dr Adam Błachnio

dr Adam Błachnio ? w latach 1999-2004 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który to ukończył w wynikiem bardzo dobrym. Po studiach podjął aplikację prokuratorską zakończoną wynikiem bardzo dobrym. W 2013 r. obronił dysertację doktorską (promotor prof. dr hab. J. Majewski) na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Autor lub współautor ponad 20 publikacji z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, prawa karnego skarbowego. Prowadzący szkolenia z zakresu prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego skarbowego dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, pracowników wymiaru sprawiedliwości, finansowych organów postępowania przygotowawczego oraz funkcjonariuszy Policji. Prowadził zajęcia w Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Od 2014 r. asystent, a następnie adiunkt w Katedrze Prawa Karnego WPiA UKSW, gdzie pełnił również funkcję sekretarza katedry.

Od 2016 r. redaktor naczelny kwartalnika Probacja (https://ms.gov.pl/pl/probacja).

Od listopada 2017 r. Rzecznik Dyscyplinarny dla Studentów UKSW.

Zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień zasad odpowiedzialności karnej, środków reakcji karnej, problematyki przestępstw i przestępstw skarbowych, jak również wybranych aspektach prawa karnego procesowego.

Zajęcia dydaktyczne:

- ćwiczenia z prawa karnego materialnego

- prawo karne skarbowe

- podstawy prawa i procesu karnego

Wykaz wybranych publikacji:

1.       Krytycznie na temat tzw. defensio antecedens, Państwo i Prawo 7/2005

2.       Miejsce popełnienia czynu zabronionego przez podżegacza i pomocnika ? zarys problematyki, Palestra 7/2006

3.       Zaostrzenie sankcji karnej w art. 148 § 2 k.k., Prokuratura i Prawo 3/2007

4.       Odpowiedzialność karna wspólników spółek osobowych za niesporządzenie sprawozdania finansowego w myśl ustawy o rachunkowości, Monitor Rachunkowości i Finansów 11/2007

5.       Odpowiedzialność karna za niezłożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego, Monitor Rachunkowości i Finansów 3/2008

6.       Uporczywe niewpłacanie podatku w terminie, a przedawnienie karalności, Prokuratura i Prawo 3/2009-współautor

7.       Uprawnienia urzędu skarbowego jako organu postępowania karnego w myśl ustawy o rachunkowości oraz kodeksu postępowania karnego, Przegląd Policyjny 2(98)/2010 ? współautor

8.       Mediacja w postępowaniu przygotowawczym. Zagadnienia praktyczne, Prokurator 3-4/2011

9.       Zabójstwo jednym czynem więcej niż jednej osoby. Uwagi na tle art. 148 § 3 k.k., Wojskowy Przegląd Prawniczy 2/2013

10.   Recenzja książki A. Błachnio-Parzych ? Kryminalizacja manipulacji instrumentami finansowymi, Prokuratura i Prawo 5/2013

11.   Pozytywne uwarunkowania dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w kodeksie karnym skarbowym (część 1), Prokuratura i Prawo 4/2014

12.   Pozytywne uwarunkowania dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w kodeksie karnym skarbowym (część 2), Prokuratura i Prawo 5/2014

13.   Prawnokarne skutki dobrowolnego poddania się odpowiedzialności [w:] J. Godyń, M. Hudzik, L.K.Paprzycki (red.), Z zagadnień prawa i procesu karnego, Warszawa 2014

14.   Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu na podstawie ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, Probacja 4/2016

15.   Dane osobowe jako przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa z art. 190a § 2 kodeksu karnego, Przegląd Policyjny 2(122)/2016

16.   Węzłowe problemy warunkowego umorzenia postępowania w prawie karnym skarbowym, Probacja 1/2016

17.   Dolus generalis jako szczególna postać zamiaru w polskim prawie karnym, Przegląd Policyjny 1(121)/2016

18.   Przedawnienie karalności przestępstwa trwałego, Prokuratura i Prawo 10/2016

19.   Dokumentacja medyczna w postępowaniu karnym, Zeszyty Prawnicze 16.2

20.   Odpowiedzialność karna z tytułu złożenia i rozpoznania skargi, wniosku i petycji. Zagadnienia węzłowe [w:]M. Błachucki, G. Sibiga (red.), Skargi, wnioski i petycje ? powszechne środki ochrony prawnej, Wrocław 2017

21.   Res extra commercium jako przedmiot czynności wykonawczej przestępstw przeciwko mieniu, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2/2017

22.   Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2015 r., sygn. II Aka 275/15, Prokuratura i Prawo 2/2017

23.   Przestępstwo znieważenia pomnika na gruncie kodeksu karnego, Przegląd Sądowy 3/2017.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach