Koła Naukowe

Na Wydziale Prawa i Administracji działają następujące koła naukowe:

 • Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka UKSW

Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka UKSW jest organizacją naukową zrzeszającą studentów i doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zainteresowanych tematyką praw człowieka, prawa międzynarodowego, stosunków międzynarodowych oraz szeroko rozumianego rozwoju osobistego (doskonalenie kompetencji miękkich i interpersonalnych, retoryka, wywieranie wpływu, wystąpienia publiczne). Koło działa przy Katedrze Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego UKSW, kierowanej przez dr hab. Elżbietę Karską, prof. UKSW. Opiekunem Koła jest dr Katarzyna Grzelak – Bach.

Do celów działalności Koła należy m.in.:
•    Pogłębianie wiedzy prawniczej z uwzględnieniem interdyscyplinarnego podejścia do nauk prawnych i nauk o polityce, w szczególności m.in. praw człowieka, prawa międzynarodowego, prawa dyplomatycznego i konsularnego, teorii stosunków międzynarodowych, rozstrzygania sporów międzynarodowych, teorii argumentacji oraz retoryki;
•    Promocja praw człowieka;
•    Szerzenie kultury prawnej, idei społeczeństwa obywatelskiego, integracji europejskiej i dialogu międzynarodowego;
•    Promocja pokojowych metod rozwiązywania sporów;
•    Organizowanie i rozwijanie studenckiego ruchu naukowego na UKSW i poza nim;
•    Rozwój i wspieranie działalności naukowej studentów;
•    Udział w tworzeniu i realizacji projektów UKSW;
•    Integracja środowisk studenckich oraz udział w organizacji wydarzeń związanych z życiem studenckim;

Koło realizuje cele poprzez:
•    Organizowanie warsztatów i szkoleń mających na celu poszerzanie wiedzy prawniczej, a także rozwój umiejętności związanych z wystąpieniami publicznymi.
•    Przeprowadzanie debat oksfordzkich;
•    Organizację i uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach, odczytach oraz innych wydarzeniach o charakterze naukowym;
•    Przeprowadzanie warsztatów oraz tworzenie projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;
•    Współpracę z innymi ośrodkami naukowymi, władzami publicznymi, oraz organizacjami społeczno-kulturalnymi;
•    Tworzenie i wspieranie projektów naukowych członków Koła;

Serdecznie zapraszamy do dołączenia do Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka UKSW!

Zachęcamy również do kontaktu:
e-mail: knpmipc@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/knpmipcuksw/
 

 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Prawa Korporacyjnego

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Prawa Korporacyjnego swoją działalność rozpoczęło w roku akademickim 2018/2019. Interdyscyplinarny charakter sprawia, że Koło funkcjonuje w ramach Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych oraz Wydziału Prawa i Administracji przy Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego UKSW. Opiekę i merytoryczny nadzór nad działalnością organizacji sprawuje dr Justyna Dąbrowska.
Koło zrzesza studentów oraz doktorantów prawa, ekonomii oraz kierunków pokrewnych. Jego misją jest budowanie pozytywnych relacji między środowiskiem akademickim, a światem prawa i biznesu oraz poszerzanie wiedzy z zakresu prawa handlowego, podatkowego i bankowego.
Organizujemy liczne wydarzenia o charakterze zarówno ogólnopolskim jak i lokalnym, dzięki którym można zdobyć nie tylko wiedzę, ale również praktyczne umiejętności niezbędne w życiu zawodowym.
Naszym flagowym projektem jest Kongres Prawa Korporacyjnego organizowany przy współpracy z Partnerem Strategicznym Koła.
Zarząd Koła:
Prezes – Karol Boruszewski
Wiceprezes – Patryk Citkowski
Członek Zarządu ds. Rozwoju Naukowego – Monika Grobelska
Członek Zarządu ds. Organizacji i Funkcjonowania Koła – Weronika Domagalska
Po więcej informacji zapraszamy na poniższe strony:

https://www.linkedin.com/company/ikn-prawa-korporacyjnego/

https://www.facebook.com/IKNPrawaKorporacyjnegoUKSW/

 

 • Koło Nauk Penalnych
Koło Nauk Penalnych działające przy Katedrze Prawa Karnego WPiA UKSW powstało w 2006 roku jako organizacja zrzeszająca studentów i doktorantów pasjonujących się prawem karnym materialnym oraz naukami pokrewnymi - kryminalistyką i kryminologią. Od początku istnienia Koła opiekę naukową oraz merytoryczny nadzór sprawuje dr hab. Maria Szczepaniec, prof. UKSW. 
 
Wśród celów naszej działalności wyróżniamy:
- pogłębianie wiedzy z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego, kryminalistyki i kryminologii;
- organizowanie spotkań z praktykami oraz wyjść do instytucji takich jak Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, areszty, więzienia, sądy
- organizowanie szkoleń tematycznych
- organizowanie konferencji naukowych
- współpracę z innymi kołami naukowymi w obrębie uczelni
 
Serdecznie zapraszamy do kontaktu! 
 

 

 • Koło Naukowe Amerykanistyki

Koło Naukowe Amerykanistyki jest organizacją zrzeszającą studentów różnych kierunków, zainteresowanych szeroko pojętą tematyką Stanów Zjednoczonych. Interesuje nas historia, polityka, system prawny i kultura Stanów Zjednoczonych.

Amerykanistyka zajmuje szczególne miejsce na kierunku stosunki międzynarodowe, a brak podobnego stowarzyszenia na naszym Uniwersytecie zainspirował nas do założenia koła zajmującego się wyłącznie amerykanistyką i szerzenia wiedzy z tejże dziedziny nie tylko lokalnie, lecz także wśród studentów innych uczelni.

Celami działalności Koła jest pogłębianie wiedzy, śledzenie i analizowanie wydarzeń związanych ze Stanami Zjednoczonymi. Aktywne funkcjonowanie Koła przekłada się na organizację debat i konferencji z udziałem ekspertów oraz cyklicznych spotkań członków z zakresu szerokiej tematyki dotyczącej USA. Istotną formą działalności jest także nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami zainteresowanymi tematyką Stanów Zjednoczonych oraz ośrodkami analitycznymi.

Opiekun naukowy: dr Wojciech Kwiatkowski

Skład zarządu:
Prezes: Mateusz Piotrowski
V-ce prezes: Katarzyna Kozon
V-ce prezes: Tomasz Urbankowski
Sekretarz: Ewelina Szymecka
Skarbnik: Maciej Trochimowicz

 

 • Koło Naukowe Arbitrażu i Mediacji "Consensus"

Realizujemy swoje cele poprzez organizowanie: warsztatów (w tym symulacji mediacji), konferencji naukowych, wykładów i studenckich spotkań dyskusyjnych. Liczymy, że wzrost popularności mediacji i sądownictwa polubownego przyczyni się do lepszego świadczenia usług prawniczych.

Cele koła: pogłębianie i popularyzowanie wiedzy z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów; zrzeszenie studentów zainteresowanych tematyką polubownych metod rozwiązywania sporów; promowanie arbitrażu (sądownictwa polubownego) oraz mediacji wśród przyszłych prawników tak, by wykorzystywali zdobytą wiedzę w późniejszej praktyce zawodowej; organizacja konferencji naukowych oraz warsztatów; stworzenie możliwości rozwoju osobistego, wypowiedzenia własnego zdania i wymiany myśli wśród studentów prawa; współpraca z innymi kołami naukowymi, w zakresie zagadnień dotyczących arbitrażu i mediacji.

 

 • Koło Naukowe Busines&Law 

Jesteśmy organizacją naukową zrzeszającą aktywnych studentów lubiących pogłębiać swoją wiedzę w sposób niekonwencjonalny i praktyczny. Do swojej działalności podchodzimy profesjonalnie i kompleksowo, głównie poprzez ukierunkowanie na zdobycie specjalistycznej wiedzy z dziedzin ekonomii, szeroko pojętego prawa gospodarczego i finansowego. Zależy nam na pogłębianiu swoich zainteresowań i umiejętności głównie związanych ze wskazanym obszarem. Swoje postulaty realizujemy dzięki wykorzystaniu oferowanej pomocy pracowników naukowych, jak również poprzez współpracę i partnerstwo na płaszczyźnie edukacyjnej z pozauniwersyteckimi instytucjami, skutkujące tworzeniem warsztatów i konferencji naukowych z udziałem znanych osobistości. Słowem: myślimy o wszystkim!

 

 • Koło Naukowe "Forum Prawa Publicznego"

Koło Naukowe Forum Prawa Publicznego zajmuje się poznawaniem i rozwiązywaniem problemów prawnych wymagających interdyscyplinarnego podejścia, zwłaszcza związanych  z innowacyjnymi technologiami, w tym informatyzacją wykonywania zadań publicznych. Zostało utworzone w 2002 r. przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od stycznia 2003 r. jest oficjalnie zarejestrowanym kołem naukowym UKSW. Działa przy Katedrze Prawa Informatycznego, kierowanej przez prof. UKSW dr hab. Grażynę Szpor. Opiekunem Koła jest dr Kamil Czaplicki.
 
W skład Zarządu Koła wchodzą:
Prezes: Mateusz Wnuk
Wiceprezes ds. organizacyjnych: Katarzyna Beśka
Wiceprezes ds. finansowych: Piotr Gieleciński
 
Misją organizacji jest rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy i poszerzanie umiejętności jej członków, a także działania na rzecz społeczności akademickiej i współdziałanie z podmiotami publicznymi spoza uczelni. Studenci prowadzą badania naukowe, są autorami publikacji naukowych, współorganizują konferencje, seminaria, warsztaty, odczyty a także pracują nad różnego rodzaju projektami, które następnie mają szansę wziąć udział w konkursach. Ponadto koło uczestniczy w projektach realizowanych przez multidyscyplinarny think tank  (Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne), który zajmuje się problematyką modernizacji procesów informacyjnych i zastosowań informatyki, w tym bezpieczeństwa w Internecie.
 

 

 • Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej 

 

 • Koło Naukowe Prawa Administracyjnego

Koło Naukowe Prawa Administracyjnego powstało w listopadzie 2006 r. z inicjatywy studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. KNPA działa przy Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, a naszym Opiekunem Naukowym jest dr Mariusz Szyrski.

Cele naszej działalności to m.in.:
a) pogłębianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego;
b) rozwijanie umiejętności praktycznych z wykorzystaniem zdobytej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego;
c) współpraca z kołami naukowymi działającymi na UKSW oraz z kołami naukowymi z innych uczelni;
d) organizacja konferencji naukowych, seminariów, warsztatów i innych inicjatyw służących rozpowszechnianiu zdobytej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego;
e) integracja członków Koła.

W naszej działalności zależy nam, aby rozwijać praktyczne umiejętności mające ogromne znaczenie w wykonywaniu zawodu prawnika, których zdobywanie nie mieści się w programie studiów, czyli np.: umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce, argumentacji prawniczej, wystąpień publicznych, a także prawidłowej emisji głosu. Dlatego projekty, których się podejmujemy, mają służyć rozwijaniu kompetencji w tych właśnie obszarach. Dołącz do nas, działaj i rozwijaj swoje pasje razem z nami! Daj sobie szansę, zostań członkiem KNPA i uwolnij swój wewnętrzny potencjał!

 • Koło Naukowe Prawa Handlowego

Koło Naukowe Prawa Handlowego działające przy Wydziale Prawa i Administracji UKSW zrzesza pasjonatów prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego i pochodnych. Koło skupia w swoich szeregach osoby pragnąc pogłębiać swoją wiedzę oraz dzielić się nią między sobą, korzystając również z doświadczenia, pomocy i wsparcia niezastąpionej kadry pedagogicznej Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego naszego Wydziału. Opiekę i merytoryczny nadzór nad Kołem sprawuje dr Tomasz Szczurowski, Sędzia Sądu Okręgowego XXIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego, Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie ds. KRS. Za cel postawiliśmy sobie stworzenie stowarzyszenia, w którym studenci wykażą się faktycznym zaangażowaniem tak, by z aktywności w tej organizacji czerpać wymierne korzyści w postaci umiejętności zarówno praktycznych jak i poszerzonej wiedzy z przeróżnych działów prawa handlowego.

Koło Naukowe Prawa Handlowego to jedynie narzędzie w rękach dające wiele możliwości rozwoju, ale tylko od Ciebie zależy, czy odpowiednio z niego skorzystasz.

Opiekun Koła: dr Tomasz Szczurowski
Zarząd Koła:
Prezes: Olga Żukowska, studentka V roku prawa
Wiceprezes: Martyna Kochanowska - Dżbik, studentka V roku prawa
Sekretarz: Kinga Stefaniuk, studentka V roku prawa
Skarbnik: Jakub Wiśniewski, student II roku prawa

 

 • Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego

Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego powstało w 2016 roku jako organizacja studencko-doktorancka z inicjatywy grupy studentów zainteresowanych prawem karnym.

Celem działalności KNPKM jest rozwój umiejętności i wiedzy w zakresie prawa karnego materialnego oraz nauk pokrewnych, realizowany przez samodzielne inicjatywy Koła oraz we współpracy z innymi organizacjami studenckimi i Katedrą Prawa Karnego.

W ramach bieżącej działalności Koło wspiera aktywność akademicką studentów i doktorantów, promując uczestnictwo w konferencjach naukowych i seminariach oraz publikacje. Od roku, minimum raz w miesiącu, KNPKM organizuje otwarte spotkania dydaktyczne, podczas których studenci, wraz z Opiekunem Naukowym, dr. Piotrem Zakrzewskim, poszerzają wiedzę i omawiają wszelkie niejasności związane z prawem karnym.

Koło organizuje także liczne wyjścia, m.in. do sądów i zakładów karnych, konferencje naukowe i spotkania z wybitnymi teoretykami i praktykami z dziedziny prawa karnego oraz wspiera Katedrę Prawa Karnego w organizacji jednego z najważniejszych wydarzeń na uczelni ? Bielańskich Kolokwiów Karnistycznych.

 

 

 

 • Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego 

 Koło Naukowe Prawa karnego Procesowego jest studencko-doktorancką organizacją naukową zrzeszającą pasjonatów procesu karnego będących aktywnymi studentami-doktorantami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Celem działalności Koła Naukowego jest pogłębianie umiejętności, wiedzy w zakresie prawa karnego formalnego oraz nauk pokrewnych, w szczególności: kryminologii i kryminalistyki.

Do zadań Koła należy m.in.:

 • Prowadzenie działalności naukowej;
 • Rozwijanie zainteresowania tematyką prawa karnego procesowego i nauk pokrewnych;
 • Promowanie uczelni;
 • Prowadzenie działalności dydaktycznej.

Swoje zadania Koło realizuje poprzez:

 • Działalność naukową (spotkania, referaty, publikacje, warsztaty i inne);
 • Organizowanie, współorganizowanie oraz udział w konkursach, konferencjach, seminariach i zjazdach naukowych;
 • Udział w badaniach naukowych prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji;
 • Współpracę z innymi organizacjami studentów i doktorantów w kraju i za granicą;
 • Współpraca z podmiotami o takich samych lub podobnych celach;
 • Współpraca z Władzami Uczelni, władzami państwowymi i organizacjami społecznymi oraz przedstawicielami nauki, kultury i sztuki;
 • Wydawanie publikacji naukowych;
 • Podejmowanie innych inicjatyw związanych z nauką prawa karnego materialnego i formalnego oraz nauk pokrewnych.

 

 • Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego

Jeżeli chcesz pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego,  poznać ludzi dzielących z Tobą pasję do tej dziedziny prawa, rozwijać się u boku pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego, znakomitych konstytucjonalistów, zapraszamy Cię do Nas już dziś.

Statutowe cele Koła: pogłębianie wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego; wspieranie członków Koła w ich rozwoju naukowym; integracja członków Koła; współpraca z innymi kołami naukowymi, zajmującymi się zagadnieniami konstytucyjnymi. Opiekunem Koła jest Pan dr Piotr Chybalski.

 

 • Koło Naukowe Prawa Prywatnego

Koło Naukowe Prawa Prywatnego jest organizacją studencką działającą przy Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Opiekunem koła jest dr Łukasz Żarnowiec, a patronat honorowy sprawuje Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Pani Profesor dr hab. Jadwiga Pazdan.
 

Cele Koła obejmują:
1) pogłębianie wiedzy prawniczej w zakresie prawa prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego prywatnego i rynków finansowych
2) wspieranie członków Koła w ich rozwoju naukowym
3) przygotowanie członków Koła do udziału w życiu publicznym
4) wymiana myśli i poglądów w środowisku akademickim
5) integrację członków Koła
6) współpracę z innymi kołami naukowymi, zajmującymi się zagadnieniami prawa prywatnego

 

 • Koło Naukowe Problematyki Wspołczesnych Stosunków Międzynarodowych

Koło Naukowe Problematyki Współczesnych Stosunków Międzynarodowych to organizacja zrzeszająca studentów różnych kierunków, zainteresowanych tematyką współczesnych stosunków międzynarodowych.
Cele, jakie sobie wyznaczyliśmy, to poszerzanie wiedzy, ukaza
nie świeżego spojrzenia na obecną sytuację polityczną, promowanie rozwoju naukowego oraz kształtowanie własnego, niezależnego zdania. 
Realizujemy je poprzez organizowanie konferencji z udziałem ekspertów, debat, w których udział biorą osobistości znane ze sceny politycznej, spotkań na których możliwa jest dyskusja i wymiana myśli między studentami oraz warsztatów rozwijających nasze umiejętności. 

Nasze Koło Naukowe to jednak coś więcej niż tylko stosunki międzynarodowe - omawiając dane kwestie polityki międzynarodowej zawsze zwracamy uwagę na sytuację wewnętrzną danych państw oraz przybliżamy wątek historyczny i szukamy w nim przyczyn teraźniejszej sytuacji. 

Wybierz Koło Naukowe Problematyki Współczesnych Stosunków Międzynarodowych i dołącz do Nas już dziś!

 

 • Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna 

Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna WPiA UKSW to inicjatywa grupy studentów prawa, która szybko została poparta przez Władze Uczelni i rozpoczęła swoją działalność w roku 2012.

Opiekunem organizacji został Prodziekan dr hab. Piotr Zapadka, prof. UKSW. Poradnia skupia studentów, dalszych lat studiów, którzy wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności są gotowi pomagać osobom z problemami natury prawnej.  Ich działalność skierowana jest do tych, których sytuacja materialna nie pozwala na pokrycie kosztów profesjonalnej pomocy prawnej adwokata czy radcy. Uzyskanie porady jest bezpłatne i przynosi korzyści obu stronom. Dla studentów każda kolejna sprawa jest wielkim wyzwaniem i możliwością sprawdzenia własnej wiedzy oraz jej poszerzenia. Dla klientów to okazja do rozwiązania własnych problemów prawnych.

Praca Poradni jest wspierana i kontrolowana przez pracowników Uniwersytetu, dzięki czemu można być pewnym, że uzyskana porada jest poprawna i zgodna z obecnie obowiązującym prawem.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach