Warunki i harmonogram rekrutacji

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Uchwała nr 129/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW do Senatu UKSW o określenie zasad i trybu przyjmowania oraz warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji UKSW Uchwała nr 130/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW do Senatu UKSW o określenie zasad i trybu przyjmowania oraz warunków i trybu rekrutacji na niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji UKSW

 

 

 

 


 

 

Uchwała nr 35/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

 • rejestracja w systemie IRK -  01.06.2017-20.08.2017
 • przyjmowanie dokumentów od Kandydatów zarejestrowanych w IRK- 23.08.2017-25.08.2017 w godz.10:00-14:00
  • dokumenty przyjmowane będą w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Budynek 17 pok. 1703A (parter)
    
  • przyjmowany będzie  komplet dokumentów:

   1)  podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wypełnione poprzez uzupełnienie formularza w  systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów („IRK”), podpisane przez kandydata;

   2) odpis dyplomu magisterskiego (wraz z suplementem) ukończenia kierunku prawo jednolite studia magisterskie lub studiów administracyjnych drugiego stopnia, odpis dokumentu poświadczającego bycie beneficjentem programu "Diamentowy Grant", o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.);

   3) zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych z przebiegu studiów (w przypadku braku suplementu lub jeśli brakuje takich danych w suplemencie) 

  • 4) zaświadczenie o  ocenie, jaką kandydat uzyskał podczas studiów z przedmiotu odpowiadającego dziedzinie prawa, w zakresie której zamierza przygotować pracę doktorską;

   5) 1 zdjęcie o wymiarach 4,5 x 6,5 cm;

   6) kserokopię strony tytułowej pracy magisterskiej;

   7) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;

   8) wstępny zarys koncepcji rozprawy doktorskiej o objętości 4-6 stron tekstu (6-10 tys. znaków), w 4 egzemplarzach. Koncepcja powinna zawierać:

   a) opis problemu badawczego stanowiącego cel pracy i uzasadnienie jego wyboru,

   b) określać metodę/sposób realizacji zamierzonego celu,

   c)  wskazywać źródła i /lub materiał empiryczny;

  • 9) oryginał oświadczenia pracownika naukowego Wydziału Prawa i Administracji UKSW posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o możliwości sprawowania opieki naukowej nad kandydatem;

  • Lista opiekunów naukowych

    

   10)  życiorys kandydata z uwzględnieniem własnych zainteresowań naukowych, aktywności         zawodowej, znajomości języków obcych, dotychczasowych osiągnięć naukowych, wykazem publikacji, udziałem w projektach badawczych, konferencjach, stażach, stypendiach, aktywności w kole naukowym itp.;

   11) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (kolorowe zdjęcie do ELD w  postaci pliku JPG o wymiarach 300x375px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi);

  • Za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta Wydział Prawa i Administracji pobiera opłatę w wysokości 10 (słownie: dziesięciu) zł. (opłata dopiero po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego)
 • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 12 września 2017r.
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach