Administracja

Absolwenci kierunku Administracja są wszechstronnie przygotowani do pracy w administracji rządowej (publicznej), gospodarczej i samorządowej. W czasie studiów, poza poznaniem problematyki ściśle wiążącej się ze sferą działalności administracji publicznej, studenci poznają wszystkie podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku administracja jest przygotowanie absolwenta do pełnienia funkcji menedżerskich w szeroko rozumianej administracji. Studiowanie na kierunku administracja przygotowuje przyszłych urzędników do prawidłowego, sprawnego zarządzania i wykonywania zadań związanych z pracą w instytucjach państwowych oraz na stanowiskach w firmach prywatnych.

Studia I stopnia (licencjackie)

Absolwent tego kierunku i stopnia studiów otrzymuje dyplom licencjata. Jest przygotowany do pracy w organach administracji publicznej, tak rządowej jak i samorządowej, oraz w instytucjach i podmiotach niepublicznych. Jest przygotowany również do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Absolwent tego stopnia i kierunku studiów otrzymu­je dyplom magistra. Jest przygotowany, do pełnienia (po nabyciu odpowiedniego doświadczenia zawodowego) kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w organach admini­stracji publicznej, w instytucjach i podmiotach pozarządowych, a także w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE. Ponadto absolwent jest przygotowany do pracy w urzędach zajmującymi się stosun­kami międzynarodowymi i integracją europejską.

Kierunkami pokrewnymi, których absolwenci posiadający tytuł licencjata mogą przystąpić do postępowania rekrutacyjnego na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji są w szczególności następujące kierunki studiów:

 • ekonomia
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • politologia
 • stosunki międzynarodowe
 • pedagogika
 • europeistyka
 • finanse i rachunkowość
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • polityka społeczna
 • praca socjalna
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach