Aktualne konferencje


Szanowni Państwo,w imieniu Organizatorów przekazujemy informację o odwołaniu Konferencji organizowanej przez Katedrę Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego WPiA UKSW oraz Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka UKSW 16 marca br. pt. Prawo Humanitarne.
Decyzja ta niestety została podyktowana zarządzeniem Władz Uczelni oraz decyzją Pani Profesor Elżbiety Karskiej, o zastosowaniu środków wzmożonej ostrożności. Prawdopodobnie zostanie przełożona na maj, o czym niezwłocznie poinformujemy wszystkich zainteresowanych konferencją. Za wszelkie niedogodności uprzejmie przepraszamy.
 
Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego WPiA UKSW
oraz
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka UKSW
 

ma zaszczyt i przyjemność zaprosić studentów, doktorantów, a także tegorocznych absolwentów różnych dyscyplin naukowych do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prawo humanitarne”.

W przypadku zgłoszeń samodzielnych pracowników naukowych przewidujemy panel ekspercki
Konferencja odbędzie się 16 marca 2020 r. w Auli im. Roberta Schumana w bud. 21 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Abstrakt nie może przekraczać 2 500 znaków. Wystąpienie powinno trwać do 15 minut. Dopuszczalne jest współautorstwo referatu.
Zgłoszenia uczestnictwa czynnego należy przesyłać poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy do dnia 4 marca br.:
https://docs.google.com/forms/d/10fENOp2POfFOouC3oCx_k6Rjq1CWh0KS7DVz0qd96j8

Do udziału w Konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką prawa humanitarnego. W szczególności chcemy zwrócić uwagę na zagadnienia:
-konflikty zbrojne
-instytucje międzynarodowej pomocy humanitarnej
-ochrona ludności cywilnej
-dzieci w konfliktach zbrojnych i ochrona ich praw
-status jeńców wojennych
-ochrona życia i zdrowia
-ochrona praw człowieka
-ochrona dóbr cywilnych i dóbr kultury
-zbrodnie wojenne
Powyższy katalog nie ma charakteru wyczerpującego.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru najlepszych zgłoszeń. Publikacja agendy wydarzenia nastąpi najpóźniej do 9 marca.

Rejestracji uczestnictwa biernego będzie można dokonać w trakcie trwania konferencji przed wejściem do sali lub za pośrednictwem poniższego formularza:
https://docs.google.com/forms/d/1X1tZloMaXZzSJ9f63jmZxE7ZlHMnOYxyQEkHWAJj3VA

Zarówno za uczestnictwo czynne, jak i bierne będą wydawane stosowne zaświadczenia po zakończeniu konferencji. Wydarzenie ma charakter otwarty i bezpłatny w przypadku uczestnictwa biernego i czynnego.

Planowane jest wydanie monografii pokonferencyjnej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Konferencji!

 

.........................................................................................................................................................................................

XVII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Odpowiedzialność karna za przestępstwa popełnione za granicą.
Zagadnienia materialnoprawne i procesowe.”

Warszawa, 21 października 2020 r.

Program
 

10.00 – 10.15: Otwarcie konferencji

10.15 – 10.40: Prof. dr hab. Jarosław Majewski, dr Piotr Zakrzewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Warunek podwójnej karalności jako przesłanka odpowiedzialności karnej za czyn popełniony za granicą

10.40 – 11.05: Prof. dr hab. Piotr Kardas, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Podżeganie i pomocnictwo do czynu, który ma być popełniony za granicą

11.05 – 11.30: Dr hab. Marek Kulik, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Odpowiedzialność karna za przemyt narkotyków poza granicami państwa

11.30 – 12.00: Przerwa na kawę

12.00 – 12.25: Dr hab. Sławomir Steinborn, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku –  Ekstradycja do krajów nieobjętych Europejską konwencją o ekstradycji z 1957 r. a ochrona praw człowieka

12.25 – 12.50: Dr hab. Anna Błachnio-Parzych, prof. Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie - Europejski nakaz dochodzeniowy

12.50 – 13.15: Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie – Przejęcie do wykonania w Polsce orzeczenia zagranicznego sądu karnego

13.15 – 14.30: Przerwa na lunch

14.30 – 16.30: Dyskusja

16.30: Podsumowanie, zamknięcie konferencji

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE                

1. Obrady XIIV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego odbędą się 21 października 2020 roku w Auli Głównej im. ROBERTA SCHUMANA budynku „AUDITORIUM MAXIMUM” Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3.

2. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 190 złotych.

a. Dane odbiorcy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

b. Konto bankowe: Bank Zachodni WBK:  81 1090 1014 0000 0001 2229 7627

c. Tytuł przelewu: „XVII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne”  - opłata konferencyjna oraz imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata (w przypadku płatności więcej niż za jedną osobę, proszę zaznaczyć ten fakt; jeśli to możliwe wpisując zbiorcze oznaczenie np. sędziowie II Wydziału Karnego, Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ewentualnie wpisując nazwisko każdej z osób).

d. Termin płatności: 5 października 2020 r.

3. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdów.

4. Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie:

http://wpia.uksw.edu.pl/bielanskie.kolokwia.karnistyczne

5. Po dokonaniu rejestracji na adres e-mailowy podany w formularzu wysłany zostanie automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia (osoby posiadające adresy e-mailowe w domenie @gmail.com proszone są o sprawdzenie folderu SPAM). W razie nieotrzymania takiego potwierdzenia (po sprawdzeniu, że stosownej wiadomości nie ma również w folderze SPAM) prosimy o niedokonywanie powtórnej rejestracji i o zgłoszenie braku potwierdzenia na adres e-mailowy: m.spiridis@uksw.edu.pl

6. Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa najpóźniej do 5 października 2020 roku.

7.Wypełnienie formularza zgłoszenia i otrzymanie potwierdzenia (także otrzymanego z adresu e-mailowego: m.spiridis@uksw.edu.pl) jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w konferencji.

8. Wpłaty wpisowego należy dokonać w terminie wskazanym w pkt 2 po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Jeżeli życzą sobie Państwo wystawienia faktury VAT, prosimy o podanie wymaganych do jej wystawienia danych w elektronicznym formularzu rejestracyjnym oraz zaznaczanie w formularzu stosownej opcji. Termin do wystawienia faktury wynosi siedem dni od daty wpływu środków na konto Uniwersytetu. Po upływie tego terminu wystawienie faktury nie będzie możliwe, co wynika z przepisów prawa podatkowego.

9. Dalsze informacje dot. konferencji można uzyskać telefonicznie u Pani mgr Magdaleny Spiridis nr tel. 0 22 569 96 86 (w godzinach 8:00-15:00) lub wysyłając zapytanie na adres: m.spiridis@uksw.edu.pl

 Dane do uiszczenia opłaty za uczestnictwo w XVII Bielańskim Kolokwium Karnistycznym

Kwota: 190 zł

Dane odbiorcy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Konto bankowe:  Bank Zachodni WBK:  81 1090 1014 0000 0001 2229 7627

Tytuł przelewu:  „XVII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne”  - opłata konferencyjna oraz imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata (w przypadku płatności więcej niż za jedną osobę, proszę zaznaczyć ten fakt; jeśli to możliwe wpisując zbiorcze oznaczenie np. sędziowie II Wydziału Karnego, Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ewentualnie wpisując nazwisko każdej z osób).

 Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej:  5 października 2020 r.


 

Drodzy, Studenci informujemy , że od dnia 03.08.2020 do 21.08.2020 dziekanat administracji stacjonarnej będzie nieczynny. Przerwa wakacyjna dotyczy również obsługi zdalnej oraz systemu usosweb i maila.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach