Egzaminy dyplomowe

Informacje dla studentów V roku

Studenci studiów stacjonarnych są zobowiązani złożyć pracę magisterską do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim ostatniego roku studiów.

Dziekan, na wniosek kierującego pracą lub na wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy magisterskiej w razie długotrwałej choroby studenta lub z innych przyczyn (np. czasowy brak dostępu do materiałów źródłowych). Termin złożenia pracy nie może być przesunięty na później niż do 30 września ostatniego roku studiów.

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy magisterskiej (wg wzoru) musi być zaopiniowane przez promotora i należy je złożyć do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych.

Studenci, którzy składają dokumenty do obrony po terminie wskazanym w § 41, ust. 1 Regulaminu Studiów muszą to zrobić najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym egzaminem dyplomowym (zwłaszcza, jeśli student chce przystąpić do obrony jeszcze w czerwcu i lipcu).

Przed złożeniem pracy w dziekanacie Student ma obowiązek zarchiwizować zatwierdzoną przez Promotora pracę w systemie APD.

Na podanej stronie znajdziecie Państwo instrukcję do archiwizacji pracy:  https://apd.uksw.edu.pl/.

Terminy obron prac dyplomowych odbywają się w dniach podanych w Zarządzeniu nr 1/2016/2017 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 19.05.2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego kończącego studia stacjonarne oraz niestacjonarne I i II stopnia, jednolite studia magisterskie na kierunkach: Administracja, Prawo i Stosunki międzynarodowe.

Po zarchiwizowaniu w systemie APD pracy dyplomowej, student ma obowiązek złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty do obrony:

 1. 1 egzemplarz pracy dyplomowej drukowany dwustronnie w miękkiej oprawie składają wszyscy studenci (proszę nie umieszczać logo UKSW na swojej pracy, użycie logo każdorazowo wymaga zgody Władz Uczelni). Pozostałe egzemplarze w twardej oprawie jednostronnie drukowane (chyba, że recenzenci życzą sobie inaczej). Prace należy składać bezpośrednio recenzentom.
 2. Protokół o powołanie komisji egzaminacyjnej (drukowany z APD po archiwizacji pracy) - złożyć po podpisaniu przez promotora ! ! ! ;
 3. Kartę pracy dyplomowej (drukowana z APD po archiwizacji pracy )- złożyć po podpisaniu przez promotora ! ! ! ;
 4. Oświadczenie studenta o samodzielnym napisaniu pracy (uwaga: drukowane z systemu APD, załączone do pracy dyplomowej po stronie tytułowej! - druga strona) - złożyć po podpisaniu przez promotora ! ! ! ;
 5. Raport OSA - po podpisaniu przez promotora ! ! ! ;
 6. Licencję dla Uniwersytetu na udostępnianie pracy (drukowaną z APD po archiwizacji pracy);
 7. Kartę obiegową (do pobrania w Dziekanacie);
 8. 4 zdjęcia w formacie 4,5 x 6,5 cm;
 9. dowód opłaty za dyplom - 60,00 zł (wpłata na indywidualny numer konta, który znajduje się w usosweb)
 10. Najpóźniej w dniu obrony należy zwrócić legitymację studencką
   

Studenci, którzy chcą uzyskać odpis dyplomu i suplementu w języku angielskim muszą złożyć wniosek o wydanie takich dokumentów (do pobrania ze strony wydziałowej - wzory podań) oraz dostarczyć dowód wpłaty (40 zł - opłata na indywidualny numer konta z usosweb) i dodatkowe zdjęcie (identyczne jak do wersji w języku polskim). Wniosek taki można złożyć w terminie do 30 dni od dnia obrony !!! Student powinien dostarczyć tłumaczenie praktyk studenckich podpisane przez pracownika SJO UKSW.

Przyjmowane będą wyłącznie prace magisterskie z kompletem wymaganych dokumentów !!!

Dyplomy odbieracie Państwo osobiście w Dziekanacie po upływie miesiąca od daty obrony.

Karty Obiegowe Studenta odbieracie w dziekanacie.
Wypełniona obiegówka jest jednym z warunków dopuszczenia studenta do obrony.
Zbieracie na nich pieczątki z poszczególnych jednostek UKSW:
UWAGA - w pierwszej kolejności zbieracie Państwo pieczątkę z Biblioteki Wydziałowej, w drugiej kolejności z Biblioteki Głównej UKSW , na koniec Kwestura !!!!!!!!! Inne działy bez znaczenia.
- Kwestura (Jednostka Odpowiedzialna za Płatności) -
p.69 ul. Dewajtis 5, I pietro Stary Gmach, od pon. do pt.  8.00-15.30
- Biblioteka Główna UKSW - ul. Dewajtis 5 od pon. do pt.  8.00-18.00
- Biblioteka Wydziałowa WPiA - pok. 1707, bud. 17, ul. Wóyciciego 1/3 - godz. otwarcia: pon. 9:00-15:00, wt. - czw. 8:30-16:30, pt. 10:00-18:00
- Biuro Karier - pon. - bud. 21, p. 311, ul.Wóycickiego 1/3, pon. - pt. 10:00-13:00; DODATKOWE DYŻURY: 27.05, 10.06, 24.06 w godzinach 9:00-12:00
- Dział Pomocy Materialnej - p.03 b. 23  ul.Wóycickiego 1/3: wt - śr  10:00-12:10 oraz 12:30-14:00, czw - pt  11:00-12:10 oraz 12:30-15:00
- Dziekanat - pieczątka będzie wstawiana przez dziekanat w dniu obrony po oddaniu przez Państwa legitymacji studenckiej.
 

Studenci, którzy podchodzą do obronyzobligowani są do:

a)rozliczenia się z praktyk studenckich (kopie dokumentów składane są w BK, oryginały w dziekanacie),

b) posiadania karty obiegowej,

c) posiadania oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych absolwenta UKSW(do wygenerowania po zalogowaniu się studenta do USOSweb - zakładka Dla wszystkich - Absolwenci).

Studenci, którzy nie spełnią powyższych warunków, nie otrzymają pieczęci z Biura Karier na karcie obiegowej.

Studenci, którzy rezygnują ze studiów lub zostali skreśleni, dostarczają do BK tylko kartę obiegową.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Biurem Karier.

 

WYTYCZNE DZIEKANA WPiA

Wytyczne nr 1/2012 przeprowadzania egzaminów licencjackich oraz magisterskich na kierunkach: Prawo, Administracja, Stosunki Międzynarodowe oraz określające system oceny prac zaliczeniowych, projektowych i dyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 września 2012 r.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach