dr Piotr Zakrzewski

dr Piotr Zakrzewski - w latach 2003-2008 ukończył z wynikiem bardzo dobrym stacjonarne studia magisterskie, kierunek prawo, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2009-2010 ukończył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Od stycznia 2011 roku do końca września 2016 roku był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego, kolejno w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, w Sądzie Okręgowym w Krakowie i w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. W latach 2008-2013 odbył stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Karnego.   W dniu 29 czerwca 2015 roku obronił rozprawę doktorską zatytułowaną ?Stopniowanie winy w prawie karnym?, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Szewczyk, która to rozprawa została wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego    Od roku 2009 prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów z części ogólnej prawa karnego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, przy czym początkowo jako doktorant, w roku akademickim 2015/2016 jako asystent w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego a od roku akademickiego 2016/2017 jako adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadził wykłady z zakresu prawa karnego materialnego w ramach Szkoły Prawa Polskiego na Ukrainie dotychczas trzykrotnie: w kwietniu 2013 roku na Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Tarnopolu oraz marcu 2015 roku na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki oraz w maju 2015 roku na Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Tarnopolu.

Znajomość języków

    angielski

Zainteresowania naukowe

 • Zasady odpowiedzialności karnej, teorie winy i bezprawności
 • Teoria i filozofia prawa, logika i zasady wykładni prawa
 • Formy popełnienia przestępstwa
 • Problematyka błędu w prawie karnym
 • Zagadnienia strony podmiotowej
 • Problematyka obiektywnego przypisania skutku
 • Prawo karne porównawcze
 • Historia prawa karnego

Prowadzone zajęcia:

 • prawo karne - ćwiczenia
 • prawo karne wykonawcze - wykład monograficzne
 • prawo karne komputerowe i ochrona cyberprzestrzeni - konwersatorium

Wykaz opublikowanych artykułów i rozdziałów w monografiach naukowych:

1.      P. Zakrzewski, Rodzajowość kar w Kodeksie karnym z 1997 r. Uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z 3 marca 2009 r. (I KZ P 30/08), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2009 nr 2, s. 149-166.

2.      P. Zakrzewski, Przesłanka "bezpośredniości zmierzania" przy usiłowaniu nieudolnym a tzw. usiłowanie bezwzględnie nieudolne., Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2011 nr 4, s. 77-90.

3.      P. Zakrzewski, Kara łączna a prawo karne intertemporalne. Analiza problematyki na tle pojęcia czynu., (w:) Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013, s. 511-531.

4.      P. Zakrzewski, Rozdział XIV środki zabezpieczające - środki zabezpieczające o charakterze wolnościowym, (w:) A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, W. Górowski, M. Iwański, M. Jakubowski, J. Jodłowski, P. Kardas, M. Małecki, K. Mamak, K. Pałka, A. Pilch, M. Pyrcak, J. Raglewski, T. Sroka, Sz. Tarapata, red. W. Wróbel, D. Zając, P. Zakrzewski, A. Zoll, W. Zontek, Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, Kraków 2015, Krakowski Instytut Prawa Karnego, s. 700-726.

5.      S. Tarapata, P. Zakrzewski, Charakter prawny i ustawowe granice kary za ciąg przestępstw (po 1 lipca 2015 r.), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2016 nr 1 s. 5-48.

6.      S. Tarapata, P. Zakrzewski, Rozważania o możliwości stosowania konstrukcji opisanej w art. 59a k.k. (tzw. umorzenia konsensualnego) w przypadku poszczególnych form przestępnego współdziałania i wybranych kwestiach problemowych z tym związanych, w: Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej, red. I. Sepioło-Jankowska, Warszawa 2016, s. 227-254.

7.      S. Tarapata, P. Zakrzewski, O funkcjach urojenia okoliczności wyłączających bezprawność. Wybrane zagadnienia teoretycznoprawne,w: Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tom XLIII, Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, D. Gruszecka, T. Kalisz, Warszawa 2017, s. 549-566. http://nkp.wuwr.pl/preview/-8065

8.  S. Tarapata, P. Zakrzewski, Czy to koniec sporu dotyczącego kwestii ponoszenia odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań przez sprawcę uprzednio popełnionego przestępstwa? Rzecz o wykładni znamion typu czynu zabronionego z art. 233 § 1a k.k., w: Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej, Warszawa 2017, s. 374-417.

9.  S. Tarapata, P. Zakrzewski, Charakter skutku polegającego na targnięciu się człowieka na własne życie stanowiącego znamię typów czynu zabronionego z art. z art. 151 k.k., art. 190a § 3 k.k., art. 207 § 3 k.k. oraz art. 352 § 3 k.k. w: Samobójstwo, pod red. M. Mozgawa, Warszawa 2017.

10. S. Tarapata, P. Zakrzewski, Dobrowolność jako warunek czynnego żalu w: Czynny żal jako okoliczność wpływająca na odpowiedzialność karną, red. J. Majewski, Warszawa 2018, s. 25-46.

11. S. Tarapata, P. Zakrzewski, O normatywnych przesłankach tożsamość czynu zabronionego z art. 190a § 1 k.k. - kilka uwag na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2015 roku, V KK 329/15 w: Stalking, red. M. Mozgawa, Warszawa 2018, s. 375-398.

12. P. Zakzewski, O sposobach normowania i dekodowania treści zamiar u w perspektywie tzw. znamion normatywnych oraz okoliczności wyłączających bezprawność, Acta Iuris Stetinensis 1/2018 (21), s. 247-273. https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/878/article/14647/

13. A. Milanowicz, P. Zakrzewski, Analiza kwestii intertemporalnych związanych ze stosowaniem instytucji prawa karnego wykonawczego – zarys problemu, Probacja 4/2018, s. 29-48. https://probacja.com/resources/html/article/details?id=190775

14. P. Zakrzewski, Rozdział IV. Standardy wykonywania zawodu lekarza a wina lekarza w: Standard wykonywania zawodów medycznych, red. A. Górski, red. M. Grassmann, red. E. Sarnacka, Warszawa 2019, s. 71-94. (ISBN: 978-83-8158-441-8)

15. P. Zakrzewski, Błąd co do znamion z art. 193 k.k. w: Naruszenie miru domowego, red. M. Mozgawa, Warszawa 2019, s. 463-477. (ISBN: 978-83-8160-618-9)

 

Glosy:

1. S. Tarapata, P. Zakrzewski, Glosa do postanowienia SN z dnia 31 marca 2015 r. (sygn. akt I KZP 1/15), Orzecznictwo Sądów Polskich, Zeszyt nr 7-8/2016.

2. S. Tarapata, P. Zakrzewski, Glosa do postanowienia SN z dnia 28 kwietnia 2015 r., I KZP 3/2016, Orzecznictwo Sądów Polskich, Zeszyt nr 2/2017.

 

Wykaz opublikowanych monografii naukowych:

 

 1. P. Zakrzewski, Stopniowanie winy w prawie karnym, monografia, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 552.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach