Pracownicy Katedry

Kierownik Katedry Prawa Informatycznego:

Dr hab. Grażyna Szpor, prof. UKSW, pokój 1752 (kontakt: g.szpor@uksw.edu.pl)

Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kierownik Katedry Prawa Informatycznego. Kierownik Podyplomowych Studiów Prawno-Informatycznych. Ekspert zespołu ds. usuwania barier e-administracji Komitetu Rady Ministrów d.s. Informatyzacji i Łączności.

 

Adiunkci:

 • Dr inż. Agnieszka Gryszczyńska
  • pokój: 1756
  • kontakt: a.gryszczynska@uksw.edu.pl
  • biogram: doktor nauk prawnych, absolwentka kierunków prawo, administracja, informatyka
   i ekonometria. Adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego.
  • prowadzone zajęcia: Technologie informacyjne, Poznanie prawa drogą elektroniczną, Seminarium licencjackie (kierunek: Administracja).
  • zainteresowania badawcze: informatyzacja rejestrów publicznych, elektroniczna administracja
   i podpis elektroniczny.

Asystenci:

 • Dr Kamil Czaplicki
 • Mgr Dorota Chomicka (urlop)
  • pokój: 1756
  • kontakt: dorota@chromicka.eu
  • biogram: Absolwentka kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Od 2007 r. asystentka w Katedrze Prawa Informatycznego WPiA UKSW, od 2009 r. asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
  • prowadzone zajęcia: Technologie informacyjne i prawnicze systemy wyszukiwawcze.
  • zaintereowania badawcze: prawne zagadnienia komunikacji elektronicznej i informatyzacji państwa ze szczególnym uwzględnieniem procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej.
 • Mgr Piotr Drobek
  • pokój: 1756
  • kontakt: p.drobek@uksw.edu.pl
  • prowadzone zajęcia: Poznanie prawa drogą elektroniczną, Organizacja i zarządzanie w administracji publiczne, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnyc, Data protection in international relations, Data protection in case law of the Court of Justice of the European Union, Prawna ochrona danych osobowych ? wybrane zagadnienia
  • zainteresowania badawcze: Ochrona danych osobowych, prawa człowieka, zarządzanie informacją w administracji publicznej, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, transgraniczne aspekty administracyjnoprawnych regulacji ochrony danych osobowych, edukacja prawna
 • Mgr inż. Krzysztof Świtała
  • pokój: 1756
  • kontakt: k.switala@uksw.edu.pl
  • prowadzone zajęcia: Technologie informacyjne (kierunek: Administracja 2 stopnia), E-PUAP
   i elektroniczne usługi publiczne, Tworzenie i wykorzystanie BIP (kierunek: Administracja stacjonarna 2 stopnia - specjalność: Administracja Elektroniczna).
  • zainteresowania badawcze: Prawo autorskie. prawo własności przemysłowej, prawne aspekty nowych technologii, ochrona danych osobowych.
 • Mgr Jacek Kowalski (urlop)

Wykładowcy i Doktoranci:

 • Dr Beata Zbarachewicz
 • Dr inż. Kajetan Wojsyk
  • pokój: 1756
  • biogram: Od 1974 r. interesuje się informatyką i jej zastosowaniami w nauce i technice, a przede wszystkim w administracji. Zajmuje się kształtowaniem ?świadomości informatycznej? ludzi zmuszonych do korzystania ze współczesnych elektronicznych środków przekazu informacji. Szczególnie jest mu bliska idea społeczeństwa informacyjnego, której w całości podporządkowuje aktywność zawodową. W różnych formach (publikacje, konferencje, szkolenia) działa na rzecz zmiany funkcjonowaniu administracji publicznej umożliwiając jej przemianę z ?papierowej? - bardzo kosztownej, niesprawnej i archaicznej w tanią, ?elektroniczną?. Zdeklarowany przeciwnik bezmyślnej ?komputeryzacji?. Poprzez aktywną działalność prezentacyjną i szkoleniową upowszechnia współczesne pojmowanie informacji, jej znaczenia dla rozwoju i ekonomiki działania.
 • Dr Jerzy Stanik
  • pokój: 1756
 • Mgr Piotr Durbajło
  • pokój: 1756
  • kontakt: piotr@durbajlo.email
  • biogram: magister inżynier, absolwent m.in. Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Akademii Obrony Narodowej, Szkoły Głównej Handlowej. Od ponad 15 w administracji rządowej zajmuję się teleinformatyką, rejestrami państwowymi, systemami łączności, a także realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (wdrażał pilotażowy system lokalizacji numerów alarmowych, zintegrowany system łączności m.in. na potrzeby wizyty Ojca Świętego w Polsce oraz system łączności specjalnej przez przewodnictwem Polski w Radzie UE, autor analiz i ocen eksperckich z obszaru projektów teleinformatycznych w administracji publicznej). Pełnił stanowiska kierownicze w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Za działalność zawodową otrzymał liczne odznaczenie państwowe i resortowe.
  • zaintersowania badawcze: zaawansowane technologie teleinformatyczne i ich bezpieczeństwo, zarządzanie ryzykiem w projektach z obszaru ICT, systemy finansowania ze środków UE jako narzędzie wsparcia innowacyjności w Polsce, korelacja aspektów prawnych i technicznych budowy bezpieczeństwa e-usług administracji publicznej.
 • Mgr Piotr Mączewski
  • pokój: 1756
 • Mgr Anna Zubrycka
  • pokój: 1756
 • Mgr Ewa Marzec
  • pokój: 1756
 • Mgr Bartłomiej Michalak
  • pokój: 1756
  • biogram: prawnik, ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; absolwent podyplomowych studiów na Wydziale Zarządzania SWPW Zarządzanie funduszami strukturalnymi UE. Wykładowca i wdrożeniowiec w wielu ogólnopolskich projektach, m.in. Nowa Księga Wieczysta projekt informatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości (2006), System SkokCom projekt informatyczny dla SKOK Stefczyka i Wyższej Szkoły Finansów i Administracji w Gdańsku (2007), Krajowa Sieć Serwisu Kamsoft SA wdrażanie formatu XML w AOS i POZ (2008-2009), Help-Med Outsourcing Medyczny projekty informatyczne w nzoz (2008-2013), Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Praw Pacjenta i Ubezpieczeń Zdrowotnych WPiA Uniwersytet Łódzki dokumentacja medyczna (2011-2012), Instytut Technologii Eksploatacji ? PIB Radom opracowanie krajowego standardu kompetencji zawodowych (2013), ekspert Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, przy działaniu 8.3 i 8.4 PO IG 2007-2013 oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przy Działaniu II.1 PO RPW 2007-2013.
  • prowadzone zajęcia: Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (ćwiczenia)
  • zainteresowania badawcze: prawne obowiązki informacyjne administracji publicznej, bezpieczeństwo informacji medycznej, ochrona danych w rejestrach medycznych, informacja oświatowa.
 • Mgr Małgorzata Olszewska
  • pokój: 1756
 • Mgr Aleksandra Comi
  • pokój: 1756

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach