Zamówienia w projekcie

Projekt „Administracja na tak! – rozwój kompetencji praktycznych na kierunku Administracja Wydziału Prawa i Administracji UKSW”

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/ADM/2017

Szanowni Państwo, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla uczestników projektu pn „Administracja na tak! – rozwój kompetencji praktycznych na kierunku Administracja Wydziału Prawa i Administracji UKSW”, realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy przesłać/dostarczyć na adres: Centrum Inicjatyw Rozwojowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 19 pok. 1925, 01-938 Warszawa w terminie do dnia 20.12.2017 r. (do godz. 12.00), decyduje data wpływu.

W załączeniu:

1.       Zapytanie ofertowe

2.       Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

3.       Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 2;

4.       Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 3;

5.       Wzór umowy z Wykonawcą (Umowa w sprawie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków) –
            Załącznik nr 4;

6.       Wzór Protokołu odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 5;

        7.       Wzór umowy powierzenia danych osobowych – Załącznik nr 6.

 

.................................................................................................................................................................................................................

Warszawa, dn. 12.12. 2017 r.

Szanowni Państwo,

Przesyłamy w załączeniu informację o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 01/ADM/2017- którego przedmiotem była usługa ubezpieczenia NNW dla uczestników projektu „Administracja na tak - rozwój kompetencji praktycznych na kierunku Administracja Wydziału Prawa i Administracji UKSW”podczas odbywania staży, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

..................................................................................................................................................................................................................

Nr POWR.03.01.00-00-S114/17 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/ADM/2017

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla uczestników projektu pn „Administracja na tak! – rozwój kompetencji praktycznych na kierunku Administracja Wydziału Prawa i Administracji UKSW”, realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy przesłać/dostarczyć na adres: Centrum Inicjatyw Rozwojowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 19 pok. 1925, 01-938 Warszawa w terminie do dnia 12.12.2017 r. (do godz. 12.00), decyduje data wpływu.

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 2

4. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 3

5. Wzór umowy z Wykonawcą (Umowa w sprawie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków) – Załącznik nr 4

6. Wzór Protokołu odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 5

7. Wzór umowy powierzenia danych osobowych – Załącznik nr 6.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach