Rozliczenie roku akademickiego 2016/2017

Studenci, którzy zaliczą pozytywnie egzaminy w pierwszym terminie zobowiązani są do sprawdzenia na swoim koncie, czy wszystkie oceny i zaliczenia wpisane są do systemu USOSweb. Po weryfikacji swoich ocen Student podpina przedmioty i zgłasza program do rozliczenia roku akademickiego 2016/2017.

Studenci, którzy będą zdawać egzaminy w terminie poprawkowym (wrześniowym) zobowiązani są do weryfikacji swoich ocen oraz podpięcia przedmiotów i zgłoszenia programu do rozliczenia w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2017 r. (koniec roku akademickiego). Możliwość zarejestrowania się w systemie USOS na zajęcia w kolejnym roku akademickim uzyskają studenci, którzy będą mieli rozliczony rok akademicki 2016/2017 i uzyskają wpis Dziekana na rok wyższy.

Obowiązkiem Studenta jest sprawdzenie na koncie w USOSweb czy ma on wpisane wszystkie oceny zaliczające ćwiczenia, wykłady, seminaria etc. Wszelkich poprawek w systemie usosweb dokonuje osoba prowadząca dane zajęcia. Jakiekolwiek braki w ocenach i zaliczeniach uniemożliwią zaliczenie studentowi roku i wpis na rok wyższy.
W związku z powyższym zwracamy Państwa uwagę na obowiązek kontrolowania przez Państwa na bieżąco danych zawartych w systemie usosweb.

Studenci, którzy będą ubiegać się o warunkowy wpis na kolejny rok studiów lub o powtarzanie roku oprócz zgłoszenia programu do rozliczenia w systemie USOSweb, zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie odpowiedniego podania (wg wzorów zamieszczonych na stronie internetowej w zakładce odpowiedniego kierunku) w terminie do 30.09.2017 r.

Niedopełnienie formalności wymaganych do rozliczenia roku w wyznaczonym terminie spowoduje skreślenie z listy studentów.

Informacji dotyczących uzyskania stypendium Rektora należy szukać na stronie internetowej Działu Pomocy Materialnej http://www.dpm.uksw.edu.pl/.

*Instrukcja zgłaszania programu do rozliczenia w USOSweb (zobacz)

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach