Pracownicy Katedry

Dr Michał Będkowski-Kozioł LL.M.Eur.Int. (Dresden)

p.o. Kierownika Katedry

Sekretarz Redakcji Kwartalnika Prawa Publicznego

gabinet: 1751

adres e-mail: m.bedkowski.koziol@uksw.edu.pl

Dr Michał Będkowski-Kozioł LL.M.Eur.Int. (Dresden) (ur. 1972 r.) ? absolwent Kolegium Języka Biznesu (1994) i Wydziału Prawa i Administracji (1998) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (w latach 1993-1994 stypendium Ministra Edukacji Narodowej; w roku 1997 praktykant w Kancelarii Feddersen Laule Sherzberg & Ohle Hansen Ewerwahn w Hamburgu i Frankfurcie nad Menem). W roku 2000 ukończył podyplomowe studia Legum Magister (LL.M.) European Integration Law na Wydziale Prawa Technische Universität Dresden (Niemcy). W latach 2000-2003 odbywał studia doktoranckie na Wydziale Prawa Technische Universität Dresden, gdzie w roku 2004 - pod kierunkiem Prof. Dr. Ulricha Büdenbendera - uzyskał stopień doktora nauk prawnych (Doktor der Rechte; Dr.iur.), który następnie nostryfikował w roku 2006 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1999-2000 oraz 2000-2002 stypendysta Fundacji im. Konrada Adenauera; w roku 2000 laureat nagrody Technische Universität Dresden i Commerzbank za pracę dyplomową pt. ?Die Liberalisierung und Deregulierung der polnischen Energiewirtschaft in Hinsicht auf den Beitritt Polens in die Europäische Union?, a w roku 2006 laureat nagrody Rektora Technische Universität Dresden za rozprawę doktorską pt.?Wettbewerb und Regulierung in der polnischen Energiewirtschaft? i zamknięcie przewodu doktorskiego z oceną summa cum laude.

Od 1.10.1999 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji UKSW (od 2006 r. jako adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego); ponadto od roku 2007 wykładowca w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (Wydział Zarządzania w Ciechanowie); Członek Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CSAiR) na Wydziale Zarządzania UW oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (Competition Law Association); od 2005 r. Sekretarz Redakcji Kwartalnika Prawa Publicznego; przedstawiciel młodszych pracowników naukowych w Radzie Wydziału WPiA UKSW w Warszawie; w roku 2012 Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Od 1 listopada 2012 r. pełni obowiązki Kierownika Katedry.

Jego doświadczenie dydaktyczne obejmuje prowadzenie zajęć (ćwiczenia/wykłady/seminaria magisterskie/seminaria licencjackie) z publicznego prawa gospodarczego, polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji, prawa pomocy publicznej, prawa energetycznego, administracji regulacyjnej w sektorach infrastrukturalnych, prawa administracyjnego i gospodarczego Republiki Federalnej Niemiec, gospodarki komunalnej, prawa administracyjnego oraz prawa samorządu terytorialnego. W poprzednich latach prowadził także wykłady z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego i gospodarczego (visiting fellow/Gastdozent) na Wydziale Prawa Technische Universität Dresden. Jego zainteresowania badawcze obejmują z jednej strony problematykę regulacji sektorów infrastrukturalnych, w szczególności sektora energetycznego, regulacji prawnej ochrony konkurencji i pomocy publicznej, w tym wzajemnych relacji pomiędzy nadzorem antymonopolowym a regulacyjnym, a z drugiej strony problemy badawcze części ogólnej prawa gospodarczego publicznego.

Poza zainteresowaniami naukowymi i pracą zawodową do jego zainteresowań należą: historia, historia sztuki, literatura, film, muzyka klasyczna (w szczególności barokowa) oraz współczesna (jazz), sport (pływanie, turystyka rowerowa, jeździectwo).

 

Mgr Łukasz Gołąb

Asystent

Sekretarz Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego

gabinet: 1738

adres e-mail: l.golab@uksw.edu.pl

Mgr Łukasz Gołąb (ur. 1984 r.) ? absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od 1.10.2008 r. asystent w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UKSW; współpracownik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie; Członek Centrum Studiów Antymonopolowych i Reguacyjnych (CSAiR) na Wydziale Zarządzania UW oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (Competition Law Association); przedstawicieł młodszych pracowników naukowych w Radzie Wydziału WPiA UKSW w Warszawie; Pełnomocnik Dziekana ds. organizacji prac Rady Wydziału; Sekretarz Komisji ds. Oceny Pracowników Naukowo-Dydaktycznych; członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w latach 2009-2014; w latach 2012-2013 Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Jego doświadczenie dydaktyczne obejmuje prowadzenie zajęć (ćwiczenia) z publicznego prawa gospodarczego, publicznego prawa konkurencji, oraz wspólnotowego i polskiego prawa konkurencji, natomiast zainteresowania naukowe odnoszą się do takich dziedzin jak: prawo działalności gospodarczej, prawo transportu kolejowego, prawo antymonopolowe, regulacja gospodarcza sektorów infrastrukturalnych (w szczególności sektora transportu kolejowego). Przygotowuje rozprawę doktorską pt. "Regulacja sektora transportu kolejowego - problematyka prawna".

Poza zainteresowaniami naukowymi i pracą zawodową jego pasją jest historia nowożytna Europy, historia sztuki, literatura, sztuka i literatura polskiego i niemieckiego ekspresjonizmu, malarstwo współczesne, architektura współczesna, teatr, design i wzornictwo polskie lat 50 i 60.

 

Mgr Anna Trocka

Asystent

gabinet: 1738

adres e-mail: anna.trocka@gmail.com

Mgr Anna Trocka ? od 2008 r. pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. adwokat, partner w kancelarii APT&right Attorneys-at-Law Wochnik, Trocka, Śledziński Sp. K., Prezes Fundacji Instytut Studiów nad Pieniądzem im. Ludwika hr. Jelskiego. Akredytowany arbiter międzynarodowy w rosyjskim stałym sądzie arbitrażowym działającym przy Independent Chamber of Arbitration w Moskwie. Członek Rady Nadzorczej Spółki Athos Venture Capital S.A. notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w  alternatywnym systemie obrotu rynku akcji.

Specjalizuje się w prawie międzynarodowym inwestycyjnym, prawie sektora usług finansowych oraz prawie własności intelektualnej, Doświadczenie zawodowe obejmuje w szczególności kwestie związane z międzynarodowym prawem inwestycyjnym, prawem europejskim oraz arbitrażem międzynarodowym, zwłaszcza w zakresie działalności instytucji finansowych. Samodzielnie koordynowała transakcje M&A, ze szczególnym uwzględnieniem high leveraged buyouts.  Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze publicznych instytucji kultury, międzynarodowych koprodukcji filmowych, międzynarodowych produkcji telewizyjnych, teatralnych, podmiotów działających na rynku fonograficznych.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach