Informacje dla cudzoziemców

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,
 
Kandydaci na studia będący cudzoziemcami proszeni są o składanie kompletu dokumentów w dniu 22 lipca w godzinach 9:00 - 14:00, Wóycickiego 1/3, sala 106 (Auditorium Maximum, bud. 21). Dokumenty od cudzoziemców przymowane będą również 21 września, pok.1737 (bud. 17) w godz. 9.30-14.00.
 

ZASADY REKRUTACJI CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA

NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UKSW

 

Uprzejmie prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji, które ułatwią Państwu rekrutację na studia na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt mailowy z Komisją Rekrutacyjną: wpia.rekrutacja@uksw.edu.pl lub z Biurem Rekrutacji: cudzoziemcy.rekrutacja@uksw.edu.pl  

 

Ulotka informacyjna na temat Wydziału Prawa i Administracji UKSW w języku angielskim.

 

Osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego są traktowane jako cudzoziemcy. Jeśli dana osoba posiada obywatelstwo polskie i innego państwa, to nie jest traktowana jak cudzoziemiec.

 

Cudzoziemcy mogą podejmować w Polsce studia na różnych zasadach, w zależności od tego do jakiej kategorii należą: zasady rekrutacji cudzoziemców.

 

Kandydat, chcący podjąć studia na WPiA musi w kolejności:

  1. zarejestrować się w IRK pod adresem: https://irk.uksw.edu.pl (w przypadku braku nr PESEL Kandydat przy rejestracji podaje nazwę i numer dokumentu tożsamości) oraz wnieść opłatę rekrutacyjną na podane w systemie IRK konto,
  2. przesłać do Biura Rekrutacji - zeskanowane do pliku (format: 'jpg' lub 'gif' lub 'pdf') świadectwo maturalne na adres: cudzoziemcy.rekrutacja@uksw.edu.pl (dopuszczalne jest przesłanie w pliku wyraźnej fotografii świadectwa) lub
  • kserokopię świadectwa maturalnego pocztą na adres:

Biuro Rekrutacji, ul. Wóycickiego 1/3 budynek 23, pokój 005, 01-938 Warszawa

  • Kandydaci, którzy prześlą skan, bądź kserokopię świadectwa maturalnego i ich oceny będą możliwe do przeliczenia na wynik rekrutacyjny UKSW, nie przystępują do egzaminów wstępnych tj. rozmowy kompetencyjnej (zostaną oni powiadomieni przez Biuro Rekrutacji o fakcie przeliczenia punktów).
  • Pozostali kandydaci przystępują do rozmowy kompetencyjnej, o czym zostaną poinformowani przez Biuro Rekrutacji.

Zasady przyjmowania kandydatów z maturą uzyskaną poza granicami Polski są następujące: zasady przyjmowania kandydatów na studia z maturą uzyskaną poza granicami Polski.

  1. zgłosić się na Centralny egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców (test pisemny i rozmowa kwalifikacyjna)


Na studia I stopnia lub studia jednolite magisterskie:Uwaga z egzaminu z języka polskiego zwolnione są następujące osoby:

  1. ukończyły roczny kurs przygotowawczy (na poziomie B1) do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i dostarczą do Biura ds. Rekrutacji potwierdzenie ukończenia tego kursu (należy odpowiednio wcześniej drogą elektroniczną przesłać skan dokumentu na e-mail: cudzoziemcy.rekrutacja@uksw.edu.pl)

lub

  1. posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (należy odpowiednio wcześniej drogą elektroniczną przesłać skan dokumentu na e-mail: cudzoziemcy.rekrutacja@uksw.edu.pl)

na studia II stopnia:

posiadają dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2 lub wyższym.

  1. przystąpić do rozmowy kompetencyjnej obejmującej zagadnienia (na wszystkie kierunki studiów na WPiA): historia Polski i ustrój polityczno-społeczny Rzeczypospolitej Polskiej.
Miejsce rozmów: kampus przy ul. Dewajtis 5. (Numery sal zostaną podane: na kontach kandydatów w IRK i na stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl).
  1. Po uzyskaniu na indywidualnym koncie w IRK informacji o wyniku rekrutacji udać się do Działu Kształcenia - ul. Dewajtis 5 pokój 093 lub 096 z kompletem wskazanych dokumentów.

Najpierw należy wnieść opłatę i wgrać zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej ? informacje: przewodnik po rekrutacji.

W zależności od podstawy prawnej przyjęcia na studia dokumenty są składane:

- podejmujący studia na zasadach obywateli polskich (posiadający ważną Kartę Polaka, Kartę Stałego Pobytu, obywatele UE, uchodźcy lub osoby, które uzyskały ochronę tymczasową na terenie RP) dokumenty - wraz z zaświadczeniem z Działu Kształcenia w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WPiA - ul Wóycickiego 1/3

 

- pozostali cudzoziemcy - w Dziale Kształcenia - ul. Dewajtis 5, pokój 093 lub 096.

Terminy składania dokumentów przez cudzoziemców są inne niż dla pozostałych kandydatów i muszą być bezwzględnie przestrzegane.

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach