Stypendia, staże i współpraca z francuskimi ośrodkami - spotkanie z przedstawicielem Ambasady Francuskiej ds. nauki

W dniu 18 stycznia br. Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW prof. dr hab. Marek Świerczyński gościł na naszym Wydziale Attaché ds. Nauki, Technologii i Współpracy Uniwersyteckiej Ambasady Francji w Polsce – dr Sébastien’a Reymond’a. Celem spotkania było omówienie możliwości nawiązania współpracy naukowej pomiędzy WPiA UKSW oraz francuskimi uczelniami i ekspertami.

Pan Prodziekan przedstawił aktywność naukową prowadzoną na naszym Wydziale, m.in. w dziedzinach nowych technologii, biotechnologii, cyberbezpieczeństwa i zdrowia. Przedmiotem dyskusji były zatem planowane na WPiA konferencje i projekty, takie jak: utworzenie inkubatora startupów działających na rynku medycznym, powołanie Centrum Mediacji, którego celem byłaby analiza socjologicznych i prawnych aspektów rozstrzygania sporów przez mediację, a także otwarte niedawno na naszym Wydziale interdyscyplinarne studia na kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni. Pan Prodziekan zwrócił również uwagę na najnowsze publikacje naukowe pracowników Wydziału z zakresu zdrowia i prawa własności intelektualnej, m.in. dotyczące biologicznych produktów leczniczych.

Pan Attaché wyraził zainteresowanie działalnością naukową prowadzoną na WPiA w ww. obszarach. Wyraził również otwartość na ewentualne inicjatywy polsko-francuskiej współpracy naukowej w innych dziedzinach. Przedstawiciel Ambasady Francji w Polsce wyraził chęć pomocy WPiA w nawiązaniu kontaktów z francuskimi ośrodkami naukowymi.

Pan Prodziekan i Pan Attaché zgodzili się co do tego, że nawiązanie kontaktów stanowiące pierwszy krok w budowaniu relacji zaufania pomiędzy ośrodkami naukowymi, może, w perspektywie długoterminowej, zaowocować trwałą współpracą i wspólnymi przedsięwzięciami naukowymi. Ów pierwszy etap budowania współpracy pomiędzy WPiA i francuskimi naukowcami mógłby się opierać np. na wzajemnym udziale w konferencjach i seminariach, a w dalszej przyszłości być może prowadzić do utworzenia studiów magisterskich realizowanych w formule tzw. podwójnego dyplomu.

Francuski dyplomata wskazał również na możliwość uzyskania wsparcia ze strony Ambasady Francji w Polsce przez polskich studentów, doktorantów i naukowców na realizację studiów magisterskich, doktoranckich i badań naukowych we Francji. Francuskie stypendia obejmują m.in. możliwość zrealizowania studiów magisterskich we Francji na poziomie Master 2 oraz realizowanie tzw. podwójnego doktoratu (co-tutelle). Naukowcy posiadający już stopień doktora także mogą ubiegać się o wsparcie na odbycie miesięcznych badań naukowych we Francji. Pan Attaché zwrócił także uwagę na program POLONIUM, obejmujący projekty badawcze uzgodnione pomiędzy konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi oraz na program HARMONIA, realizowany przez Narodowe Centrum Nauki, którego celem jest finansowanie międzynarodowych projektów badawczych.

Współpraca naukowa z francuskimi uczelniami i ekspertami, której nawiązaniu służyło spotkanie, stanowiłaby niewątpliwie szansę rozwoju dla studentów i pracowników naszego Wydziału.

Poniżej znaleźć można szczegółowe informacje o programach stypendialnych oferowanych przez francuskie władze:

1) Dla studentów WPiA UKSW:

http://www.institutfrancais.pl/pl/stypendia-rzadu-francuskiego-bgf-master-2

2) Dla Doktorantów WPiA UKSW:

http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-doktorat-cotutelle

3) Stypendia naukowe przeznaczone dla naukowców (przynajmniej ze stopniem doktora) z WPiA UKSW planujących przeprowadzić część badań we Francji:

http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy (ogłoszenie nastąpi w lutym 2017 r.)

4) Program Polonium nakierowany na rozwijanie wymiany naukowej i technologicznej pomiędzy francuskimi i polskimi zespołami badawczym:

http://www.institutfrancais.pl/pl/partnerstwo-hubert-curien-polonium

Uwaga!: Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej uprzejmie informuje, że w związku z nie wykorzystaniem przez stronę francuską limitu miejsc stypendialnych (160 m-cy przeznaczonych na staże, trwające od 1 do 9-ciu miesięcy, w tym 60 m-cy zarezerwowanych na studia doktoranckie co-tutelle oraz podwójne dyplomy w zakresie studiów drugiego stopnia), data składania podań na stypendium rządu polskiego została przesunięta na 30 września 2016 r na pierwszy semestr roku akademickiego 2016/17 oraz do 28 lutego 2017 r – na drugi semestr. Szczegóły i formularze rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej Ambasady RP w Paryżu.

http://www.paryz.msz.gov.pl/fr/la_cooperation_bilaterale/bourses_et_stages/bourses_informations_generales

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach