dr Adam Błachnio

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2004r.) W latach 2004-2007 odbył aplikację prokuratorską w Warszawie, którą ukończył z wynikiem bardzo dobrym.  Od  2008 r.     asesor,    a    następnie   prokurator   jednej    z   warszawskich     jednostek  prokuratury.   W   marcu 2013 r. obronił rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Jarosława Majewskiego. Doświadczenie dydaktyczne zdobywał jako patron aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, aplikantów aplikacji adwokackiej i radcowskiej, a także jako wykładowca ad hoc w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Obecnie zatrudniony w Katedrze Prawa Karnego WPiA UKSW w Warszawie, gdzie pełni także funkcję sekretarza katedry. Autor bądź współautor kilkunastu publikacji z zakresu prawa karnego i prawa karnego skarbowego, w szczególności dotyczących problematyki zasad odpowiedzialności karnej, środków reakcji karnej oraz przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu i przestępstw gospodarczych.Redaktor naczelny kwartalnika Probacja.

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach