DOKTORATY W TRYBIE EKSTERNISTYCZNYM

 
PODSTAWA PRAWNA

 

ETAP WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA – WYMAGANIA I DOKUMENTY

Osoba ubiegająca się o stopień doktora w trybie eksternistycznym przed wszczęciem postępowania składa wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów i zatwierdzenie tematu rozprawy doktorskiej.

 

1. Postępowanie wszczyna się na wniosek osoby spełniającej określone wymagania:

1) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;

2) uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się są weryfikowane na podstawie: egzaminu z dyscypliny podstawowej odpowiadającemy tematowy rozprawy doktorskiej, egzaminu z dyscypliny dodatkowej, egzaminu z języka obcego, innego niż język ojczysty na poziomie B2, jeśli kandydat nie ma dokumentu poświadczającego znajomość tego języka  potwierdzonego certyfikatem;

3) posiada w dorobku co najmniej:

  1. a) 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. B Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, lub
  2. b) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy PSWN, albo rozdział w takiej monografii, lub
  3. c) dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu.

 

2. Do wniosku należy załączyć:

1) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego;

2) konspekt rozprawy doktorskiej;

3) wykaz swoich prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z zapisem tego dorobku utrwalonym na elektronicznym nośniku, odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła, i dokumentacją ich publicznej prezentacji, a także informację o działalności popularyzującej naukę lub sztukę;

4) informację o przebiegu postępowania doktorskiego lub przewodu doktorskiego, jeżeli wobec osoby ubiegającej się toczyło się już w przeszłości takie postępowanie lub miała ona wszczęty przewód doktorski;

5) pisemną zgodę kandydata na promotora;

6) informację o wspólnym postępowaniu doktorskim, jeżeli takie postępowanie ma być prowadzone.

 

ROZPRAWA DOKTORSKA

1. Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.

2. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne.

3. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.

4. Do rozprawy doktorskiej dołącza się na elektronicznym nośniku streszczenie w języku angielskim, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim. W przypadku gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną, dołącza się opis w językach polskim i angielskim.

5. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna się na wniosek osoby spełniającej powyższe wymagania. Do wniosku dołącza się rozprawę doktorską wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów.

 

PROMOTORZY I RECENZENCI

1. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez promotora lub promotorów albo przez promotora i promotora pomocniczego.

2. Organ doktoryzujący, w drodze uchwały, wyznacza promotora w celu sprawowania opieki naukowej oraz zatwierdza temat rozprawy doktorskiej.

3. W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza się 3 recenzentów spośród osób niebędących pracownikami podmiotu doktoryzującego oraz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego, instytutu międzynarodowego, Centrum Łukasiewicz albo Instytutu Sieci Łukasiewicz, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora.

4. Recenzenci sporządzają recenzje rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia jej doręczenia.

5. Promotorem i recenzentem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, a promotorem pomocniczym - osoba posiadająca stopień doktora.

6. Promotorem i recenzentem może być osoba niespełniająca warunków określonych w ust. 5, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli organ, o którym mowa w art. 178 ust. 1, uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.

7. Promotorem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat:

1) była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub

2) sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji, o których mowa w art. 191 ust. 1.

8. Przynajmniej jeden promotor w chwili wyznaczenia go przez organ doktoryzujący winien być zatrudniony w UKSW jako podstawowym miejscu pracy.

9. Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczona osoba, która uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej 2 recenzentów.

 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

1. Obrona odbywa się na otwartym  posiedzeniu organu doktoryzującego albo komisji doktorskiej. W posiedzeniu biorą udział promotorzy oraz conajmniej 2 recenzentów.

2. Obrona rozprawy doktorskiej może być przeprowadzona poza siedzibą podmiotu doktoryzującego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

3. Po zakończeniu obrony rozprawy doktorskiej, na posiedzeniu niejawnym, organ doktoryzujący albo komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia obrony w głosowaniu niejawnym.

4. Na podstawie uchwały organ doktoryzujący w głosowaniu niejawnym, bez zbędnej zwłoki, nadaje stopień doktora albo odmawia jego nadania w drodze decyzji administracyjnej.

5. Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora przysługuje odwołanie do RDN.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach