Gratulacje dla Pana dr Dariusza Fuchsa

Dr Dariusz Fuchs, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UKSW, zarazem członek wieloletni  grupy Restatement Insurance Group (przygotowującej PEICL) współautor komentarza do Principles of European Insurance Contract Law, został zaproszony, jako jedyny reprezentant polskich ośrodków naukowych dnia  30 lipca b.r. do udziału w pracach PRICL. W lipcu 2015 roku ukonstytuowała się grupa robocza pod przewodnictwem Prof. Helmuta Heissa (Uniwersytet w Zurichu), której zadaniem będzie opracowanie transgranicznego projektu umownych zasad prawa reasekuracyjnego ("Principles of Reinsurance Contract Law (PRICL)" . Prace zostaną zainaugurowane w październiku tego roku i mają trwać do końca 2018r. Przedsięwzięcie co do zasady będzie realizowane w sposób analogiczny do zakończonego Projektu PEICL (Principles of European Insurance Contract Law – polskie tłumaczenie: www.restatement.info ), a mianowicie będzie polegać na finalnym opracowaniu propozycji klauzul wraz z komentarzem  w formie książkowej autorstwa członków grupy eksperckiej, która ma być podzielona (analogicznie, jak to miało miejsce przy PEICL) na członków Principles Draffting Commitee oraz pozostałe osoby biorące udział w projekcie. W odróżnieniu jednak od PEICL, PRICL nie będzie zawierać norm bezwzględnie wiążących ani wymuszających swoją właściwość, a jego zasięg nie będzie się ograniczał jedynie do UE, czy  państw EFTA, ale w zamierzeniu będzie dedykowany do powszechnego użycia na światowym rynku ubezpieczeniowym.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach