Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych

 

Uprzejmie informujemy, że Czasopismo zakończyło działalność w 2018 r. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z numerami archiwalnymi.

Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych

ISSN 2300-1437

 

Adres Redakcji:

Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Prawa i Administracji
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 17
01-938 Warszawa

 

Adres poczty elektronicznej:

ppsm@uksw.edu.pl

 

Kolegium Redakcyjne:

Redaktor Naczelny: Mariusz Muszyński

Pierwszy Zastępca Redaktora Naczelnego: Elżbieta H. Morawska

Zastępca Redaktora Naczelnego: Zbigniew B. Rudnicki

Sekretarz Redakcji: Magdalena Satora

Zastępca Sekretarza Redakcji: Natalia Kohtamäki

 

Rada Naukowa:

Marek Bankowicz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Jerzy Borzecki (University of Toronto, Toronto)

Sandra Cavallucci (Universit? degli Studi di Firenze, Florencja)

Oliver Dörr (Universität Osnabrück, Osnabrück)

Zaur Gasimov (Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, Moguncja)

Janusz Gilas (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

?riks J?kabsons (Uniwersytet Łotewski, Ryga)

Elżbieta Karska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

Stanisław Konopacki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

Marek Kornat (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Historii, PAN, Warszawa)

Zbigniew Lewicki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

Włodzimierz Marciniak (Szkoła Główna Handlowa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa)

Cezary Mik (przewodniczący) (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

Bogdan Musiał (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

Mariusz Muszyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

Zbigniew B. Rudnicki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

Jadwiga Staniszkis (Instytut Studiów Politycznych, PAN, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Warszawa/Nowy Sącz)

Bogumił Szmulik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

Ewa Thompson (Rice University, Houston)

Krzysztof Warchałowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

 

Redaktorzy językowi:

Ryszard Klimko - język polski

Jan Hambura - język niemiecki

Karolina Kotulewicz - język rosyjski

 

Redaktorzy tematyczni:

Marek Kornat - nauki historyczne

Zbigniew Rudnicki - nauki społeczne

Bogumił Szmulik - nauki prawne i polityczne

 

Redaktor statystyczny:

Joanna Muszyńska

 

Recenzenci:

Tomasz Błaszczak (Vytauto Didžiojo Universitetas, Kowno)

Dominika Harasimiuk (Uczelnia Łazarskiego, Warszawa)

Danuta Kabat-Rudnicka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków)

Marcin Kałduński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Krzysztof Kania (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Przemysław Saganek (PAN, Warszawa)

Andrzej Marcin Suszycki (Universität Potsdam, Poczdam)

 

Wersją pierwotną wszystkich numerów Polskiego Przeglądu Stosunków Międzynarodowych jest wersja drukowana.

Na podstawie ewaluacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2014 czasopismo otrzymało 3 punkty.

 

* * *

Zasady publikacji:

1. Propozycję publikacji może do Redakcji przesłać każda osoba, która co najmniej uzyskała stopień zawodowy magistra w zakresie stosunków międzynarodowych lub dziedzin pokrewnych.

2. Tekst musi mieć charakter naukowy i dotyczyć szeroko rozumianej dziedziny stosunków międzynarodowych.

3. Tekst winien być sporządzony w wersji elektronicznej, według ustalonych zasad (Załącznik: ZASADY REDAKCJI TEKSTÓW). Redakcja zastrzega sobie prawo opracowania redakcyjnego tekstów zaakceptowanych do druku.

4. Złożenie tekstu do publikacji jest równoważne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu, który nie był nigdy wcześniej publikowany oraz z wyrażeniem zgody na publikację artykułu w Polskim Przeglądzie Stosunków Międzynarodowych.

5. Każdy tekst przechodzi procedurę recenzowania według ustalonych zasad (Załączniki: ZASADY RECENZOWANIA; FORMULARZ RECENZJI).

6. Autor otrzymuje materiał do korekty autorskiej. Brak zwrotu korekty autorskiej w wyznaczonym terminie oznacza akceptację otrzymanej wersji tekstu.

7. Za publikację nie są wypłacane honoraria autorskie. Autorzy otrzymują egzemplarz  autorski.

 

Zapora ghostwriting:

Zgodnie ze standardami określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego redakcja wprowadza procedurę zwalczania zjawisk określanych jako ?ghostwriting? oraz ?guest authorship?. (?Ghostwriting? to sytuacja, w której ktoś wniósł wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych wpublikacji; ?guest authorship? to sytuacja, w której udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji). W związku z tym redakcja wprowadza następujące zasady:

1) Autorzy publikacji powinni ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność za ujawnienie wskazanych danych ponosi składający opracowanie.

2) W przypadku stwierdzenia zjawisk typu ?ghostwriting? oraz ?guest authorship? redakcja dokumentuje te przypadki oraz powiadamia o tym fakcie odpowiednie instytucje.

3) W przypadku finansowania badań wykorzystanych w publikacji autor zobowiązany jest podać źródło finansowania.

4) Składając tekst do publikacji autor oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do tekstu, który nie był nigdy wcześniej publikowany oraz wyraża zgodę na wprowadzenie poprawek redakcyjnych, a także publikację artykułu na stronie internetowej Polskiego Przeglądu Stosunków Międzynarodowych (Załącznik: OŚWIADCZENIE AUTORA).

* * *

 

PPSM 8 (2018) Numer
PPSM 7 (2017) Numer
PPSM 6 (2016) Numer
PPSM 5 (2015) Numer
PPSM 4 (2014) Numer
PPSM 3 (2013) Spis treści
PPSM 2 (2012) Spis treści
PPSM 1 (2011) Spis treści

 

 

 

 
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach