Postępowania habilitacyjne

 

Wymagana dokumentacja

Wniosek o wszczęcie postępowania powinien być sporządzony, wraz z załącznikami, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1586), tzn.:

I.
 Zgodnie z § 12 ust. 2. ww. Rozporządzenia do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego kandydat załącza (w formie odrębnych załączników):


1) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora;

2) autoreferat przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięć naukowych albo artystycznych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy ? w sposób jednoznacznie wyróżniony w autoreferacie, w formie papierowej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim;

3) wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych albo dokumentację dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji, w formie papierowej i elektronicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 1165);

4) informacje o:

a) osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lekarzami w toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich,

b) współpracy z instytucjami lub organizacjami, będącymi zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju i za granicą,

c) odbytych stażach krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich,

d) działalności popularyzującej naukę lub sztukę.

  • Informację o przebiegu postępowania habilitacyjnego lub przewodu habilitacyjnego, jeżeli habilitant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
     
  • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami przedkłada się w 1 egz. w formie papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanych na informatycznym nośniku danych ? w 2-ch egz.
     
  • Załączniki, o których mowa w ust. 2 pkt 2-3, wymagają podpisu habilitanta.
  • Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być tożsama (identyczna) z formą papierową, uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach.
  • CENTRALNA KOMISJA PROSI, ABY ROZMIARY POSZCZEGÓLNYCH PLIKÓW ZAPISANYCH NA INFORMATYCZNYM NOŚNIKU DANYCH NIE PRZEKRACZAŁY 5 MB


II.
Zgodnie z § 12 ust. 3 tego samego Rozporządzenia, w przypadku gdy osiągnięciem naukowym albo artystycznym jest samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, habilitant załącza do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, habilitant załącza oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Habilitant jest zwolniony z obowiązku załączenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.
 

Wzory załączników

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach