MONITOR WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UKSW

 Monitor Wydziału Prawa i Administracji
 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

 

ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie publikacji aktów prawa wewnętrznego UKSW w Warszawie 

§ 3 ust. 2. W Monitorze Wydziałowym publikuje się: 

1) uchwały rady wydziału;
2) zarządzenia dziekana;
3) decyzje dziekana (prodziekana) o charakterze ogólnym;
4) uchwały rady instytutu;
5) zarządzenia dyrektora instytutu i jego decyzje o charakterze ogólnym;
6) teksty jednolite aktów, o których mowa w pkt. 1-5
7) uchwały i ogłoszenia wydziałowych komisji wyborczych 

§ 4 ust. 1 Obowiązek publikacji dotyczy aktów prawnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1-3 i pkt. 7 

§ 5 ust. 2 Akty prawne wydane w odniesieniu do wydziału są wiążące dla jednostek organizacyjnych wydziału, jego pracowników, doktorantów i studentów, a w przypadku aktów prawa wewnętrznego wydanych w odniesieniu do instytutu - dla jednostek organizacyjnych instytutu, jego pracowników, doktorantów i studentów. 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach