PROJEKT WARSZTATY I STAŻE - ARCHIWUM

Projekt „Kształtowanie umiejętności i kompetencji studentów prawa przez warsztaty i praktyki”
nr POKL.04.01.01.00-116/14)

Wydział Prawa i Administracji UKSW otrzymał dofinansowanie projektu pt. „Kształtowanie umiejętności i kompetencji studentów prawa przez warsztaty i praktyki” (nr POKL.04.01.01.00-116/14) realizowanego w ramach Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany od 1 lutego do 30 września 2015 r. i jest dedykowany studentom piątego roku studiów stacjonarnych prawa Wydziału Prawa i Administracji kończących się w terminie do 30 września 2015 r.. Program zajęć i obejmuje możliwość udziału w warsztatach i stażach, których celem jest nabycie umiejętności i kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Zajęcia każdej z grup będą się odbywały zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Realizatora Projektu po indywidualnym ustaleniu z trenerami warsztatów i pracodawcami organizującymi staże. Realizacja projektu ma pomóc w uzupełnieniu braków w umiejętnościach i kompetencjach społecznych oczekiwanych przez pracodawców od osób, kończących kierunek prawo. Warsztaty i staże odbywane na V roku studiów mają dać studentom narzędzia i kwalifikacje do poradzenia sobie na rynku pracy. Koszt udziału w warsztatach jest bezpłatny dzięki finansowemu wsparciu pochodzącemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

 

Link do głównej strony Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/efs/


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I  DOKUMENTY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W PROJEKCIE 

Załącznik 1: Wzór formularza zgłoszeniowego

Załącznik 2: Wzór deklaracji uczestnictwa w Projekcie

Załącznik 3: Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 4: Dane uczestników do formularza PEFS

 

II PLAN WARSZTATÓW

 „Sporządzanie pism i dokumentów z prawa karnego ”  

grupa 1 22 i 29 kwietnia 2015 r.

grupa 2 6 i 13 maja 2015 r.

  „Sporządzanie pism i dokumentów z prawa administracyjnego” 

grupa 1 23 i 24 kwietnia 2015 r.

grupa 2 29 i 30 kwietnia 2015 r.

 „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w praktyce” 

grupa 1 24 i 25 kwietnia 2015 r.

grupa 2 29 i 30 maja 2015 r.

Legal English

każdy wtorek i piątek od 8 maja do 30 czerwca
grupa 1 8-9.30
grupa 2 9.45-11.15
grupa 3 11.30-13
grupa 4. 13.15 -14.45
grupa4 15.30-17
 
 „Radzenie sobie ze stresem w zawodzie prawnika 
Grupa 1 15 i 16 maja 2015 r.
Grupa 2 22 i 23 maja 2015 r. 
 
 „Pisanie projektów aktów normatywnych” 

Grupa 1 29-30 maja 2015 r

Grupa 2 1 i 3 czerwca 2015 r.

 „Przygotowywanie wystąpień publicznych i autoprezentacja 

Grupa 1 30 maja i 1 czerwca 2015 r.

Grupa 2 2 i 3 czerwca 2015 r.

„Sztuka wypowiedzi”  

Grupa 1 22 i 23 czerwca 2015 r.
Grupa 2 23 i 24 czerwca 2015 r.

 „Sporządzanie pism i dokumentów z prawa cywilnego (2 grupy x 16 godz.)

Grupa 1 22 i 23 czerwca 

Grupa 2 24 i 25 czerwca

„Korespondencja z urzędem administracyjnym w praktyce ” 

29 i 30 czerwca

grupa 1 od 8-14

grupa 2 od 14-20

 

III PLAN STAŻY

STAŻE ODBYWAJĄ SIĘ W MIEJSCACH INDYWIDUALNIE WYBRANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

 

IV ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE

Zaproszenia do składania ofert z dnia 02 czerwca 2015 roku:

Szanowni Państwo,

z powodu unieważnienia zapytania ofertowego nr 14/WiS/ZDSO/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów.

Oferty należy złożyć w terminie do 09 czerwca 2015 roku, do godz. 09.00.

Sporządzanie pism i dokumentów z prawa cywilnego:

Zapytanie ofertowe: POBIERZ

Formularz cenowy: POBIERZ

Wzór umowy: POBIERZ

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego: POBIERZ

 

Zaproszenia do składania ofert w ramach szacowania

ZAPROSZENIE NR 16/SWZ/WiS/2015 

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na usługę ubezpieczenie NNW studentów odbywających dwumiesięczne staże w ramach projektu „Kształtowanie umiejętności i kompetencji studentów prawa przez warsztaty i praktyki” realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: a.syryt@uksw.edu.pl w terminie do dnia 01 czerwca 2015 r. do godz. 10.00.

Treść zaproszenia do składania ofert: POBIERZ
Formularz cenowy: POBIERZ

Zaproszenia do składania ofert z dnia 23 kwietnia 2015 roku:

Szanowni Państwo,

z powodu unieważnienia zapytań ofertowych nr 2/WiS/ZDSO/2015, 7/WiS/ZDSO/2015, 9/WiS/ZDSO/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów.

Oferty należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2015 roku, do godz. 09.00.

Legal English:

Zapytanie ofertowe: POBIERZ

Formularz cenowy: POBIERZ

Wzór umowy: POBIERZ

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego: POBIERZ

 

Sporządzanie pism i dokumentów z prawa cywilnego:

Zapytanie ofertowe: POBIERZ

Formularz cenowy: POBIERZ

Wzór umowy: POBIERZ

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego: POBIERZ

 

Przygotowywanie wystąpień publicznych i autoprezentacja:

Zapytanie ofertowe: POBIERZ

Formularz cenowy: POBIERZ

Wzór umowy: POBIERZ

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowgo: POBIERZ

 

Zaproszenia do składania ofert w ramach szacowania

ZAPROSZENIE NR 11/SWZ/WiS/2015 

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na wykonanie tabliczki informacyjnej na drzwi w ramach projektu „Kształtowanie umiejętności i kompetencji studentów prawa przez warsztaty i praktyki” realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: a.syryt@uksw.edu.pl w terminie do dnia 23 kwietnia 2015 r. do godz. 10.00.

Treść zaproszenia do składania ofert: POBIERZ
Formularz cenowy: POBIERZ

ZAPROSZENIE NR 12/SWZ/WiS/2015 

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na opracowanie graficzne i druk dzienniczków staży w ramach projektu „Kształtowanie umiejętności i kompetencji studentów prawa przez warsztaty i praktyki” realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: a.syryt@uksw.edu.pl w terminie do dnia 23 kwietnia 2015 r. do godz. 10.00.

Treść zaproszenia do składania ofert: POBIERZ
Formularz cenowy: POBIERZ

Załącznik nr 2: POBIERZ

Załącznik nr 3: POBIERZ

 

 

Zaproszenia do składania ofert z dnia 10 kwietnia 2015 roku:

Szanowni Państwo,

z powodu unieważnienia zapytań ofertowych nr 2/WiS/ZDSO/2015, 7/WiS/ZDSO/2015, 9/WiS/ZDSO/2015 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów.

Oferty należy złożyć w terminie do 17 kwietnia 2015 roku, do godz. 09.00.

Legal English:

Zapytanie ofertowe: POBIERZ

Formularz cenowy: POBIERZ

Wzór umowy: POBIERZ

Informacja z dnia 20.04.2015r. o unieważnieniu zapytania ofertowego: POBIERZ

Sporządzanie pism i dokumentów z prawa cywilnego:

Zapytanie ofertowe: POBIERZ

Formularz cenowy: POBIERZ

Wzór umowy: POBIERZ

Informacja z dnia 20.04.2015r. o unieważnieniu zapytania ofertowego: POBIERZ

Przygotowywanie wystąpień publicznych i autoprezentacja:

Zapytanie ofertowe: POBIERZ

Formularz cenowy: POBIERZ

Wzór umowy: POBIERZ

Informacja z dnia 20.04.2015r. o unieważnieniu zapytania ofertowego: POBIERZ


Zaproszenia do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1/WiS/ZDSO/2015

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów pt. „Sztuka wypowiedzi” (2 grupy x 16 godz.) w ramach projektu „Kształtowanie umiejętności i kompetencji studentów prawa przez warsztaty i praktyki", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe: POBIERZ

Formularz cenowy: POBIERZ

Wzór umowy.: POBIERZ

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 31.03.2015 r. DO GODZ. 10.00.

Informacje o rozstrzygnięciu zapytania: POBIERZ

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 2/WiS/ZSDO/2015

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów Legal English (5 grup x 30 godz.) w ramach projektu „Kształtowanie umiejętności i kompetencji studentów prawa przez warsztaty i praktyki", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe: POBIERZ

Formularz cenowy: POBIERZ

Wzór umowy.: POBIERZ

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 31.03.2015 r. DO GODZ. 10.00.

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego: POBIERZ

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 3/WiS/ZDSO/2015

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów „Pisanie projektów aktów normatywnych(2 grupy x 16 godz.) w ramach projektu „Kształtowanie umiejętności i kompetencji studentów prawa przez warsztaty i praktyki", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe: POBIERZ

Formularz cenowy: POBIERZ

Wzór umowy.: POBIERZ

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 31.03.2015 r. DO GODZ. 10.00.

Informacje o rozstrzygnięciu zapytania: POBIERZ

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 4/WiS/ZDSO/2015

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów „Sporządzanie pism i dokumentów z prawa administracyjnego(2 grupy x 16 godz.) w ramach projektu „Kształtowanie umiejętności i kompetencji studentów prawa przez warsztaty i praktyki", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe: POBIERZ

Formularz cenowy: POBIERZ

Wzór umowy.: POBIERZ

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 31.03.2015 r. DO GODZ. 10.00.

Informacje o rozstrzygnięciu zapytania: POBIERZ

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 5/WiS/ZDSO/2015

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów „Korespondencja z urzędem administracyjnym w praktyce(2 grupy x 16 godz.) w ramach projektu „Kształtowanie umiejętności i kompetencji studentów prawa przez warsztaty i praktyki", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe: POBIERZ

Formularz cenowy: POBIERZ

Wzór umowy.: POBIERZ

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 31.03.2015 r. DO GODZ. 10.00.

Informacje o rozstrzygnięciu zapytania: POBIERZ

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 6/WiS/ZDSO/2015

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów „Sporządzanie pism i dokumentów z prawa karnego(2 grupy x 16 godz.) w ramach projektu „Kształtowanie umiejętności i kompetencji studentów prawa przez warsztaty i praktyki", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe: POBIERZ

Formularz cenowy: POBIERZ

Wzór umowy.: POBIERZ

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 31.03.2015 r. DO GODZ. 10.00.

Informacje o rozstrzygnięciu zapytania: POBIERZ

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 7/WiS/ZDSO/2015

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów „Sporządzanie pism i dokumentów z prawa cywilnego (2 grupy x 16 godz.) w ramach projektu „Kształtowanie umiejętności i kompetencji studentów prawa przez warsztaty i praktyki", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe: POBIERZ

Formularz cenowy: POBIERZ

Wzór umowy.: POBIERZ

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 31.03.2015 r. DO GODZ. 10.00.

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego: POBIERZ

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 8/WiS/ZDSO/2015

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów „Radzenie sobie ze stresem w zawodzie prawnika (2 grupy x 16 godz.) w ramach projektu „Kształtowanie umiejętności i kompetencji studentów prawa przez warsztaty i praktyki", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe: POBIERZ

Formularz cenowy: POBIERZ

Wzór umowy.: POBIERZ

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 31.03.2015 r. DO GODZ. 10.00.

Informacje o rozstrzygnięciu zapytania: POBIERZ

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 9/WiS/ZDSO/2015

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów „Przygotowywanie wystąpień publicznych i autoprezentacja(2 grupy x 16 godz.) w ramach projektu „Kształtowanie umiejętności i kompetencji studentów prawa przez warsztaty i praktyki", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe: POBIERZ

Formularz cenowy: POBIERZ

Wzór umowy.: POBIERZ

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 31.03.2015 r. DO GODZ. 10.00.

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego: POBIERZ

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 10/WiS/ZDSO/2015

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w praktyce(2 grupy x 16 godz.) w ramach projektu „Kształtowanie umiejętności i kompetencji studentów prawa przez warsztaty i praktyki", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe: POBIERZ

Formularz cenowy: POBIERZ

Wzór umowy.: POBIERZ

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 31.03.2015 r. DO GODZ. 10.00.

Informacje o rozstrzygnięciu zapytania: POBIERZ

 

Szanowni Państwo,

Kierownik Projektu przedłuża do 5 marca 2015 r., do godz. 15.30, termin składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia odnośnie do:

Zaproszenia nr 1/SWZ/WiS/2015

Zaproszenia nr 2/SWZ/WiS/2015

Zaproszenia nr 3/SWZ/WiS/2015

Zaproszenia nr 4/SWZ/WiS/2015

Zaproszenia nr 5/SWZ/WiS/2015

Zaproszenia nr 6/SWZ/WiS/2015

Zaproszenia nr 7/SWZ/WiS/2015

Zaproszenia nr 8/SWZ/WiS/2015

Zaproszenia nr 9/SWZ/WiS/2015

Zaproszenia nr 10/SWZ/WiS/2015

 

Aleksandra Syryt

Kierownik Projektu

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania

ZAPROSZENIE NR 1/SWZ/WiS/2015 

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów w zakresie sztuki wypowiedzi dla uczestników projektu „Kształtowanie umiejętności i kompetencji studentów prawa przez warsztaty i praktyki” realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: a.syryt@uksw.edu.pl w terminie do dnia 3 marca 2015 r. do godz. 12.00.

Treść zaproszenia do składania ofert: POBIERZ
Formularz cenowy: POBIERZ

 

ZAPROSZENIE NR 2/SWZ/WiS/2015 

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów Legal English dla uczestników projektu „Kształtowanie umiejętności i kompetencji studentów prawa przez warsztaty i praktyki” realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: a.syryt@uksw.edu.pl w terminie do dnia 3 marca 2015 r. do godz. 12.00.

Treść zaproszenia do składania ofert: POBIERZ
Formularz cenowy: POBIERZ

 

ZAPROSZENIE NR 3/SWZ/WiS/2015 

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów w zakresie pisania projektów aktów normatywnych dla uczestników projektu „Kształtowanie umiejętności i kompetencji studentów prawa przez warsztaty i praktyki” realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: a.syryt@uksw.edu.pl w terminie do dnia 3 marca 2015 r. do godz. 12.00.

Treść zaproszenia do składania ofert: POBIERZ
Formularz cenowy: POBIERZ

 

ZAPROSZENIE NR 4/SWZ/WiS/2015 

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów w zakresie sporządzania pism i dokumentów z prawa administracyjnego dla uczestników projektu „Kształtowanie umiejętności i kompetencji studentów prawa przez warsztaty i praktyki” realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: a.syryt@uksw.edu.pl w terminie do dnia 3 marca 2015 r. do godz. 12.00.

Treść zaproszenia do składania ofert: POBIERZ
Formularz cenowy: POBIERZ

 

ZAPROSZENIE NR 5/SWZ/WiS/2015 

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów w zakresie korespondencji z urzędem administracyjnym w praktyce dla uczestników projektu „Kształtowanie umiejętności i kompetencji studentów prawa przez warsztaty i praktyki” realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: a.syryt@uksw.edu.pl w terminie do dnia 3 marca 2015 r. do godz. 12.00.

Treść zaproszenia do składania ofert: POBIERZ
Formularz cenowy: POBIERZ

 

ZAPROSZENIE NR 6/SWZ/WiS/2015 

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów w zakresie sporządzania pism i dokumentów z prawa karnego dla uczestników projektu „Kształtowanie umiejętności i kompetencji studentów prawa przez warsztaty i praktyki” realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: a.syryt@uksw.edu.pl w terminie do dnia 3 marca 2015 r. do godz. 12.00.

Treść zaproszenia do składania ofert: POBIERZ
Formularz cenowy: POBIERZ

 

ZAPROSZENIE NR 7/SWZ/WiS/2015 

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów w zakresie sporządzania pism i dokumentów z prawa cywilnego dla uczestników projektu „Kształtowanie umiejętności i kompetencji studentów prawa przez warsztaty i praktyki” realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: a.syryt@uksw.edu.pl w terminie do dnia 3 marca 2015 r. do godz. 12.00.

Treść zaproszenia do składania ofert: POBIERZ
Formularz cenowy: POBIERZ

 

ZAPROSZENIE NR 8/SWZ/WiS/2015 

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów w zakresie radzenia sobie ze stresem w zawodzie prawnika dla uczestników projektu „Kształtowanie umiejętności i kompetencji studentów prawa przez warsztaty i praktyki” realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: a.syryt@uksw.edu.pl w terminie do dnia 3  marca 2015 r. do godz. 12.00.

Treść zaproszenia do składania ofert: POBIERZ
Formularz cenowy: POBIERZ

 

ZAPROSZENIE NR 9/SWZ/WiS/2015 

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów w zakresie przygotowywania wystąpień publicznych i autoprezentacji dla uczestników projektu „Kształtowanie umiejętności i kompetencji studentów prawa przez warsztaty i praktyki” realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: a.syryt@uksw.edu.pl w terminie do dnia 3 marca 2015 r. do godz. 12.00.

Treść zaproszenia do składania ofert: POBIERZ
Formularz cenowy: POBIERZ

 

ZAPROSZENIE NR 10/SWZ/WiS/2015 

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w praktyce dla uczestników projektu „Kształtowanie umiejętności i kompetencji studentów prawa przez warsztaty i praktyki” realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: a.syryt@uksw.edu.pl w terminie do dnia 3 marca 2015 r. do godz. 12.00.

Treść zaproszenia do składania ofert: POBIERZ
Formularz cenowy: POBIERZ

 

V FOTOGALERIA

GALERIA: Warsztaty "Sporządzanie pism i dokumentów z prawa karnego"

GALERIA: Warsztaty "Sporządzanie pism i dokumentów z prawa administracyjnego"

GALERIA: Warsztaty "Radzenie sobie zestresem w zawodzie prawnika"

GALERIA: Warsztaty "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej"

GALERIA: Warsztaty Legal English

 

VI KONTAKT

Biuro Projektu:

Ul Wóycickiego 1/3 bud 17, p. 1745

01-938 Warszawa

Tel. 535999742

Kierownik projektu

dr Aleksandra Syryt

a.syryt@uksw.edu.pl

Asystent kierownika projektu

mgr Ewelina Żyła

e.zyla@uksw.edu.pl

Dyżury: poniedziałek 8-11

 

Link do głównej strony Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/efs/
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach