Obowiązki Studenta w celu rozliczenia roku akademickiego 2016/2017

Studenci, którzy zaliczą egzaminy w I terminie sesji egzaminacyjnej semestru letniego zobowiązani są do sprawdzenia na swoim koncie czy wszystkie oceny wpisane są do Usosweb. Do 30.09.2017 student zgłasza program do rozliczenia.

Studenci, którzy będą zdawać egzaminy w terminie poprawkowym (wrześniowym) zobowiązani są do weryfikacji swoich ocen oraz zgłoszenia programu do rozliczenia roku akademickiego w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2017 r.
Możliwość zarejestrowania się w systemie USOS na zajęcia w kolejnym roku akademickim uzyskają studenci, którzy będą mieli rozliczony rok akademicki 2016/17  i uzyskają wpis Dziekana na rok wyższy.

Obowiązkiem Studenta jest sprawdzenie na koncie w USOSwebie czy ma on wpisane wszystkie oceny zaliczające ćwiczenia, wykłady, seminaria etc. Wszelkich poprawek w systemie Usosweb dokonuje osoba prowadząca dane zajęcia. Jakiekolwiek braki w ocenach uniemożliwią automatycznie zaliczenie studentowi roku i wpis na rok wyższy. W związku z powyższym zwracamy Państwa uwagę na obowiązek kontrolowania przez Państwa na bieżąco danych zawartych w systemie Usosweb.

Studenci, którzy będą ubiegać się o warunkowy wpis na kolejny rok studiów lub o powtarzanie roku
przed zgłoszeniem do rozliczenia programu w systemie USOSweb, zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie odpowiedniego podania  w terminie do 30.09.2017 r.
Nie dopełnienie formalności wymaganych do rozliczenia roku w wyznaczonych terminach spowoduje skreślenie z listy studentów w dniu 30.09.2017r.

Instrukcja zgłaszania programu do rozliczenia w USOSweb

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach