Punkty za publikacje

Sloty

Pełny  slot  publikacyjny  to  100%  udziału  w publikacji.  Dla autorów z  jednej dyscypliny tylko publikacje jednoautorskie wypełniają cały slot. Publikacje wieloautorskie wypełniają tylko część slotu.

W  przypadku  publikacji  wieloautorskich wypełnienie  slotu zależy od liczby autorów z danej dyscypliny. Udział w slocie wylicza się według wzoru i ustala z dokładnością do czterech miejsc po przecinku 

U = P/Pc × 1/k

P – oznacza przeliczeniową wartość punktową publikacji naukowej

Pc – oznacza całkowitą wartość punktową publikacji naukowej

k – oznacza  liczbę współautorów,  którzy  upoważnili  ewaluowany  podmiot  do  wykazania  publikacji  naukowej  w  danej dyscyplinie naukowej

Wielkośćudziału jednostkowego w publikacji nie informuje o liczbie uzyskanych za publikację punktów. Udział punktowy w publikacji wylicza się według wzoru i ustala z dokładnością do czterech miejsc po przecinku:      

Pu= P/k

Pu – oznacza wartość punktową udziału jednostkowego

P – oznacza przeliczeniową wartość punktowąpublikacji naukowej

k – oznacza  liczbę współautorów,  którzy  upoważnili  ewaluowany  podmiot  do  wykazania  publikacji  naukowej  w  danej dyscyplinie naukowej

 

Najwyżej punktowane interdyscyplinarne publikacje wieloautorskie wypełniająpełne sloty, jeśli udział autorów jest równy. Oznacza to, że każdy pracownik pisząc we współpracy z autorem z innej dyscypliny:

a)  monografię,  rozdział w  monografii  lub  redagując  monografię  wydaną  w wydawnictwie z poziomu II za odpowiednio: 200/75/150 punktów

b) artykuł opublikowany w latach 2017-2018 w czasopiśmie za min. 30 punktów

c) artykuł opublikowany w latach 2019-2019 w czasopiśmie za 100, 140 lub 200 punktów

 

wypełni 1 slot publikacyjny

Ta sama publikacja napisana we współpracy z autorem z tej samej dyscypliny wypełni tylko 0,5 slotu publikacyjnego.

 

Udział punktowy w najwyżej punktowanych publikacjach wieloautorskich będzie zatem zależny od liczby autorów  z danej  dyscypliny. W  przypadku  tych  publikacji  korzystniej  pisać z autorami z innych dyscyplin.

Każdy pracownik pisząc we współpracy z autorem z innej dyscypliny:

a)  monografię,  rozdział w  monografii  lub  redagując  monografię  wydaną  w wydawnictwie z poziomu II za odpowiednio: 200/75/150 punktów

b) artykuł opublikowany w latach 2017-2018 w czasopiśmie za min. 30 punktów

c) artykuł opublikowany w latach 2019-2019 w czasopiśmie za 100, 140 lub 200 punktów

otrzyma 100% punktów przypadających na danąpublikację.

Za tę samą publikację napisaną we współpracy z autorem z tej samej dyscypliny każdy autor otrzyma tylko połowę punktów.

Inne  interdyscyplinarne  publikacje  wieloautorskie  są  premiowane  wyższym  udziałem punktowym niż publikacje  stworzone  we  współpracy  w  ramach  jednej  dyscypliny w  przypadku publikacji:

a) monografia, rozdziałw monografii lub redakcja monografii wydanej w wydawnictwie z poziomu I za odpowiednio: 100/20/20 punktów

b) artykuł opublikowany w latach 2017-2018 w czasopiśmie za 20 lub 25 punktów

c) artykuł opublikowany w latach 2019-2019 w czasopiśmie za 40 lub 70 punktów

W  przypadku  pozostałych  publikacji  wieloautorskich udział w  slocie i udział punktowy autorów jest taki sam, niezależnie od tego czy publikująw jednej, czy w różnych dyscyplinach.

W większości przypadków autor zawsze otrzyma więcej punktów pisząc samodzielnie.

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

Ocena  poziomu  naukowego  prowadzonej  działalności  naukowej  za  osiągnięcia  naukowe w postaci artykułów naukowych będzie odbywała się na różnych zasadach. Oddzielnie dla lat 2017 i 2018 oraz lat 2019 i 2020.

W  latach  2017-2018  obowiązywać będzie  punktacja  zgodna  z  wykazem  MNiSW  z  dnia 25.01.2017 r., natomiast w latach 2019-2020 – punktacja zgodna z wykazem z dnia 31.07.2019 r.

Nowością jest  nadanie  wszystkim  artykułom  naukowym opublikowanym w  czasopismach naukowym niezamieszczonym  w  wykazach  ministerialnych  wartości  5  punktów.

Punktacja ta obejmuje zarówno artykuły z lat 2017-2018, jak i 2019-2020.

Dodatkowo  w  całym  okresie  ewaluacji  (2017-2020)  można  otrzymać punkty  za artykuł recenzyjny w czasopiśmie umieszczonym na wykazie ministerialnym. Punktacja wynosi 25% liczby punktów  przyznawanych  za  artykuł naukowy  opublikowany  w danym  czasopiśmie  naukowym (z dokładnością do  dwóch  miejsc  po  przecinku). Artkuły  recenzyjne  opublikowane  w czasopiśmie spoza wykazu nie są uwzględniane w ewaluacji.

Artykuły naukowe 2017-2018

W pierwszej ewaluacji w 2021 r. w ogólnej liczbie publikacji zgłoszonych przez poszczególne podmioty  artykuły  naukowe  opublikowane  w  ostatecznej  formie  w  latach  2017-2018 muszą mieć udziałnie mniejszy niż1N.

Liczba  punktów  przyznana  zgodnie  z  wykazem  z  2017  r.  za artykuł naukowy, stanowi całkowitą wartość punktową tego artykułu naukowego. Oznacza to, że każdy artykuł autorski otrzyma punkty zgodnie z wykazem:

•  publikacja w czasopiśmie naukowym z części A wykazu – 15-50 pkt.

•  publikacja w czasopiśmie naukowym z części B wykazu – 1-15 pkt.

•  publikacja w czasopiśmie naukowym z części C wykazu – 10-25 pkt.

Część A to czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR)

Część B to czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF)

Część C to czasopisma naukowe znajdujące sięw bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Całkowita  wartość punktowa artykułu  naukowego  niezamieszczonego  w wykazie  z 2017 r. wynosi 5 pkt

 

Artykuły naukowe wieloautorskie 2017-2018

Przeliczeniowa wartość punktowa wieloautorskiego artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej  formie w  latach  2017  i  2018 w  czasopiśmie  naukowym  zamieszczonym  w  wykazie z 2017 r. wynosi:

a) 100% całkowitej wartości punktowej tego artykułu naukowego, jeżeli wartośćta wynosi nie mniej niż 30 pkt,

b) iloczyn wartości: √k/m i całkowitej wartości punktowej tego artykułu naukowego, jeżeli wartość ta wynosi 20 albo 25 pkt, ale nie mniej niż10% tej wartości,

c) iloczyn wartości: k/m i całkowitej wartości punktowej artykułu naukowego, jeżeli wartośćta wynosi mniej niż20 pkt, ale nie mniej niż10% tej wartości,

d) iloczyn wartości: k/m i całkowitej wartości punktowej artykułu naukowego w przypadku artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym nie zamieszczonym w wykazie z 2017 r., ale nie mniej niż10% tej wartości

 

Artykuły naukowe 2019-2020

Wykaz czasopism 2019-2020 obejmuje:

·  czasopisma naukowe ujęte w bazie Scopus

·  czasopisma naukowe ujęte w bazie Web of Science (indeksy: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts and Humanities Citation Index i Emerging Sources Citation Index)

·  czasopisma  naukowe ujęte  w  międzynarodowej  bazie European  Reference  Index  for  the Humanities  and  Social  Sciences  (ERIH+),  które  w  wyniku  oceny  eksperckiej zostały  uznane  za posiadające  międzynarodową renomę i szczególny  wpływ  na  rozwój  danej  dyscypliny  naukowej, spełniające standardy etyczne i naukowe

·  czasopisma  naukowe  będące  przedmiotem  projektów  finansowanych  w  ramach  programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Za  autorstwo  artykułu  naukowego  w  czasopiśmie lub  recenzowanych  materiałach z konferencji, które znajdująsię na wykazie ministerialnym z 2019 r., można otrzymać 20, 40, 70, 100, 140 albo 200 punktów. Wśród nich znalazło się 1450 tytułów czasopism z dyscypliny nauki prawne.

 

Artykuły naukowe wieloautorskie 2019-2020

Przeliczeniowa wartość wieloautorskiego artykułu naukowego zależy od:

- całkowitej wartości punktowej publikacji w wykazie

- liczby autorów artykułu naukowego, którzy upoważnili dany podmiot do wykazania tego artykułu w danej dyscyplinie (liczba „k”)

- liczby wszystkich współautorów – zarówno tych, którzy sąpracownikami podmiotu poddającego się ewaluacji, jak też i pochodzących spoza tego podmiotu (liczba „m”)

 

MONOGRAFIE NAUKOWE

Ocena  poziomu  naukowego  prowadzonej  działalności  naukowej  za  osiągnięcia  naukowe w postaci  monografii  naukowych,  redakcji  naukowych  monografii  naukowych  oraz  rozdziałów w monografiach naukowych będzie dokonywana na tych samych zasadach dla całego okresu objętego ewaluacją(2017-2020) na podstawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie.

Nowością jest możliwość otrzymania punktów za monografie w formie przekładu oraz edycji tekstów źródłowych. Całkowita i przeliczeniowa wartośćpunktowa monografii naukowej w formie przekładu oraz  edycji  tekstów źródłowych,  rozdziału  w  takiej  monografii  naukowej  i  redakcji naukowej  tej  monografii  naukowej wynosi 25%  wartości  punktowej  przyznawanej  za  autorstwo monografii, rozdziału  w  monografii  lub  redakcję monografii, ustalonej  z dokładnością do  dwóch miejsc po przecinku.

Dodatkowo  kierownik  ewaluowanego  podmiotu  prowadzącego  działalność naukową w ramach  dyscypliny  naukowej  należącej  do  dziedziny  nauk  humanistycznych,  dziedziny  nauk społecznych  albo  dziedziny  nauk  teologicznych  może  złożyć  wniosek  z  uzasadnieniem o przeprowadzenie eksperckiej  oceny  nie  więcej  niż pięciu  monografii  naukowych,  posiadających numer ISBN, opublikowanych w wydawnictwie niezamieszczonym w wykazie ministerialnym, które ukazały się w ostatecznej formie w pierwszym, drugim albo trzecim roku okresu objętego ewaluacją lub w jakiejkolwiek formie w ostatnim roku okresu objętego ewaluacją. W wyniku pozytywnej oceny eksperckiej takie monografie oraz ich redakcje i rozdziały w nich, otrzymają tyle samo punktów, co monografie, których wydawnictwo znajduje się na wykazie ministerialnym.    

Całkowita wartość punktowa monografii naukowej:

1) umieszczonej w wykazie wydawnictw z Poziomu I wynosi 100 pkt.

2) umieszczonej w wykazie wydawnictw z Poziomu II wynosi 300 pkt.

-  w  przypadku  działalności  naukowej  prowadzonej  w  ramach  dyscyplin  naukowych  należących

do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk teologicznych

3) która uzyskała pozytywny wynik oceny eksperckiej wynosi 100 pkt.

4) nie umieszczonej w wykazie wydawnictw wynosi 20 pkt.

 

Redakcja naukowa monografii naukowej

Całkowita wartośćpunktowa redakcji naukowej monografii naukowej wynosi:

1) 150 pkt – jeżeli całkowita wartośćpunktowa tej monografii wynosi 300 pkt.

2) 20 pkt – jeżeli całkowita wartośćpunktowa tej monografii wynosi 100 pkt.

-  monografie  naukowe w  dyscyplinach  z dziedziny  nauk  humanistycznych,  nauk  społecznych i w naukach teologicznych znajdujące sięna I poziomie wykazu wydawnictw

3) 20 pkt – jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 100 pkt.

-  monografie  nie  umieszczone  w  wykazie  wydawnictw,  które  uzyskały pozytywny  wynik  oceny eksperckiej KEN

4) 5 pkt – jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 20 pkt.

- monografie nie umieszczone w wykazie wydawnictw

 

Rozdział w monografii naukowej

Całkowita wartośćpunktowa rozdziału w monografii naukowej wynosi:

1) 75 pkt – jeżeli całkowita wartośćpunktowa tej monografii wynosi 300 pkt.

2) 20 pkt – jeżeli całkowita wartośćpunktowa tej monografii wynosi 100 pkt.

-  monografie  naukowe w  dyscyplinach  z dziedziny  nauk  humanistycznych,  nauk  społecznych i w naukach teologicznych znajdujące sięn a I poziomie wykazu wydawnictw,

3) 20 pkt – jeżeli całkowita wartośćpunktowa tej monografii wynosi 100 pkt.

-  monografie  nie  umieszczone  w  wykazie  wydawnictw,  które  uzyskały pozytywny  wynik  oceny eksperckiej KEN

4) 5 pkt – jeżeli całkowita wartośćpunktowa tej monografii wynosi 20 pkt.

- monografie nie umieszczone w wykazie wydawnictw

 

Rozdział w monografii naukowej wieloautorskiej

Liczba  punktów  przyznanych  ewaluowanemu  podmiotowi  w  danej  dyscyplinie  naukowej za autorstwo lub współautorstwo  rozdziałów  w  monografii  naukowej nie  może  być większa  niż całkowita wartość punktowa monografii naukowej.

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach