Postępowania habilitacyjne

 

Wymagana dokumentacja

 Zgodnie z § 12 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1 z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

§ 12. 1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, zwana dalej „habilitantem”, składa do Centralnej Komisji wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.

2. Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego habilitant załącza:
1) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora;

2) autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych albo artystycznych, w szczególności określonych
w art. 16 ust. 2 ustawy, w języku polskim i języku angielskim;

3) wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych albo dokumentację dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji, sporządzone w sposób uwzględniający kryteria oceny osiągnięć określone w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy;

4) informacje o:
a) osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lekarzami w toku specjalizacji lub
doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, wraz z wykazem przewodów doktorskich,
b) współpracy z instytucjami lub organizacjami będącymi zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju lub za granicą,
c) odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich,
d) działalności popularyzującej naukę lub sztukę;

5) informację o przebiegu postępowania habilitacyjnego lub przewodu habilitacyjnego, jeżeli habilitant ubiegał się
uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 261

3. W przypadku gdy osiągnięciem naukowym albo artystycznym jest samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, habilitant załącza do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, habilitant załącza oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Przepis § 5 ust. 2 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.

4. Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami składa się w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych.


  • Informację o przebiegu postępowania habilitacyjnego lub przewodu habilitacyjnego, jeżeli habilitant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
     
  • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami przedkłada się w 1 egz. w formie papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanych na informatycznym nośniku danych  w 2-ch egz.
     
  • Załączniki wymagają podpisu habilitanta.
  • Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być tożsama (identyczna) z formą papierową, uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach.
  • CENTRALNA KOMISJA PROSI, ABY ROZMIARY POSZCZEGÓLNYCH PLIKÓW ZAPISANYCH NA INFORMATYCZNYM NOŚNIKU DANYCH NIE PRZEKRACZAŁY 5 MB


 

Wzory załączników

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach