dr Julia Kosonoga - Zygmunt

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, doktor nauk prawnych (tytuł rozprawy doktorskiej: Odpowiedzialność karna za nieprzeszkodzenie samobójstwu w polskim prawie karnym, promotor prof. UKSW dr hab. Jarosław Majewski), adiunkt w Katedrze Prawa Karnego, radca prawny. Główny przedmiot działalności naukowej i dydaktycznej stanowi prawo karne materialne. Dotychczasowe zainteresowania badawcze koncentrują się m.in. wokół problematyki zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, prawnych modeli zwalczania powrotności do przestępstwa, obowiązku naprawienia szkody, zasady proporcjonalności na płaszczyźnie wymiaru kary, czy też wybranych aspektów prawa medycznego, jak chociażby kwestia standardu postępowania lekarza wobec samobójcy.

 

Wykaz wybranych publikacji

 

1. ?Podobieństwo przestępstw jako przesłanka recydywy jurydycznej w prawie polskim na tle rozwiązań państw obcych?, Prokuratura i Prawo 2017, nr 9;

2. ?Kara nagany w systemie sankcji za wykroczenia?, WPP 2017, nr 1;

3. Komentarz do art. 32, 33, 37, 37a, 37b, 38 KK, w: R. A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, C. H. Beck 2017;

4. ?Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2016 r., sygn. V KK 306/15?, Prokuratura i Prawo 2016, z. 11;

5. ?Criminal liability in polish law for failure to take action to prevent a suicide?, Zeszyty Prawnicze 2016, z. 2;

6. ?Swoboda decyzji woli suicydenta jako przesłanka odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 151 k.k.?, Kwartalnik Prawa Publicznego 2015, nr 2;

7. ?Namowa i udzielenie pomocy do samobójstwa (art. 151 k.k.)?, Prokuratura i Prawo 2015, z. 11;

8. ?Obowiązek udzielenia pomocy w przypadku sprzeciwu osoby zagrożonej w świetle art. 162 Kodeksu karnego?, Zeszyty Prawnicze 2015, z. 1;

9. ?Źródła prawnokarnego obowiązku przeszkodzenia samobójstwu. Część II?, Ius Novum 2015, nr 1;

10. ?Źródła prawnokarnego obowiązku przeszkodzenia samobójstwu. Część I?, Ius Novum 2014, nr 4;

11. ?Standard postępowania lekarza wobec samobójcy?, Ius Novum 2011, nr 4;

12. ?Zasada proporcjonalności na płaszczyźnie wymiaru kary?, w: T. Dukiet-Nagórska (red.), ?Zasada proporcjonalności w prawie karnym?, Warszawa 2010, (współautorka M. Szczepaniec);

13. ?Obowiązek naprawienia szkody w systemie środków probacyjnych?, w: Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), ?Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody?, Warszawa 2010, (współautorka M. Szczepaniec);

14. ?Wartość dowodowa opinii osmologicznej?, w: Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.) ?Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świetle kodyfikacji karnych z 1997 roku i propozycji ich zmian?, Wolters Kluwer 2009, (współautorka M. Szczepaniec);

15. ?Prawne modele zwalczania powrotności do przestępstwa w polskim prawie karnym?, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2008, z. 2;

16. ?A permanent prohibition to drive motorised?, The Annals of Institute of Roman Law, Xiamen Univeristy, Roman Law and Modern Civil Law, edited by prof. Xu Guodong, Vol. VII, 2005;

17. ?Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na zawsze?, Zeszyty Prawnicze UKSW 2007, z. 7.2;

18. Sprawozdanie ?Zbieg przepisów oraz zbieg przestępstw w polskim prawie karnym? (Ogólnopolska konferencja naukowa, Warszawa, 11.05.2005 r.), Państwo i Prawo 2005, z. 12;

19. ?Czy wypłacać pensję tymczasowo aresztowanemu?, Gazeta Prawna Nr 63 z dnia 31 marca 2005 r.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach