dr Michał Rams

Dr Michał Rams, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa karnego oraz procedury karnej. W 2008 r. ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego studia prawnicze z wynikiem bardzo dobrym, a następnie studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2014 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem ?Specyfika wykładni prawa karnego w kontekście brzmienia i celu prawa Unii Europejskiej? sporządzonej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Piotra Kardasa.

Stypendysta Narodowego Centrum Nauki w ramach I konkursu preludium, gdzie prowadził badania m.in. w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. W trakcie studiów doktoranckich członek Rady Towarzystwa Doktorantów UJ. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego oraz procesu karnego. W obszarze jego zainteresowań naukowych pozostają zagadnienia europejskiego i międzynarodowego prawa karnego (jak chociażby problematyka ekstradycji), jak również odnoszące się do prawnoprocesowej problematyki środków przymusu procesowego.

W latach 2015 ? 2017 r. w ramach współpracy z Katedrą Prawa Karnego na WPiA UJ pełnił funkcję koordynatora sekcji prawa karnego Studenckiej Poradni Prawnej UJ.

W 2014 r., po ukończeniu aplikacji adwokackiej, został wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Znajomość języków: angielski.

Zainteresowania naukowe

- prawo karne gospodarcze i rynków kapitałowych;

- prawo karne skarbowe;

- europejskie prawo karne

- wykładnia prawa

 

Monografie i prace zbiorowe

M. Rams/M. Szewczyk, Komentarz do rozdziału XVI kodeksu karnego (w:) W. Wróbel, A. Zoll (red.) Kodeks karny, Część szczególna, Komentarz do art. 117 ? 277 k.k., Tom II (przesłane do wydawnictwa);

M. Rams, Specyfika wykładni prawa karnego w kontekście brzmienia i celu prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer 2016;

M. Rams, Ochrona wiadomości objętych tajemnicą adwokacką w kontekście informacji przekazywanych przez obrońcę i jego mandanta tzw. biegłemu prywatnemu w świetle nowelizacji procedury karnej [w:] J. Giezek, P. Kardas [red.] Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny, Wolters Kluwer 2015;

M. Rams, Art. 55 Konstytucji RP, a europejski nakaz aresztowania [w:] K. Górka, T. Litwin [red.] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej ? próba oceny i podsumowania z perspektywy dziesięciolecia stosowania, WUJ 2008;

M. Rams [w:] K. Dyl [red.] Prawo karne, Część szczególna, Kazusy, repetytorium, Wolters Kluwer Polska 2006.

 

M. Rams, O sposobach rozwiązywania kolizji pomiędzy prawem Unii Europejskiej a prawem krajowym na przykładzie typów penalizujących naruszenie obowiązku zachowania w tajemnicy informacji poufnych, przyjęty do druku w CPKiNP;

M. Rams, Wybrane zagadnienia odnoszące się do zakresu kognicji sądu w ramach postępowania ekstradycyjnego, przyjęty do druku w czasopiśmie Palestra (w druku do numeru 7-8/2016);

M. Rams, Znaczenie wykładni zgodnej dla interpretacji przepisów kodeksu postępowania karnego na przykładzie problematyki dostępu do akt sprawy, e-Cz.PKiNP 14/2013,

M. Rams, Obowiązek skierowania pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości w kontekście rozumienia pojęcia ?sądu krajowego, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu? na tle przepisów polskiej procedury karnej, Cz.PKiNP, 3/2013;

M. Rams, Glosa do postanowienia SA w Krakowie z 08.06.2010 r. II AKz 85/10. [Dot. procedury ekstradycyjnej obywatela polskiego; negatywnych przesłanek jego wydania], Palestra, 2012 nr 5/6 s. 153-160.

M. Rams, Status norm Konwencji strasburskiej o przekazywaniu osób skazanych w kontekście przepisów odnoszących się do wykonywania europejskiego nakazu aresztowania. Rozważania na tle uchwały Sądu Najwyższego z 3 marca 2009 r. (sygn. I KZP 30/08), Cz.PKiNP z. 2/2009;

M. Rams, Zasada efektywnego obywatelstwa jako próba odejścia od systemu standardowych przeszkód ekstradycyjnych w kontekście zwiększenia efektywności wykonywania Europejskiego Nakazu Aresztowania, Cz.PKiNP z. 2/2008;

M. Rams, Dopuszczalność wykonywania jurysdykcji przez Międzynarodowy Trybunał Karny na mocy art. 17 Statutu Rzymskiego, artykuł opublikowany przez Portal Spraw Zagranicznych; http://www.psz.pl/tekst-6394/Michal-Rams-Dopuszczalnosa-wykonywania-jury.... 5., s. 7 ? 31

Sprawozdania pokonferencyjne

M. Rams, Krakowskie Forum Karnistyczne wokół kontradyktoryjności, http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/k/

M. Rams, Jednym głosem na temat walki z przestępczością gospodarczą w Europie, http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/jednym-glosem-na-temat-...

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach