Rekrutacja

„Program stażowy dla studentów prawa – równe szanse na konkurencyjnym rynku”

Nr  POWR.03.01.00­IP.08­00­SP2/17

UWAGA!!! DRUGA TURA REKRUTACJI

Od 4 grudnia rozpoczęła się II tura rekrutacji do projektu, według tych samych zasad, jakie obowiązywały w I turze. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń.

 

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja odbędzie się w dwóch etapach.

Etap pierwszy zakłada ocenę aplikacji studentów 4 i 5 roku prawa, sporządzonych zgodnie z formularzem zgłoszeniowym, w którym kryterium przyznania określonej liczby pkt. będzie średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów.

W celu zgłoszenia do procesu rekrutacyjnego do projektu należy wypełnić formularz zgłoszenia udziału w projekcie i przesłać na adres przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej dr Aleksandry Syryt a.syryt@uksw.edu.pl do 26 listopada br. 

W treści wiadomości proszę podać PO WER prawo.

W ramach etapu drugiego odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna  przeprowadzona przez pełnomocnika Dziekana WPiA UKSW ds. praktyk studenckich na kierunku Prawo.

Projekt jest kierowany do osób posiadających status studenta w wieku do 30 roku życia. Uczestnik stażu nie może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy.

Rekrutacja uczestników projektu nastąpi w oparciu o kryteria dostępu, którymi będą:

1) aktualny wpis na listę studentów WPiA UKSW na kierunku prawo stacjonarne na 4 lub 5 roku studiów;

2) brak realizacji stażu wg projektu (po raz drugi);

3) punktacja dotycząca średniej ocen z dotychczasowego przebiegu studiów. 4) punktacja z rozmowy kwalifikacyjnej.

Na podstawie przeprowadzonej rekrutacji zostanie sporządzona lista rankingowa. 

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane drogą elektroniczną przez adres email podany w formularzu zgłoszeniowym.

W celu dopełnienia wymogów rekrutacji osoby zakwalifikowane do projektu będą musiały złożyć w Biurze Projektu dokumenty wymagane Regulaminem rekrutacji i organizacji staży studenckich w ramach projektu „Program stażowy dla studentów prawa – równe szanse na konkurencyjnym rynku”.

 

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach