Koło Naukowe Arbitrażu i Mediacji "Consensus"

Koło Naukowe Arbitrażu i Mediacji "Consensus"

Koło Naukowe Arbitrażu i Mediacji "Consensus" działa od 2009 r.,przy katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UKSW.

Opiekunem Honorowym Koła jest pani profesor Irena Lipowicz.

Opiekę naukową nad Kołem sprawują:
pani dr Aneta Jakubiak-Mirończuk i pan dr Ziemowit Cieślik.

Cele koła:

- Pogłębianie i popularyzowanie wiedzy z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów
- Zrzeszenie studentów zainteresowanych tematyką polubownych metod rozwiązywania sporów
- Promowanie arbitrażu (sądownictwa polubownego) oraz mediacji wśród przyszłych prawników tak, by wykorzystywali zdobytą wiedzę w późniejszej praktyce zawodowej
- Organizacja konferencji naukowych oraz warsztatów
- Stworzenie możliwości rozwoju osobistego, wypowiedzenia własnego zdania i wymiany myśli wśród studentów prawa
- Współpraca z innymi kołami naukowymi, w zakresie zagadnień dotyczących arbitrażu i mediacji.

Realizujemy swoje cele poprzez organizowanie: warsztatów (w tym symulacji mediacji), konferencji naukowych, wykładów i studenckich spotkań dyskusyjnych. Liczymy, że wzrost popularności mediacji i sądownictwa polubownego przyczyni się do lepszego świadczenia usług prawniczych.

Planujemy jednocześnie stworzyć na WPiA Klinikę Mediacji, w której studenci wpisani na listę stałych mediatorów mogliby pomagać przy rozwiązywaniu sporów zainteresowanych.

ZARZĄD KOŁA:

II kadencja
-
Prezes ? Dawid Małkowicz
- Wiceprezes ? Michał Makarewicz
- Sekretarz ? Mateusz Grzybkowski
- Skarbnik ? Karol Michalski

Spotkania Koła odbywają się co dwa tygodnie w poniedziałki w sali 1703.

KONTAKT:
e-mail: knaim.uksw@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/knaimconsensus

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach