Zamówienia w projekcie

Projekt „Program stażowy dla studentów prawa - równe szanse na konkurencyjnym rynku”

Nr POWR.03.01.00-00-S122/17

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/PR/2017

Szanowni Państwo, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla uczestników projektu pn „Program stażowy dla studentów prawa – równe szanse na konkurencyjnym rynku”, realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy przesłać/dostarczyć na adres: Centrum Inicjatyw Rozwojowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 19 pok. 1925, 01-938 Warszawa w terminie do dnia 20.12.2017 r. (do godz. 12.00), decyduje data wpływu.

W załączeniu:

1.      Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

2.       Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 2;

3.       Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 3;

4.       Wzór umowy z Wykonawcą (Umowa w sprawie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków) –
   Załącznik nr 4;

5.       Wzór Protokołu odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 5;

6.       Wzór umowy powierzenia danych osobowych – Załącznik nr 6.

..............................................................................................................................................................................................................

Warszawa, dn. 12.12. 2017r.

Szanowni Państwo,

Przesyłamy w załączeniu Informację o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 01/PR/2017- którego przedmiotem była usługa ubezpieczenia NNW dla uczestników projektu „Program stażowy dla studentów prawa - równe szanse na konkurencyjnym rynku”podczas odbywania staży, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

................................................................................................................................................................................................................

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/PR/2017

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla uczestników projektu pn „Program stażowy dla studentów prawa - równe szanse na konkurencyjnym rynku”, realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy przesłać/dostarczyć na adres: Centrum Inicjatyw Rozwojowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 19 pok. 1925, 01-938 Warszawa w terminie do dnia 12.12.2017 r. (do godz. 12.00), decyduje data wpływu.

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 2;

4. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 3;

5. Wzór umowy z Wykonawcą (Umowa w sprawie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków) – Załącznik nr 4;

6. Wzór Protokołu odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 5;

7. Wzór umowy powierzenia danych osobowych – Załącznik nr 6.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach