PROJEKTY REALIZOWANE NA WYDZIALE

Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu sięNr umowy o dofinansowanie: UDA-POWR.04.03.00-00-0131/18-00 z dn. 05.12.2019 r.

Wartość całkowita projektu
: 838.470,00 zł

w tym wartość dofinansowania z UE: 790 593,36 zł

Okres realizacji: 01.11.2019 - 30.09.2022

Instytucja finansująca: Centrum Projektów Europejskich

Typ projektu: naukowo- badawczy

Cel projektu: wypracowanie i wdrożenie w okresie realizacji projektu, w oparciu o transfer i adaptację austriackich rozwiązań i praktykę nowego sposobu świadczenia usług publicznych w jednostce samorządu terytorialnego (JST) wraz ze standardem obsługi, dla osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, a szczególnie posługujących się wspomaganymi, alternatywnymi sposobami komunikacji (dalej zwanych osobami korzystającymi z AAC lub użytkownikami AAC).

Planowane efekty: w ramach realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:
- wypracowany zostanie raport nt. polskich uwarunkowań prawno-organizacyjnych dotyczących usługi publicznej 
- wypracowany zostanie raportów nt. austriackich uwarunkowań prawnych i organizacyjnych dotyczących usługi publicznej
- 20 pracowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zostanie objętych szkoleniami przygotowawczymi do testowania
- przygotowany zostanie raport z badań porównawczych
- przeprowadzone zostaną dwa seminaria wdrożeniowe
- przygotowany zostanie kurs e-learningowy
- 40 osób weźmie udział w seminariach szkoleniowych
- 15 odbiorców ostatecznych weźmie udział w testowaniu modelu usługi publicznej
- zorganizowane zostaną 4 spotkania w ramach konsultacji społecznych
- we współpracy z partnerem zagranicznym wypracowany zostanie ostateczny model usługi
- 5 instytucji wdroży nowe rozwiązania dzięki współpracy z partnerem zagranicznym


Partnerzy Projektu:
Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
KOMPETENZNETZWERK INFORMATIONSTECHNOLOGIE zur Förderung der INTEGRATION von Menschen mit Behinderungen

 

Krótka charakterystyka projektu:
 
Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie w okresie realizacji projektu w oparciu o transfer i adaptację austriackich rozwiązań i praktykę nowego sposobu świadczenia usług publicznych w jednostce samorządu terytorialnego wraz ze standardem obsługi, dla osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, a szczególnie posługujących się wspomaganymi, alternatywnymi sposobami komunikacji (dalej zwanych osobami korzystającymi z AAC lub użytkownikami AAC).
 
W ramach projektu realizowana będzie także intensywna wymiana informacji i doświadczeń z partnerem zagranicznym, co przyczyni się m.in. do zminimalizowania kosztów i ryzyka związanego z przyjęciem nieskutecznych lub błędnych rozwiązań. Problematyka związana z AAC od lat obecna jest w placówkach edukacyjnych i zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka z niepełnosprawnością. Podejmowanych jest szereg działań mających charakter poradniczy, szkoleniowy. Jednocześnie ich zróżnicowanie i skomercjalizowanie sprawia, że nie mają one charakteru powszechnego. Mimo coraz wyższej świadomości nt. możliwych sposobów komunikowania się z osobami korzystającymi z AAC w edukacji, sposoby te zupełnie nie znane pozostają w instytucjach zajmujących się obsługą mieszkańców, świadczenie pomocy, oferowaniem usług przez samorządowe instytucje kultury, sportu, rekreacji. Brakuje choćby w teoretycznym ujęciu opracowanego modelu usług dla klientów nie komunikujących się werbalnie, lecz korzystających z AAC, przez wskazane podmioty.
 

Aktualności:
 

Zadanie nr 1: Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym

W ramach realizacji zadania:
a) odbyto szereg spotkań z partnerami projektu w tym wizytę studyjną w Austrii (Linz)
b) wypracowano raport nt. polskich uwarunkowań prawno-organizacyjnych dotyczących usługi publicznej będącej przedmiotem projektu
c) wypracowano raport nt. austriackich uwarunkowań prawnych i organizacyjnych dotyczących usługi publicznej będącej przedmiotem projektu
d) wypracowano wstępny model usługi AAC

 

Zadanie nr 2: Testowanie wypracowanego rozwiązania na grupie docelowej ze wsparciem partnera zagranicznego

W trakcie opracowania:
wsparcie dla uczestników projektu (przedstawicieli jednostek samorządowych) jest planowane na maj 2021 r. 
 

Kontakt:

Biuro Projektu:
Ośrodek Zarządzania Projektami UKSW
ul. Dewajtis 5, pok. 57, Warszawa 01-815

 
Kierownik Projektu:

Dr hab. Irena Lipowicz, prof. uczelni
i.lipowicz@uksw.edu.pl
 
linki:
https://www.ki-i.at/startseite
https://firr.org.pl/elementarz-aac-urzad-przyjazny-osobom-z-trudnosciami-w-komunikowaniu-sie/
slaskie.pl
https://centir.uksw.edu.pl/pl/projekty_realizowane

  

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach