Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne:

Wykaz podstawowych aktów prawnych :

1. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm)- http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553

2. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 554 z późn. zm.) - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880554

3. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.) - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19710120114

4. ustawa z dnia 26 paździetnika 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35 poz. 228 z późn. zm) - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820350228

5. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78 poz. 483 z późn. zm) - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483

6. ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania ciązy (Dz. U. Nr 17, poz. 78 z późn. zm.) - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930170078

7. ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 28 poz. 152 z późn. zm.) - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970280152

8. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61 poz. 284 z późn. zm)  -http://www.msz.gov.pl/resource/fedf40b7-3c0a-42d2-8bdf-296772ce7295

Wykaz podstawowej literatury obowiązującej na zajęcia :

W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Wydawnictwo Znak 2012

J. Majewski, Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015, Wolters Kluwer S.A. 2015

G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J, Raglewski, W. Wróbel, A. Zoll(red.), M. Szewczyk, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1-116 k.k. Wydanie czwarte, Wolters Kluwer 2012

Literatura uzupełniająca :

A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, W. Górowski, M. Iwański, M. Jakubowski, J. Jodłowski, P. Kardas, M. Małecki, K. Mamak, K. Pałka, A. Pilch, M. Pyrcak, J. Raglewski, T. Sroka, Sz. Tarapata, W. Wróbel (red.), D. Zając, P. Zakrzewski, A. Zoll, W. Zontek, Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, Kraków 2015 r.
 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach