Przejdź do treści

Pracownicy WPIA współautorami  opracowań w projekcie Smart Villages w województwie mazowieckim

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest członkiem Konsorcjum naukowego realizującego przedsięwzięcie badawczo-wdrożeniowe pn. „Wdrożenie koncepcji Smart Villages w województwie mazowieckim”.

Przedsięwzięcie zostało zlecone Konsorcjum naukowemu w grudniu 2020 roku przez Województwo Mazowieckie.


Inicjatywa ma na celu wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także wzmacnianie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami za pomocą nowoczesnych środków komunikacji, a przede wszystkim podniesienie świadomości społecznej związanej z rozwojem obszarów wiejskich. Podstawą do osiągnięcia celów jest przeprowadzenie badań i analiz naukowych polegających na identyfikacji elementów spowalniających rozwój rolnictwa, ocenę warunków gospodarowania i określenie czynników mających wpływ na spowolnienie rozwoju rolnictwa.


Konsorcjum naukowe projektu składa się z następujących jednostek naukowo-badawczych:

 1. Politechnika Warszawska – Lider Konsorcjum 
 2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 4. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
 5. Instytut Geodezji i Kartografii
 6. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
 7. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa.

Prace badawcze w projekcie realizowane przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji UKSW dotyczą opracowań:

 1. Analiza uwarunkowań prawnych rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim oraz bariery prawne rozwoju Smart Villages.
 2. Analiza elementów polityki administracyjnej wobec obszarów wiejskich z uwzględnieniem zasady partnerstwa społecznego i ich uwarunkowania prawne.
 3. Opracowanie propozycji dedykowanych do warunków wiejskich rozwiązań z zakresu e-health, w szczególności dotyczących telemedycyny i teleopieki, jako element koncepcji Smart Villages.
 4. Analiza możliwości zastosowania taniej, czystej energii odnawialnej w Smart Villages.
 5. Analiza możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w Smart Villages.
 6. Opracowanie wkładu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Mazowsza (przygotowanie parametrów wspierających inteligentne opracowanie dokumentów planistycznych).

Informacje o projekcie są dostęne na stronach internetowych:

https://geodezja.mazovia.pl
https://www.smartvillageswm.uksw.edu.pl/

W celu popularyzacji wyników projektu odbywają się spotkania informacyjno-wdrożeniowe, których organizatorem jest Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny.


Szczegóły dotyczące spotkań można znaleźć na stronach internetowych:

https://mpnt.pl/pl/smart-villages

https://mpnt.pl/pl/wydarzenia/spotkania-informacyjno-instruktazowe-wdrazenie-koncepcji-smart-villages-2023-03-16

Zapraszamy do zainteresowania się opracowaniami będącymi produktami projektu i zachęcamy do popularyzacji idei Smart Villages na Mazowszu.

16 marca 2023