Egzaminy dyplomowe

Informacje dla studentów V roku

Studenci studiów stacjonarnych są zobowiązani złożyć pracę magisterską do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim ostatniego roku studiów, tj. w roku akademickim 2020/21 do dnia 15 czerwca 2021 r.

Dziekan, na wniosek kierującego pracą lub na wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy magisterskiej w razie długotrwałej choroby studenta lub z innych przyczyn (np. czasowy brak dostępu do materiałów źródłowych). Termin złożenia pracy nie może być przesunięty na później niż do 30 września ostatniego roku studiów.

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy magisterskiej (wg wzoru) musi być zaopiniowane przez promotora i należy je złożyć do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w ostatnim roku studiów.

Praca dyplomowa jest składana w wersji elektronicznej poprzez zarchiwizowanie w systemie APD.

Kroki:
*  student wprowadza do APD streszczenie, słowa kluczowe oraz tytuł pracy (tłumaczenie w j. angielskim)
* student składa oświadczenie (tylko w systemie APD)
* student zapisuje dane i przechodzi do kolejnego kroku
* student przesyła do APD pracę w pdf (w przeciwieństwie do poprzednich lat nie zamieszcza się oświadczenia po stronie tytułowej) i przekazuje do zatwierdzenia przez opiekuna (promotora)
* promotor składa oświadczenie (tylko w systemie APD) i akceptuje raport JSA (otwiera, zatwierdza i wysyła pocztą elektroniczną do dziekanatu) oraz zatwierdza pracę w APD
* promotor oraz recenzent uzupełniają treść recenzji i ocenę pracy oraz zatwierdzają ją elektronicznie


UWAGA - Studenci, którzy złożyli pracę dyplomową w roku akademickim 2019/20 lub wcześniej i nie mają jeszcze wystawionych recenzji tej pracy, muszą zwrócić się do dziekanatu w celu usunięcia w APD pliku z pracą oraz wgrać ponownie pracę z aktualizacją strony tytułowej (rok obrony).
Studenci, którzy złożyli pracę dyplomową w roku akademickim 2019/20 lub wcześniej i mają już wystawioną recenzję promotora (lub obydwie recenzje) tej pracy obowiązkowo do podania o egzamin w formie zdalnej muszą załączyć podpisane: licencję dla UKSW do korzystania z treści pracy studenta, oświadczenie studenta i promotora o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej - oba dokumenty drukowane z obowiązującego podczas archiwizacji pracy zarządzenia ws. archiwizacji pracy dyplomowej oraz kartę pracy dyplomowej (podpisany wydruk z APD - musi być własnoręcznie podpisany przez promotora oraz studenta i przesyłany w formie skanu)
[ Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 43/2020 Rektora UKSW z dnia 17 czerwca 2020 r. ]

 

Instrukcja archiwizacji prac dyplomowych w Archiwum Prac DyplomowychPo zarchiwizowaniu w systemie APD pracy dyplomowej, student składa poprzez USOSweb podanie o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego oraz o powołaniu komisji egzaminacyjnej. Do wniosku student załącza kartę pracy dyplomowej (podpisany wydruk z APD tylko przez studenta i przesłany w formie skanu - zmiana od dn  11.06.2021 r.  ) .  

Legitymację studencką student zwraca w możliwie najszybszym terminie po zdaniu egzaminu dyplomowego.

Od dnia 01.05.2020 r. dyplomy ukończenia studiów wydawane są na druku bez zdjęcia.

Studenci, którzy chcą uzyskać odpis dyplomu lub suplementu w języku obcym muszą złożyć wniosek o wydanie takich dokumentów (do pobrania ze strony wydziałowej - wzory podań) - najlepiej załączony do podania o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego oraz o powołaniu komisji egzaminacyjnej:
- jeśli wniosek zostanie złożony do dnia obrony to student nie wnosi opłaty i w ramach dwóch odpisów dyplomu otrzymuje jeden w j. polskim oraz jeden w j. obcym.
- jeśli wniosek złożony będzie w kolejnych dniach niż dzień obrony to należy uiścić wpłatę (wysokość opłaty to 20 zł za odpis; wpłata na indywidualny numer konta z usosweb).

Student zobowiązany jest wnieść opłatę za dyplom zgodnie z podpisaną umową z uczelnią. Wpłata ma być wniesiona na indywidualny numer konta z usosweb.

Przyjmowane będą wyłącznie prace magisterskie z kompletem wymaganych dokumentów (w APD) !!!

Dyplomy odbieracie Państwo osobiście w Dziekanacie po upływie miesiąca od daty obrony.Studenci, którzy mają gotową pracę magisterską do obrony zgłaszają się mailowo do dziekanatu w celu aktywowania Elektronicznej Karty Obiegowej Studenta. Po aktywacji KOS student odpowiada na pytania ws. Biura Karier (jeśli przynajmniej jedna odpowiedź jest twierdząca to musi wprowadzić adres mailowy), by poszczególne uprawnione jednostki mogły akceptować swoje części obiegówki (po aktywowaniu KOS zostępna w zakładce DLA WSZYSTKICH).

zarządzenie dot. obiegówki
wzór obiegówki

Wypełniona obiegówka jest jednym z warunków dopuszczenia studenta do obrony.

Karta Obiegowa Studenta będzie mogła być prawidłowo wypełniona, jeśli student jest rozliczony z poszczególnymi jednostkami UKSW:
-  Kwestura (Jednostka Odpowiedzialna za Płatności)

-  Biblioteka Główna UKSW
-  Dział Pomocy Materialnej
 

Zostały ustalone następujące terminy egzaminów dyplomowych w roku 2021 :

*  21-25; 28-30 czerwca; 1-2, 5-9 lipca

*  8-10; 20-23 września

 

WYTYCZNE DZIEKANA WPiA

Wytyczne nr 1/2012 przeprowadzania egzaminów licencjackich oraz magisterskich na kierunkach: Prawo, Administracja, Stosunki Międzynarodowe oraz określające system oceny prac zaliczeniowych, projektowych i dyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 września 2012 r.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach