoczesnych technologii sprawia, że sprawna realizacja zadań publicznych czy realizacja celów biznesowych zależna jest od bezpieczeństwa zasobów informacyjnych i usług oraz infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej korzystanie z cyberprzestrzeni.

Odpowiedzią Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na wzrastające zapotrzebowanie rynku pracy na ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji są dwusemestralne studia podyplomowe adresowane do osób zatrudnionych zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, na stanowiskach gdzie wymagana jest wiedza i umiejętności z zakresu bezpieczeństwo informacji (w tym cyberbezpieczeństwa), ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych oraz prawnych aspektów informatyzacji.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej regulacji prawnej cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, ochrony tajemnic ustawowo chronionych oraz dostępu do informacji publicznej, procedur oraz dobrych praktyk z tego zakresu a także wskazanie prawnych, organizacyjnych i technicznych zabezpieczeń zasobów informacyjnych i systemów teleinformatycznych. Absolwent studiów zdobędzie kompetencje niezbędne dla pełnienia funkcji pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz wiedzę i umiejętności praktyczne przydatne w pełnieniu funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i pełnomocnika ochrony informacji niejawnych. Będzie przygotowany również do pracy na stanowiskach związanych z  udostępnianiem informacji publicznej.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe "Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych" kierowane są do osób zatrudnionych w administracji rządowej i samorządowej, pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania, osób zatrudnionych w podmiotach świadczących usługi drogą elektroniczną oraz w przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych a także osób zatrudnionych w sektorze prywatnym oraz prowadzących własną działalność gospodarczą. 

Program studiów ukierunkowany jest na kształcenie ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji, to jest osób odpowiedzialnych za: bezpieczeństwo informacji (w tym zwłaszcza dla pełnomocników do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni), ochronę danych osobowych (w tym dla administratorów bezpieczeństwa informacji), ochronę informacji niejawnych, zamówienia publiczne (w tym zwłaszcza zmówienia na systemy i usługi teleinformatyczne, sprzęt i oprogramowanie), informatyzację, digitalizację zasobów, elektroniczny obieg dokumentów (w tym osób określających wymagania i funkcjonalności systemów teleinformatycznych), a także dla osób na stanowiskach kierowniczych, odpowiedzialnych za zabezpieczenie przetwarzanych w instytucji danych oraz decydujących o wymaganiach dla stosowanych w organizacji systemów informatycznych.

Wykładowcy

Wysoki poziom merytoryczny studiów gwarantują nie tylko doświadczeni nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wojskowej Akademii Technicznej ale również wybitni specjaliści zatrudnieni w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Urzędzie Komunikacji Elektronicznej i NASK.

 

Ramowy program zajęć obejmuje następujące moduły

Moduł 1: Publiczne zasoby informacyjne i ich informatyzacja 37 godzin dydaktycznych 
Moduł 2: Ochrona cyberprzestrzeni  78 godzin dydaktycznych
Moduł 3: Ochrona danych osobowych 22 godzin dydaktycznych 
Moduł 4: Ochrona informacji niejawnych 28 godzin dydaktycznych
Moduł 5: Odpowiedzialność karna 5 godzin dydaktycznych


Zasady naboru

Rekrutacja jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich (niezależnie od kierunku).

Nabór uczestników rozpoczyna się w listopadzie 2015 r. i prowadzony będzie do uzyskania wymaganej liczby zgłoszeń (UWAGA - rekrutacja przedłużona do września 2016 r.).

Koszt studiów wynosi 4800 zł (plus 30 zł za wydanie świadectwa ukończenia studiów).

Planowany termin rozpoczęcia zajęć I edycji studiów w roku akademickim 2016/2017 – październik 2016 r.

Studia trwają 2 semestry (170 godzin). Zajęcia będą odbywały się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych w kampusie Wydziału Prawa i Administracji UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. 

 

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) -   logowanie na stronie www.podyplomowe.uksw.edu.pl.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe składają następujące dokumenty:

1.      Kwestionariusz osobowy, który drukuje się po zarejestrowaniu w systemie INTERNETOWEJ
         REJESTRACJI KANDYDATA (IRK);

2.      2 zdjęcia (podpisane na odwrocie);

3.      Odpis i kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub inżynierskich lub
          magisterskich);

4.      Kserokopię dowodu osobistego;

Opłaty za usługi edukacyjne wnosi się na indywidualny rachunek bankowy, który zostanie wygenerowany w systemie USOS Web po złożeniu dokumentów do dziekanatu.

Dokumenty można składać:

  • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 w Warszawie przy ul. Wóycickeigo 1/3 blok 17  pokój nr 1717B
  • przesłać pocztą na adres:

Studia Podyplomowe "Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych"

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bl. 17, pokój nr 1717B

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt: tel. (22) 56 99 704, e-mail e.chojnacka@uksw.edu.pl

 

Kontakt

Kierownik studiów
dr inż. Agnieszka Gryszczyńska

Sekretarz Studiów
dr Kamil Czaplicki

Sekretariat Studiów
Elżbieta Chojnacka

e-mail: e.chojnacka@uksw.edu.pl

telefon +48 (22) 56 99 704

 

Adres:

Wydział Prawa i Administracji UKSW
ul Wóycickiego 1/3 bl. 17 pokój nr 1717B
01-938 Warszawa

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach