Przeniesienia

 Poniżej znajdziecie Państwo Uchwałę Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW regulującą zasady przeniesienia na kierunki prowadzone przez Wydział oraz wykaz dokumentów, które nalezy złożyć w odpowiednim Dziekanacie.

 

Uchwała nr 27/2008/2009
Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW
z dnia 25 listopada 2008 roku
w sprawie szczegółowych warunków przeniesień obowiązujących
na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji

Na podstawie § 18 ust. 2 Regulaminu Studiów uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeniesienia do innej uczelni

 1. Student może w każdym czasie przenieść się do innej uczelni, o ile wypełnił wszystkie obowiązki wobec Uniwersytetu.
 2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, Dziekan na wniosek studenta wyraża zgodę na przeniesienie.

§ 2. Przeniesienia z innej uczelni

 1. Dziekan może wyrazić zgodę na przeniesienie się z innej uczelni, w tym uczelni zagranicznej, na studia prowadzone na Wydziale, jeżeli osoba ubiegająca się o przeniesienie:

a) wypełniła wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, z której zamierza się przenieść (uczelnia macierzysta);

b) uzyskała na uczelni macierzystej zaliczenie roku studiów, na jaki była wpisana w roku akademickim, w którym składa podanie o przeniesienie;

c) złożyła podanie o przeniesienie wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5, nie później niż 15 lipca.

 1. Osoba, która na macierzystej uczelni studiuje w systemie studiów niestacjonarnych, wieczorowych lub w innym systemie studiów płatnych może być przeniesiona wyłącznie na studia niestacjonarne prowadzone na Wydziale.
 2. Warunkiem przeniesienia się z innej uczelni na studia stacjonarne prowadzone na Wydziale jest porównywalność warunków rekrutacji, które obowiązywały osobę ubiegającą się o przeniesienie z innej uczelni, kiedy ubiegała się o przyjęcie na studia w uczelni macierzystej oraz warunków rekrutacji obowiązujących na tym kierunku studiów prowadzonym przez Wydział, na który miałoby nastąpić przeniesienie.
 3. Na studia stacjonarne prowadzone na Wydziale nie może być przeniesiona osoba, której średnia ocen uzyskanych na uczelni macierzystej w ramach dotychczas odbytych etapów studiów jest niższa niż 4,0, przy czym warunku tego nie stosuje się, jeżeli za udzieleniem zgody na przeniesienie przemawiają ważne powody.
 4. Na studia na kierunek prawo mogą być przeniesione wyłącznie osoby, które na uczelni macierzystej studiują na kierunku prawo. Na studia na kierunek administracja mogą być przeniesione wyłącznie osoby, które na  uczelni macierzystej studiują na kierunku administracja. Na studia na kierunek stosunki międzynarodowe mogą być przeniesione wyłącznie osoby, które na uczelni macierzystej studiują na kierunku stosunki międzynarodowe lub na kierunku europeistyka.
 5. Do podania o przeniesienie należy dołączyć dokumenty umożliwiające ustalenie, czy zachodzą warunki przeniesienia określone w ust. 1-5.

§ 3. Przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne oraz ze stacjonarnych na niestacjonarne w ramach tego samego kierunku studiów

 1. Student może po zakończeniu każdego semestru studiów przenieść się ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne.
 2. Dziekan może wyrazić zgodę na przeniesienie się studenta ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne po ukończeniu przez niego II roku studiów na kierunku prawo lub I roku studiów na pozostałych kierunkach prowadzonych przez Wydział, jeżeli student:

a) uzyskał zaliczenie roku studiów, na jaki był wpisany w roku akademickim, w którym składa podanie o przeniesienie;
b) uzyskał średnią ocen w ramach dotychczas odbytych etapów studiów nie niższą niż 4,5, a w razie gdy przeniesienie miałoby nastąpić przed ukończeniem II roku studiów - nie niższą niż 4,7;
c) złożył podanie o przeniesienie nie później niż 15 lipca.
 

§ 4. Zmiana kierunku studiów

 1. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, na wniosek studenta złożony nie później niż przed rozpoczęciem przezeń III roku jednolitych studiów magisterskich lub II roku studiów I lub II stopnia Dziekan może wyrazić zgodę nazmianę przez studenta kierunku studiów na kierunek studiów prowadzony przez Wydział.
 2. Dziekan odmawia zgody na zmianę kierunku studiów na kierunek studiów prowadzony przez Wydział, jeżeli student ubiegający się o zmianę kierunku studiów, biorąc pod uwagę wyniki uzyskane przez niego z egzaminu maturalnego, nie zakwalifikowałby się na studia na tym kierunku, gdyby brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym na te studia na rok akademicki, w którym składa podanie o zmianę kierunku studiów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZENIESIENIE NA WPiA:

 • podanie do Prodziekana wybranego kierunku WPiA z prośbą o przyjęcie w ramach przeniesienia
 • zgoda Dziekana lub Prodziekana macierzystego kierunku na przeniesienie
 • zaświadczenie o ukończonym roku studiów
 • zaświadczenie o średniej ocen (obejmujące wszystkie przedmioty zaliczone dotychczas na maierzystym kierunku)
 • karta przebiegu studiów
 • oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych na uczelni publicznej (pdf do pobrania) - uwaga - proszę zaznaczyć pkt. 3 oświadczenia 
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach