Warunki i harmonogram rekrutacji

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Uchwała nr 120/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW do Senatu UKSW o określenie zasad i trybu przyjmowania oraz warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji UKSW Uchwała nr 121/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW do Senatu UKSW o określenie zasad i trybu przyjmowania oraz warunków i trybu rekrutacji na niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji UKSW

 

 

 

 


 

 

Uchwała nr 30/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019

Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UKSW na rok akademicki 2019/2020:

Uchwała nr 101/2019  Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  na rok akademicki 2019/2020. 
Szczegółowych informacji będzie udzielał wkrótce  Sekretriat Szkoły Doktorskiej.

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 została zakończona

 

 

 • rejestracja w systemie IRK -  20.06.2018-20.08.2018
 • przyjmowanie dokumentów od Kandydatów zarejestrowanych w IRK- 27.08.2018-28.08.2018 w godz. 10:00-14:00
  • dokumenty przyjmowane będą w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Budynek 17 pok. 1703A (parter)
    
  • przyjmowany będzie  komplet dokumentów:

   1)  podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wypełnione poprzez uzupełnienie formularza w  systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (?IRK?), podpisane przez kandydata;

   2) odpis dyplomu magisterskiego (wraz z suplementem) ukończenia kierunku prawo jednolite studia magisterskie lub studiów administracyjnych drugiego stopnia, odpis dokumentu poświadczającego bycie beneficjentem programu "Diamentowy Grant", o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.);

   3) zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych z przebiegu studiów (w przypadku braku suplementu lub jeśli brakuje takich danych w suplemencie) 

  • 4) zaświadczenie o  ocenie, jaką kandydat uzyskał podczas studiów z przedmiotu odpowiadającego dziedzinie prawa, w zakresie której zamierza przygotować pracę doktorską;

   5) 1 zdjęcie o wymiarach 4,5 x 6,5 cm;

   6) kserokopię strony tytułowej pracy magisterskiej;

   7) wstępny zarys koncepcji rozprawy doktorskiej o objętości 4-6 stron tekstu (6-10 tys. znaków), w 4 egzemplarzach. Koncepcja powinna zawierać:

   a) opis problemu badawczego stanowiącego cel pracy i uzasadnienie jego wyboru,

   b) określać metodę/sposób realizacji zamierzonego celu,

   c)  wskazywać źródła i /lub materiał empiryczny;

  • 8) oryginał oświadczenia pracownika naukowego Wydziału Prawa i Administracji UKSW posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o możliwości sprawowania opieki naukowej nad kandydatem;

  • Lista opiekunów naukowych

    

   9)  życiorys kandydata z uwzględnieniem własnych zainteresowań naukowych, aktywności         zawodowej, znajomości języków obcych, dotychczasowych osiągnięć naukowych, wykazem publikacji, udziałem w projektach badawczych, konferencjach, stażach, stypendiach, aktywności w kole naukowym itp.;

   10) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta

  • Za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta Wydział Prawa i Administracji pobiera opłatę w wysokości 10 (słownie: dziesięciu) zł. (opłata dopiero po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego)
 •       Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 11 września 2018 r. o godz. 10:00
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach