Stosunki międzynarodowe

Program studiów kierunku Stosunki międzynarodowe obejmuje wszystkie główne wymiary współczesnych stosunków międzynarodowych w Europie i na świecie: politykę, społeczeństwo, gospodarkę, kulturę, prawo, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Absolwenci przygotowani są do pełnienia różnych ważnych ról w życiu społeczno-politycznym, ekonomicznym i kulturalnym w warunkach szybko postępującej integracji globalnej i regionalnej. Absolwent stosunków międzynarodowych dysponuje wiedzą na temat prawa międzynarodowego i organizacji międzynarodowych, posiada ogólną znajomość realiów społecznych, gospodarczych i politycznych w zakresie stosunków międzynarodowych i pogłębioną wiedzę na temat stosunków w poszczególnych regionach, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej polityki zagranicznej na danym obszarze.

Od roku akademickiego 2015/2016 prorgam studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe I i II stopnia realizowany jest w ramach przewidzianych ścieżek edukacyjnych. Zakładają one tematyczne profilowanie kształcenia, które będzie zapewnione głównie w oparciu o wykłady monograficzne i konwerastoria. 

Studia I stopnia (licencjackie)

Absolwent tego kierunku i stopnia studiów otrzymuje dyplom licencjata. Może podjąć pracę w organach administracji publicznej zajmującymi się stosunkami międzynarodo­wymi, w organizacjach i instytucjach międzynarodo­wych, w przedsiębiorstwach rozwijających współpracę międzynarodową, w placówkach kulturalnych i innych zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi.

Dwie ścieżki kształcenia przewidziane w programie studiów I stopnia ukierunkowane są na zdobycie przez Studentów wiedzy, kompetencji i umiejętności praktycznych niezbędnych do poszukiwania i wykonywania pracy w następujących sektorach:

I. Państwo i jego służba zagraniczna w stosunkach międzynarodowych

II. Korporacje i instytucje międzynarodowe transnarodowe

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Absolwent tego kierunku i stopnia otrzymuje tytuł magistra. Przygotowany będzie do pracy w urzędach i firmach współpracujących ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami oraz organizacjach i instytucjach rządowych i pozarządowych europejskich, regionalnych i globalnych. Może podjąć pracę na stanowisku analityka i specjalisty w administracji państwowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, a także w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.

W programie studiów II stopnia przewidziane są dwie ścieżki kształcenia, które pozwolą na pogłębienie wiedzy, zwiększenie kompetencji i umiejętności w następujących obszarach:

I.   Sektor publiczny i prywatny w stosunkach międzynarodowych

II.  Regiony gospodarcze współczesnego świata

Od roku akademickiego 2017/2018 r. rusza rekrutacja kierunek Stosunki międzynarodowe, studia II stopnia w języku angielskim.
In October 2018 we are launching degree course "International relations", grade II (MA) in English. We cordially invite you!

More information

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach