PROJEKT "Model regulacji jawności"

Projekt badawczo – rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa

„Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”

współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Projekt badawczo-rozwojowy Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym, kierowany przez prof. n. dr hab. Grażynę Szpor, ma na celu diagnozę dostępu do informacji i jego uwarunkowań oraz przedstawienie koncepcji zwiększenia skuteczności regulacji prawnej przetwarzania danych chronionych przed ujawnieniem. Proponowany model regulacji zorientowany jest na zrównoważony rozwój: trwałość demokratycznego państwa prawnego, respektowanie praw obywatelskich i sprawność realizowania zadań publicznych.

Założenia badawcze wynikają z ustalenia, że nowe zjawiska związane z przemianami społecznymi, rozwojem technologicznym oraz coraz szerszą komercjalizacją przetwarzania informacji sektora publicznego utrudniają godzenie wymogów transparentności działania władz publicznych z ochroną informacji w interesie publicznym oraz interesach grupowych i indywidualnych. Polska regulacja ustawowa dostępu do informacji i jej ograniczeń obejmuje kilkaset aktów prawnych. Poszczególne, niewystarczająco ze sobą powiązane ustawy, oceniane są krytycznie przez polskie i unijne władze, naukowców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, media i obywateli. Równocześnie kolejne rządowe projekty nowych aktów i nowelizacji aktów już obowiązujących (np. o dostępie do informacji publicznej) są krytykowane przez ekspertów i kwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. Powodują napięcia społeczne i zmniejszanie zaufania do władz publicznych.

W przeciwdziałaniu zagrożeniom dla obronności i bezpieczeństwa państwa podstawowe znaczenie mają przepisy dotyczące informacji niejawnych, które są rozproszone m.in. w ponad stu ustawach, do których odsyła ustawa o ochronie informacji niejawnych oraz obudowane obszernymi przepisami wykonawczymi wymagającymi weryfikacji w kontekście rozwoju technologii. Ponadto regulacja ograniczeń jawności ze względu na obronność i bezpieczeństwo jest coraz silniej zdeterminowana aktami prawa europejskiego, zwłaszcza w zakresie wykrywania i zapobiegania przestępstwom. Analiza tych przepisów i orzecznictwa jest głównym elementem diagnozy ograniczeń jawności
w interesie publicznym.

 

KONSORCJUM PROJEKTOWE I ZESPÓŁ BADAWCZY:

Projekt badawczo-rozwojowy na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizowany jest od maja 2013 r. do kwietnia 2016 r.  przez Konsorcjum: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Wrocławski, Wydawnictwo C.H. Beck oraz Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne. Projekt został podzielony na 17 zadań, wyodrębniony został etap badawczy realizowany do kwietnia 2015 r. oraz późniejszy - etap wdrożeniowy, podczas którego opracowane zostaną m.in. model regulacji, leksykon tajemnic i kodeks dobrych praktyk. W ramach integracji rozproszonych dotąd multidyscyplinarnych badań jawności i jej ograniczeń w projekcie biorą udział pracownicy naukowi z ośrodków akademickich w kraju i za granicą oraz eksperci - praktycy: z sektora publicznego, biznesu oraz stowarzyszeń i fundacji.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu:

www.mrj.uksw.edu.pl

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach