Łukasz Rosiak

Student stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (beneficjent stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego). Stacjonarne studia magisterskie z zakresu prawa ukończone z oceną bardzo dobrą w czerwcu 2012 r. (temat pracy magisterskiej: kryminalizacja pedofilii w prawie polskim). Następnie ukończona aplikacja komornicza. Od ponad czterech lat zatrudniony w wymiarze pełnego etatu w kancelariach prawnych na terenie województwa mazowieckiego (aktualnie w kancelarii adwokackiej z praktyką ogólną).

Zainteresowania naukowe w/w koncentrują się na analizie przestępstw przeciwko rodzinie i opiece (zwłaszcza czynów zabronionych takich jak niealimentacja oraz znęcanie się) a także przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (ze szczególnym uwzględnieniem pedofilii) i przestępstw przeciwko wolności (przede wszystkim groźby karalnej oraz uporczywego nękania).

W roku akademickim 2016/2017 r. beneficjent stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych. Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej Doktorantów oraz Sądu Koleżeńskiego II stopnia w ramach Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Autor książek:

-        ?Pedofilia: istota, rodzaje, zapobieganie? (ISBN: 978-8-3785-3368-9);

-        ?Prawo karne materialne. Analiza ustaw? (ISBN: 978-8-3785-3444-0).

Artykuły w/w ukazywały się w takich periodykach jak ?Gazeta Śledcza?, ?Gazeta Bałtycka?, ?Express Sochaczewski?, ?Wprost?, ?Rzeczpospolita?, ?Lexuss? (czasopismo studentów i absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego).

W okresie studiów moderator a następnie współadministrator portalu dedykowanego studentom prawa, jak również betatester jednego z ogólnopolskich serwisów społecznościowych.

Posiada certyfikat biegłości w języku angielskim na poziomie B2 wystawiony przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Adres e-mail: 88luker@gmail.com

Publikacje naukowe:

Ł. Rosiak, Nowelizacja art. 209 kodeksu karnego. Analiza proponowanych zmian, Zeszyty Prawnicze UKSW, 17.2/2017, s. 103-129.

Ł. Rosiak, Sankcja optymalna w ramach art. 209 k.k., Jurysta.Magazyn Prawniczy, 6/2017 (272), s. 7-12.

Ł. Rosiak, Strona podmiotowa znowelizowanego przestępstwa niealimentacji, Jurysta. Magazyn Prawniczy, 7-8/2017 (273-274), s.13-18.

Ł. Rosiak, Dobre chronione w ramach dyspozycji art. 209 k.k., Jurysta. Magazyn Prawniczy, 10/2017 (276) - artykuł przyjęty do druku.

Ł. Rosiak, Kontratyp obrony koniecznej w perspektywie projektu nowelizacji z 9 czerwca 2017 r., Jurysta. Magazyn Prawniczy, 11/2017 (277) - artykuł przyjęty do druku.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach