JEDNOLITY SYSTEM ANTYPLAGIATOWY

Na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) wszystkie pisemne prace dyplomowe przed egzaminem dyplomowym muszą zostać sprawdzone w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) [zgodnie z art. 76 ust. 4 ww. ustawy].

JSA zastąpił wykorzystywane wcześniej systemy antyplagiatowe. Jest udostępniony nieodpłatnie dla wszystkich uczelni wyższych w Polsce. Podstawowym celem zmian jest unifikacja i standaryzacja procedur sprawdzania prac pod kątem ewentualnego plagiatu w skali ogólnopolskiej.

 

UWAGA!   Wszystkie prace dyplomowe sprawdzane są obecnie w JSA a nie w dotychczasowym systemie OSA.

Dostęp do JSA mają  Promotorzy.

***

Raport generowany jest automatycznie w Archiwum Prac Dyplomowych (APD):

INSTRUKCJA DLA PROMOTORA

(poszczególne kroki w systemie APD)

***

 

Interpretacja raportu dokonywana jest przez Promotora.

 

UWAGA! Informacja na temat wielokrotnego badania pracy w systemie JSA

 

Instytucją koordynującą właściwe funkcjonowanie JSA jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB).

Materiały OPI PBI ze szkolenia przeprowadzonego w grudniu 2018 r. na UKSW:

1) Co to jest JSA / jak funkcjonuje?

2) Jak interpretować raport z JSA?

3) Studium przypadku: wskazówki interpretacyjne na konkretnych przykładach

 

 Po kliknięciu na wybrany poniżej temat można otworzyć materiały szkoleniowe przygotowane przez OPI PBI:

FILMY INSTRUKTAŻOWE

KURS E-LEARNINGOWY

SPRAWDZANIE PRACY. PERSPEKTYWA PROMOTORA: SAMOUCZEK

 

POMOC TECHNICZNA:

OPI PBI oferuje bieżącą pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z JSA, tzw. HELPDESK OPI:

 

--------

Zarządzenie nr 4/2015/2016 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie kontroli prac dyplomowych w Internetowym Systemie Antyplagiatowym na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Warszawie.

SZKOLENIE ANTYPLAGIATOWE DLA STUDENTÓW - 04.04.2017

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach