dr hab. Maria Szczepaniec, prof. uczelni

Dr hab. Maria Agnieszka Szczepaniec, prof. uczelni pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5593-6031

Sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Głównym przedmiotem zainteresowań naukowych jest prawo karne materialne, prawo karne procesowe, ale także kryminologia i kryminalistyka. Badania naukowe dotyczą również ekonomicznego podejścia do przestępczości.

Wykształcenie:

1998 r. tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

1998-2002 stacjonarne studia doktoranckie z zakresu prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

2003 r. stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

2013 r. stopień doktora habilitowanego nauk prawnych (specjalność prawo karne) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Zatrudnienie akademickie:

Od 1999 r. asystent na WPiA UKSW w Katedrze Prawa Karnego

Od 2003 r. adiunkt na WPiA UKSW w Katedrze Prawa Karnego

Od 2014 r. profesor nadzwyczajny na WPiA UKSW w Katedrze Prawa Karnego.

Pełnione funkcje:

-Kierownik ścieżki kształcenia w zakresie prawa w Szkole Doktorskiej UKSW

-Zastępca Członka Kolegium Sądu Najwyższego

-Członek Komisji Dyscypliny Nauki Prawne ds. oceny pracowniczej

-Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich na UKSW (2013-2016)

-Redaktor Tematyczny w Kolegium Redakcyjnym czasopisma „Zeszyty Prawnicze” (od 2012)

-Kierownik Studiów Podyplomowych z Prawa Dowodowego na WPiA UKSW (2013-2016)

-Kierownik Studiów Podyplomowych z Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej na WPiA UKSW (2015-2016)

-Członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych (2002-2012),

-Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Dydaktyki (2005-2008),

-Członek Wydziałowej Komisji ds. Programowych (2005-2008),

-Pełnomocnik Dziekana - Kierownik Niestacjonarnych Studiów Administracji (2005-2008),

-Koordynator ds. współpracy z pracodawcami (2014-2016)

-Pełnomocnik Dziekana WPiA - Koordynator ds. odpłatnych form działalności dydaktycznej na WPiA UKSW (2014-2016)

-Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Pracowników Naukowo-Dydaktycznych (2013-2016)

-Koordynator i opiekun praktyk studenckich na WPiA UKSW (2001 - 2005)

-Opiekun Koła Nauk Penalnych działającego w ramach Katedry Prawa Karnego WPiA UKSW (od 2006),

-Pełnomocnik ds. etyki (2014-2016)

-Członek Rady Programowej czasopisma Młody Jurysta

-Członek Rady Naukowej Kortowskiego Przeglądu Prawniczego,

Inne:

-Do 2018 r. adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie,

-Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu nauk penalnych (prawo karne, ekonomiczne podejście do przestępczości, kryminologia i kryminalistyka),

-Prelegent na kilkudziesięciu konferencjach naukowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych,

-Prowadziła liczne szkolenia dla sędziów i prokuratorów (m.in. na temat stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego),

-Prowadziła szkolenia w ramach Kursu Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych dla doradców prawnych,

-Autorka opinii prawnych z zakresu prawa karnego,

-Trzykrotnie nagrodzona nagrodami Rektora UKSW za zasługi organizacyjne i zaangażowanie na rzecz rozwoju Wydziału Prawa i Administracji oraz całego Uniwersytetu.

Monografie:

1. „Przekroczenie granic obrony koniecznej w polskim prawie karnym”, Zakamycze 2004,

2. „Teoria ekonomiczna w prawie karnym”, Warszawa 2012.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach