Czasopisma Naukowe

Na Wydziale Prawa i Administracji UKSW ukazują się następujące czasopisma naukowe (aktualne i archiwalne numery czasopism opublikowane są w zakładce BIBLIOTEKA): 

Kwartalnik Człowiek w Cyberprzestrzeni jest ogólnopolskim czasopismem naukowym o charakterze interdyscyplinarnym, wydawanym w postaci elektronicznej i druku zwartego, którego celem jest rozwijanie refleksji naukowej nad istotą i funkcjonowaniem społeczeństwa informacyjnego, w tym jego prawnych, socjologicznych, technologicznych i biznesowych aspektów.

Kwartalnik obejmuje swoją formułą następujący zakres problematyki: rozwój i historię e-government oraz społeczeństwa informacyjnego, procesy informatyzacji administracji, sądownictwa i gospodarki, bezpieczeństwo teleinformatyczne, informatykę prawniczą, ochronę prywatności i danych osobowych w sieciach komunikacji elektronicznej, cyberprzestępczość, ochronę praw autorskich i własności intelektualnej w mediach elektronicznych, przetwarzanie danych statystycznych z hurtowni danych, data mining, Big Data, techniki badawcze typu CAWI, wykluczenie cyfrowe, social media, SNA ? Social network analysis, hipertekst, netykieta, wirtualne relacje interpersonalne, metodologia badań społecznych w Internecie oraz marketing komercyjny i polityczny w Internecie.

Na łamach Kwartalnika publikujemy opracowania o zróżnicowanym charakterze: studia i artykuły, komentarze, glosy, przeglądy orzecznictwa, recenzje i sprawozdania, analizy i raporty z badań. Zasadniczą część stanowić będą studia i artykuły. Wydane mogą zostać także glosy do orzeczeń sądów polskich oraz sądów międzynarodowych, które wnoszą istotny wkład w rozwój prawa innowacyjnych technologii oraz istoty funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. W kwartalniku zamieszczone mogą zostać recenzje monografii oraz podręczników a także sprawozdania z doniosłych międzynarodowych i krajowych imprez naukowych z zakresu prawa innowacyjnych technologii oraz badań związanych z konsekwencjami procesów wirtualizacji życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Szczegółowe informacje zawarte są w zakładce ?Zasady publikacji?.

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor Naczelny:  prof dr hab Marek Michalski

Sekretarz Redakcji: dr Justyna Kurek 

 

Kwartalnik Prawa Publicznego jest ogólnopolskim czasopismem naukowym, którego celem jest rozwijanie refleksji naukowej nad istotą i funkcjami prawa publicznego rozumianego jako prawo służące dobru ogólnemu ludzi (wspólnoty międzynarodowej, państwowej i lokalnej), oraz jego relacjami z prawem prywatnym, a także pogłębienie analizy różnych instytucji prawnych z poszczególnych dziedzin prawa publicznego. Kwartalnik obejmuje swą formułą następujący zakres problematyki: historię ustroju i prawa publicznego, prawo międzynarodowe, prawo europejskie, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, procedurę administracyjną, prawo gospodarcze publiczne, prawo karne, procedurę karną, prawo rolne, prawo ochrony środowiska naturalnego, publicznoprawne aspekty prawa prywatnego, procedury cywilnej i prawa pracy, prawo zabezpieczenia społecznego, prawo wyznaniowe i prawo kanoniczne.

ISSN 1642-9591

Kolegium Redakcyjne:
Redaktor Naczelny: Cezary Mik
Zastępca Redaktora Naczelnego: Zbigniew Cieślak
Sekretarz Redakcji: Michał Będkowski-Kozioł
Zastępca Sekretarza Redakcji: Katarzyna Gałka

Redaktor językowy: Marek Troszyński

Redaktor statystyczny: Joanna Jaroszewska

Rada Programowa:
Eugeniusz Bojanowski, Elżbieta Chojna-Duch, Janusz Gilas, Maria Gintowt-Jankowicz, Mirosław Granat, Robert Grzeszczak, Antoni Hanusz, Roman Hauser, Waldemar Hoff, Jacek Jagielski, Marian Kallas, Jacek Lang, Teresa Liszcz, Jarosław Majewski, Czesław Martysz, Lech Morawski, Mariusz Muszyński, Nina Półtorak, Grażyna Szpor, Marek Szydło, Krzysztof Wójtowicz, Mirosław Wyrzykowski, Jan Zabłocki, Andrzej Zoll


Adres Redakcji:
Kwartalnik Prawa Publicznego
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Wydział Prawa i Administracji
ul. Wóycickiego 1/3 bl. 17
01-938 Warszawa

Wszelkie teksty, zapytania dot. publikacji oraz uwagi prosimy kierować do Sekretarza Redakcji na podany wyżej adres Redakcji lub na adres poczty elektronicznej Sekretarza Redakcji - e-mail: m.bedkowski.koziol@uksw.edu.pl

Wydawca:
Wydawnictwo UKSW

ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa

Dyrektor:Elżbieta Sobczak

tel. 22 561 88 35

fax 22 561 89 11

e-mail: dyrektorwyd@uksw.edu.pl

Sekretarz:Arkadiusz Wielocha

tel. 22 561 88 38

e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl

Wszelkie zapytania dot. dystrybucji i prenumeraty czasopisma prosimy kierować bezpośrednio do Wydawcy.

 

Kwartalnik Naukowy Studentów i Doktorantów WPiA UKSW ?Młody Jurysta? jest ogólnopolskim recenzowanym pismem naukowym wydawanym w formie elektronicznej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

?Młody Jurysta? powstał z myślą o studentach i absolwentach kierunków prawo, administracjia, stosunki międzynarodowe, posiadających ambicje naukowe i chcących je rozwijać poprzez publikację autorskich prac naukowych. Kwartalnik jest miejscem, w którym autorzy będą publikowali swoje studia, artykuły, glosy, przeglądy orzecznictwa oraz recenzje pod opieką merytoryczną uznanych autorytetów w różnych dziedzinach prawa.

?Młody Jurysta? ukazuje się w cyklu kwartalnym, zawsze ostatniego dnia miesiąca. Aktualności dotyczące kwartalnika można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/mlodyjurysta

 

Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych jest rocznikiem poświęconym zagadnieniom dotyczącym szeroko pojętych stosunków międzynarodowych i dziedzin pokrewnych. Czasopismo powstało w 2011 roku. Na jego łamach publikowane są artykuły w języku polskim (do każdego z nich dołączone jest streszczenie w języku angielskim) i w językach obcych (wraz ze streszczeniem w języku polskim).  

ISSN 1642-9591

Kolegium Redakcyjne:

Redaktor Naczelny: Mariusz Muszyński
Pierwszy Zastępca Redaktora Naczelnego: Elżbieta H. Morawska
Zastępca Redaktora Naczelnego: Zbigniew B. Rudnicki
Sekretarz Redakcji: Magdalena Satora
Zastępca Sekretarza Redakcji: Natalia Kohtamäki

Adres Redakcji:

Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Prawa i Administracji
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 17
01-938 Warszawa

Teksty i pytania dotyczące publikacji prosimy kierować do Sekretarza Redakcji na podany wyżej adres Redakcji lub na adres poczty elektronicznej Sekretarza Redakcji: ppsm@uksw.edu.pl

Wydawca:

Wydawnictwo Adam Marszałek
ul. Lubicka 44
87-100 Toruń
Tel. (56) 660 81 60

e-mail: info@marszalek.com.pl

Pytania dotyczące dystrybucji i prenumeraty czasopisma prosimy kierować bezpośrednio do Wydawcy.

 

The Polish Review of International and European Law is primarily devoted to demonstrating and promoting research findings of the Polish scholarship in international and European law. The Polish Review of International and European Law has been a quarterly. It will now become a half-yearly. Besides, special issues are possible devoted to particularly important and current legal problems. We very much welcome studies (more than 20pp.), articles (app. 20pp.), reviews, case comments and other materials prepared in English. It is also possible to publish one text in French in each issue. Although the Journal is mainly addressed to Polish authors, we do not close our pages to any scholar.

 

Zeszyty są czasopismem Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, nawiązującym do tradycji wydawania przez uniwersytety własnych periodyków naukowych. Publikują prace z zakresu różnych gałęzi i dziedzin prawa, zwłaszcza prawa prywatnego i porównawczego. Autorami artykułów, komentarzy, glos, recenzji, sprawozdań oraz przeglądów ustawodawstwa, orzecznictwa i czasopism są pracownicy naukowi UKSW oraz innych uniwersytetów (polskich i zagranicznych), oraz praktycy (sędziowie, adwokaci, radcy prawni). Na końcu każdego artykułu zamieszczone jest krótkie streszczenie w języku angielskim, część tekstów w językach obcych. Czasopismo powstało w roku 2001.
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację w Zeszytach Prawniczych, wydawanych przez UKSW, przyznawane jest 13 punktów.
 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach