DOKTORATY

 1. Stopień doktora nadawany jest w drodze przewodu doktorskiego wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia.
   
 2. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.
   
 3. Stopień doktora nadaje się osobie, która:
 4. Egzaminy doktorskie przeprowadzane są w zakresie:
  • dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej
  • dyscypliny dodatkowej
  • obcego języka nowożytnego - w przypadku gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach