INDYWIDUALNY PLAN STUDIÓW I PROGRAM KSZTAŁCENIA (IPSPK)

§ 15 Regulaminu Studiów w UKSW w Warszawie


1. Uniwersytet uwzględniając szczególne zainteresowania i uzdolnienia studentów umożliwia im indywidualny dobór treści, metod i form kształcenia. Jest on realizowany przez elastyczny system studiów oraz możliwość studiowania według indywidualnego programu i planu studiów.

2. O indywidualny program i plan studiów może zwrócić się student, który spełnił jeden z poniższych warunków:

  1. zaliczył pierwszy rok studiów pierwszego stopnia;
  2. zaliczył pierwszy semestr studiów drugiego stopnia;
  3. zaliczył pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan może zatwierdzić indywidualny program i plan studiów na wcześniejszym etapie studiów.

3. Student ubiegający się o indywidualny program i plan studiów powinien:

  1. zwrócić się do nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy o objęcie go  opieką naukową;
  2. wspólnie z opiekunem naukowym ustalić program i plan studiów i przedłożyć go Dziekanowi do zatwierdzenia.


4. Indywidualny program i plan studiów jest zatwierdzany przez Dziekana, a kontrola jego realizacji jest prowadzona w tym samym trybie, co kontrola postępów w nauce pozostałych studentów.

5. Na wspólny wniosek studenta i opiekuna naukowego mogą być zgłaszane Dziekanowi zmiany do toku studiów. Decyzję wprowadzającą zmiany podejmuje Dziekan.

6. W przypadku wystąpienia trudności w realizacji indywidualnego programu i planu studiów Dziekan w porozumieniu z opiekunem naukowym podejmuje decyzję o dalszej jego realizacji, zmianie lub cofnięciu zgody.

7. Rada Wydziału może ustalić szczegółowe warunki odbywania indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów.
 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach