Zaproszenie do udziału w Konferencji Naukowej "Rzetelny proces i prawo do sądu"

Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego UKSW oraz Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego UKSW, ma ogromną przyjemność zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową “Rzetelny proces i prawo do sądu”, która odbędzie się w 13 stycznia 2023 roku, na terenie Kampusu Uniwersyteckiego UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.


Prawo do rzetelnego procesu jest fundamentalnym prawem każdej osoby w demokratycznym państwie prawa. Pod tą zwięzłą formułą kryje się bogaty katalog zasad, jakie winny być nie tylko deklarowane przez państwo, ale przede wszystkim, urzeczywistniane w codziennej praktyce wymiaru sprawiedliwości. Rzetelność postępowania sądowego jest bowiem gwarantem praworządności państwa i ochrony wszelkich praw i wolności jednostki.
W ramach projektu #25latKonstytucjiRP, którego pomysłodawcami są studenci-członkowie Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego, chcemy na niwie akademickiej zbadać poszczególne konstrukcje konstytucyjne, wskazując ich zalety i wady na gruncie przyjętej w 1997 roku Ustawy Zasadniczej oraz nawiązując do klauzuli rewizyjnej zawartej w m.in Konstytucji marcowej z 1921 r. zastanawiamy się w jaki sposób można by je udoskonalić. Podczas kolejnego wydarzenia pochylimy się nad jednym z najważniejszych praw jednostki, stanowiącym zabezpieczenie całego katalogu.
 Prawo do sądu jest prawem samoistnym, które pełni funkcję gwarancyjną względem innych praw i wolności. Jest ono podstawowym środkiem ochrony uprawnień, który podlega bezpośredniemu stosowaniu, chyba że przepisy Konstytucji stanowią inaczej. Składa się na nie zespół mechanizmów gwarancyjnych urzeczywistnionych poprzez określone instytucje prawnoprocesowe i standardy prawne. Instytucja prawa do sądu lokuje się na styku różnych dziedzin prawa, w szczególności prawa procesowego i prawa konstytucyjnego.
 Prawo do sądu zostało wyrażone w art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 oraz w art. 78 Konstytucji. W myśl art. 45 ust. 1 Konstytucji każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Natomiast art. 77 ust. 2 Konstytucji stanowi, że ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Celem konferencji jest pochylenie się nad zagadnieniem rzetelnego procesu oraz prawa do sądu w szerokim ujęciu. Organizatorzy pragną zaprosić do udziału studentów, doktorantów, praktyków oraz nauczycieli akademickich od spojrzenia na przedmiotowe zagadnienie z różnych perspektyw – zarówno prawnomiędzynarodowej, konstytucyjnej, administracyjnej, cywilnej i karnej, a także interdyscyplinarnej.
W celu zgłoszenia chęci wygłoszenia referatu prosimy o wypełnienie formularza oraz dołączenie do niego abstraktu liczącego max. 1500 znaków (liczonych bez spacji) i przesłanie go w nieprzekraczalnym terminie tj. 23.12.2022 r. godz. 23:59.
Zgłoszenia:
https://forms.gle/T8e2WaNh7rLhhH2w6
Link do wydarzenia na FB:
https://fb.me/e/2EyHQmmQQ

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach