Master in International Relations

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Prawo restrukturyzacyjne ? ocena po dwóch latach funkcjonowania"

18 grudnia 2017 r. na WPiA UKSW odbyła się zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Handlowego UKSW, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ?Prawo restrukturyzacyjne ? ocena po dwóch latach funkcjonowania?. Wydarzenie otworzyła prof. UKSW dr hab. Anna Tarwacka. I Panel poprowadził prof. UKSW dr hab. Marek Świerczyński, natomiast moderatorem II Panelu był SSO dr Tomasz Szczurowski.

Podczas Konferencji swoje przemówienia wygłosili:

Prof. Uczelni Łazarskiego dr hab. Anna Hrycaj Społeczne znaczenie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, Prof. SGH dr hab. Sylwia Morawska Wykorzystywanie procedur restrukturyzacyjnych w praktyce przez przedsiębiorców, Mgr. Adrian Borys doktorant UWr Prymat postępowań restrukturyzacyjnych przed postępowaniem upadłościowym, Mec. Joanna Młot Kancelaria CMS Pre-pack - przygotowana likwidacja w postępowaniu upadłościowym, Mec. Bartosz Sierakowski Kancelaria Zimmerman i wspólnicy Pozycja wierzyciela rzeczowego w postępowaniu sanacyjnym, Prof. UG dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska Charakter prawny planu restrukturyzacyjnego, SSR dla m. st. Warszawy Piotr Kędzierski Pojęcie wierzytelności powstałych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, Katarzyna Siemion doktorantka UwB, Restrukturyzacja sposobem na uniknięcie zapłaty wierzycielom? - Wątpliwości na kanwie ustawy prawo restrukturyzacyjne, Katarzyna Adydan doktorantka UKSW, Podatkowe aspekty umorzenia zobowiązań w ramach postępowań uregulowanych w ustawie Prawo restrukturyzacyjne, Kinga Jaszczyk studentka UKSW Odmowa otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w praktyce orzeczniczej X Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie.

Co więcej zaproszeni eksperci wzięli udział w dyskusji poprowadzonej przez dr Tomasza Szczurowskiego. W dyskusję aktywnie włączyli się licznie przybyli na konferencję praktycy i teoretycy oraz studenci.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim prelegentom za przybycie i wygłoszenie referatów oraz partnerowi wydarzenia - Kancelarii CMS, jak i Patronom Konferencji - Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, Monitorowi Prawa Handlowego, Wydawnictwu C.H. Beck oraz Samorządowi Doktorantów UKSW. Podziękowania kierowane są również do wszystkich uczestników Konferencji."

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach