Przejdź do treści

UTWORZENIE WPiA UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) jest uczelnią publiczną. Utworzony został w 1999 r. Wydział Prawa i Administracji (WPiA) jest jednym z dziesięciu wydziałów UKSW.

Na Wydziale zatrudnionych jest ponad 100 pracowników naukowo-dydaktycznych zorganizowanych w 21 Katedrach.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA NA WPiA UKSW

W pracy naukowej i dydaktycznej kierujemy się refleksją nad integralnym dziedzictwem ludzkiej wiedzy, a także wiernością prawdzie oraz inspiracją chrześcijańską. Prowadzimy badania nad istotą i działaniem prawa w różnych jego dziedzinach, nad rolą i zadaniami współczesnej administracji zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym oraz nad międzynarodowymi stosunkami, ze szczególnym uwzględnieniem Europy i USA. Na szeroką skalę podejmujemy w szczególności badania nad europejskimi aspektami dziedzin prawa krajowego i badania nad Unią Europejską jako taką.