PROJEKTY REALIZOWANE NA WYDZIALE

Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu sięNr umowy o dofinansowanie: UDA-POWR.04.03.00-00-0131/18-00 z dn. 05.12.2019 r.

Wartość całkowita projektu
: 838.470,00 zł

w tym wartość dofinansowania z UE: 790 593,36 zł

Okres realizacji: 01.11.2019 - 30.09.2022

Instytucja finansująca: Centrum Projektów Europejskich

Typ projektu: naukowo- badawczy

Cel projektu: wypracowanie i wdrożenie w okresie realizacji projektu, w oparciu o transfer i adaptację austriackich rozwiązań i praktykę nowego sposobu świadczenia usług publicznych w jednostce samorządu terytorialnego (JST) wraz ze standardem obsługi, dla osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, a szczególnie posługujących się wspomaganymi, alternatywnymi sposobami komunikacji (dalej zwanych osobami korzystającymi z AAC lub użytkownikami AAC).

Planowane efekty: w ramach realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:
- wypracowany zostanie raport nt. polskich uwarunkowań prawno-organizacyjnych dotyczących usługi publicznej 
- wypracowany zostanie raportów nt. austriackich uwarunkowań prawnych i organizacyjnych dotyczących usługi publicznej
- 20 pracowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zostanie objętych szkoleniami przygotowawczymi do testowania
- przygotowany zostanie raport z badań porównawczych
- przeprowadzone zostaną dwa seminaria wdrożeniowe
- przygotowany zostanie kurs e-learningowy
- 40 osób weźmie udział w seminariach szkoleniowych
- 15 odbiorców ostatecznych weźmie udział w testowaniu modelu usługi publicznej
- zorganizowane zostaną 4 spotkania w ramach konsultacji społecznych
- we współpracy z partnerem zagranicznym wypracowany zostanie ostateczny model usługi
- 5 instytucji wdroży nowe rozwiązania dzięki współpracy z partnerem zagranicznym


Partnerzy Projektu:
Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
KOMPETENZNETZWERK INFORMATIONSTECHNOLOGIE zur Förderung der INTEGRATION von Menschen mit Behinderungen

 

Krótka charakterystyka projektu:
 
Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie w okresie realizacji projektu w oparciu o transfer i adaptację austriackich rozwiązań i praktykę nowego sposobu świadczenia usług publicznych w jednostce samorządu terytorialnego wraz ze standardem obsługi, dla osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, a szczególnie posługujących się wspomaganymi, alternatywnymi sposobami komunikacji (dalej zwanych osobami korzystającymi z AAC lub użytkownikami AAC).
 
W ramach projektu realizowana będzie także intensywna wymiana informacji i doświadczeń z partnerem zagranicznym, co przyczyni się m.in. do zminimalizowania kosztów i ryzyka związanego z przyjęciem nieskutecznych lub błędnych rozwiązań. Problematyka związana z AAC od lat obecna jest w placówkach edukacyjnych i zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka z niepełnosprawnością. Podejmowanych jest szereg działań mających charakter poradniczy, szkoleniowy. Jednocześnie ich zróżnicowanie i skomercjalizowanie sprawia, że nie mają one charakteru powszechnego. Mimo coraz wyższej świadomości nt. możliwych sposobów komunikowania się z osobami korzystającymi z AAC w edukacji, sposoby te zupełnie nie znane pozostają w instytucjach zajmujących się obsługą mieszkańców, świadczenie pomocy, oferowaniem usług przez samorządowe instytucje kultury, sportu, rekreacji. Brakuje choćby w teoretycznym ujęciu opracowanego modelu usług dla klientów nie komunikujących się werbalnie, lecz korzystających z AAC, przez wskazane podmioty.
 

Aktualności:
 
W dniach 22.09.2021-24.09.2021 delegacje partnerów projektu „Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się” – KI-I, FIRR, UKSW – uczestniczyły w wizycie studyjnej partnera zagranicznego w Polsce zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach (partnera projektu). Wizyta ta stanowiła realizację jednego z działań w zadaniu 2 pt. „Testowanie wypracowanego rozwiązania na grupie docelowej ze wsparciem partnera zagranicznego”. Celem działania było zapoznanie partnera zagranicznego ze sposobem i ewentualnymi trudnościami w realizacji modelu w konkretnych sytuacjach i uwarunkowaniach. Wizyta partnera zagranicznego pozwoliła na bardzo wartościowy wkład w dyskusję i znalezienie wspólnych rozwiązań odpowiednich dla krajowych realiów wykorzystania modelu realizacji usług publicznych dla osób z trudnościami w komunikowaniu się (produkt zadania nr 1).
Pierwszego dnia wizyty, członkowie polskiej i zagranicznej delegacji uczestniczyli w spotkaniu z partnerem projektu – organizatorem wizyty studyjnej, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, w tym z władzami zarządu województwa śląskiego. Podczas spotkania omówiono m.in. dotychczasowy przebieg realizacji projektu, doświadczenia partnera austriackiego w stosowaniu komunikacji AAC w związku z sytuacją pandemiczną.
Drugiego dnia skoncentrowano się na wdrożeniu komunikacji AAC w oparciu o wypracowany w zadaniu nr 1 model w wybranych jednostkach organizacyjnych podległych władzom województwa śląskiego. Odwiedzono Park Śląski, Śląski Ogród Zoologiczny, Górnośląskie Centrum Rehabilitacji oraz testowano tam rozwiązania wynikające z modelu. Bardzo ważnym elementem wizyty były uwagi partnera austriackiego do wykorzystania modelu.
W ostatnim dniu odwiedzono Stadion Śląski – ważne miejsce umożliwiające testowanie modelu w dużej skali. Podsumowano wizytę ze szczególnym uwzględnieniem elementów związanych z komunikacją niewerbalną. Omówiono mocne i słabe strony modelu, elementy wymagające dopracowania i dalszej analizy.
Należy podkreślić aktywny udział władz województwa śląskiego w każdym dniu wizyty studyjnej.
 

Zadanie nr 1: Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym

W ramach realizacji zadania:
a) odbyto szereg spotkań z partnerami projektu w tym wizytę studyjną w Austrii (Linz)
b) wypracowano raport nt. polskich uwarunkowań prawno-organizacyjnych dotyczących usługi publicznej będącej przedmiotem projektu
c) wypracowano raport nt. austriackich uwarunkowań prawnych i organizacyjnych dotyczących usługi publicznej będącej przedmiotem projektu
d) wypracowano wstępny model usługi AAC

 

Zadanie nr 2: Testowanie wypracowanego rozwiązania na grupie docelowej ze wsparciem partnera zagranicznego

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / WYDARZEŃ W PROJEKCIE

Lp.

Rodzaj wsparcia

Tematyka wsparcia/wydarzenia

Data udzielania wsparcia /wydarzenia

Godziny udzielania wsparcia /wydarzenia

Dokładny adres realizacji wsparcia /wydarzenia

1

szkolenie

Szkolenie dla pracowników jst przygotowujące do testowania Modelu realizacji usług publicznych dla osób z trudnościami w komunikowaniu się.

16-17.06.2021 r.

8:30-11:30

online na platformie ZOOM

2

szkolenie

Szkolenie dla pracowników jst przygotowujące do testowania Modelu realizacji usług publicznych dla osób z trudnościami w komunikowaniu się.

16-17.06.2021 r.

12:00-15:00

online na platformie ZOOM

Zadanie 3: Analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii ekspertów oraz wsparcia partnera zagranicznego

Daty Realizacji: 10.2021-11.2021

W ramach zadania:

a)      przeprowadzono badania porównawcze,

b)      opracowano raport z analizy etapu testowania z rekomendacjami dla modelu

 

Opracowanie raportu było poprzedzone m.in. wizytą studyjną w Katowicach, która odbyła się 22-24.09.2021 r.

 

Harmonogramu wizyty studyjnej w ramach projektu „Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się”

22-24 września 2021 r.

 

Dzień 22.09.2021 r.(godz. 16:30 - 19:00)

1.   Wizyta w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, (ul. Ligonia 46, 40-036 Katowice) w tym:

·       przywitanie Delegacji;

·       prezentacja i omówienie zagadnień związanych z realizacją projektu;

·       zwiedzanie historycznej części gmachu Urzędu.

2.   Uroczysta obiadokolacja.

3.   Podsumowanie przebiegu dnia ze szczególnym uwzględnieniem elementów związanych z komunikacją niewerbalną.

 

Dzień 23.09.2021 r.(godz. 10:00 - 16:00)

1.   Zwiedzanie Parku Śląskiego (godz. 10:00 - 11:30):

·         przywitanie z przedstawicielami Parku;

·         scenka rodzajowa z wykorzystaniem komunikacji niewerbalnej;

·         spotkanie warsztatowe związane z wdrażaniem „Modelu komunikacji niewerbalnej” (uwzględnienie doświadczeń austriackich, uwarunkowań polskich i propozycji wynikających z testowania. Wypracowanie dalszych rekomendacji na potrzeby projektu);

·         przejazd kolejką „Elką”;

·         przejazd meleksami po Parku Śląskim do wybranych punktów.

2.   Wizyta w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym(godz. 11:30 - 13:00):

·         przywitanie z przedstawicielami Śląskiego Ogrodu Zoologicznego;

·         scenka rodzajowa z wykorzystaniem komunikacji niewerbalnej;

·         zwiedzanie wybranych ekspozycji ogrodu zoologicznego;

3.   Obiad w czasie, którego zostaną omówione kwestie związane z projektem (godz. 13.00 -14:00)

·         dojazd do Górnośląśkiego Centrum Rehabilitacji „Repty” - około 30 min

4.   Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” (godz. 14:30 – 16:00):

·         przywitanie z przedstawicielami GCR „Repty”;

·         wizyta na oddziale Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej dla osób dorosłych w stanie śpiączki (prezentacja przez Zespół Logopedów Systemu C-EYE w pracy z pacjentem z trudnościami w nawiązywaniu komunikacji językowej i pozawerbalnej, prezentacja przez Zespół Fizjoterapeutów ERIGO PRO stołu do aktywnej pionizacji i nawiązanie kontaktu z pacjentem przy użyciu tablic komunikacyjnych);

·         zwiedzanie nowoczesnej komory kriogenicznej.

Podsumowanie przebiegu dnia ze szczególnym uwzględnieniem elementów związanych z komunikacją niewerbalną

 

Dzień 24.09.2021 r.(godz. 10:00-12:00)

1.   Stadion Śląski:

·         przywitanie z przedstawicielami Stadionu;

·         zwiedzanie ustalonych miejsc celem poznania infrastruktury związanej z obsługą osób ze szczególnymi potrzebami.

2.   Podsumowanie przebiegu dnia ze szczególnym uwzględnieniem elementów związanych z komunikacją niewerbalną.

3.   Pożegnanie Delegacji.

 

Zadanie 4: Opracowanie z partnerem zagranicznym ostatecznej wersji wdrożeniowej produktu z uwzględnieniem wyników testowania

Daty Realizacji: 12.2021-05.2022

W ramach zadania opracowano ostateczną wersję modelu usługi. To bardzo ważny etap prac, ponieważ pozwolił sfinalizować rdzeń projektu i przystąpić do wdrożenia modelu (zadanie 5). Opracowując ostateczną wersję modelu wzięto pod uwagę fazę testowania wykonaną w zadaniu 3, wnioski z wizyty studyjnej oraz uwagi partnera austriackiego.

 

Zadanie 5: Wdrożenie rozwiązań do praktyki, ze wsparciem partnera zagranicznego

Daty Realizacji:

03.2022-06.2022

Podczas tego zadania przeprowadzono seminaria wdrożeniowe w dniach 26.05; 27.05 i dodatkowo w dniu 22.06, przygotowano kursy e-learningu. Kursy przeprowadzono online. Osiągnięto wszystkie wskaźniki, w tym przeszkolono 40 osób z jednostek samorządowych w zakresie wdrożenia i wykorzystania modelu.

 

Zadanie 6: Wypracowanie rekomendacji dla użytkowników dla zapewnienia skutecznej trwałości stosowania rozwiązania z możliwym wsparcie partnera zagranicznego.  

Daty Realizacji:

06.2022-09.2022

W trakcie zadania udzielano na bieżąco drogą tel. i mejlową wsparcia jednostkom samorządowym w zakresie wdrażania Modelu realizacji usług publicznych dla osób z trudnościami w komunikowaniu się (o złożonych potrzebach w komunikowaniu się).

Zadanie w toku, zakończenie 30 września.

 

Kontakt:

Biuro Projektu:
Ośrodek Zarządzania Projektami UKSW
ul. Dewajtis 5, pok. 57, Warszawa 01-815

 
Kierownik Projektu:

Dr hab. Irena Lipowicz, prof. uczelni
i.lipowicz@uksw.edu.pl
 
linki:
https://www.ki-i.at/startseite
https://firr.org.pl/elementarz-aac-urzad-przyjazny-osobom-z-trudnosciami-w-komunikowaniu-sie/
slaskie.pl
https://centir.uksw.edu.pl/pl/projekty_realizowane

  

ZałącznikWielkość
MODEL REALIZACJI USŁUG PUBLICZNYCH DLA OSÓB Z TRUDNOŚCIAMI W KOMUNIKOWANIU SIĘ.pdf1.81 MB
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach