Przejdź do treści

JEDNOLITY SYSTEM ANTYPLAGIATOWY

Na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) wszystkie pisemne prace dyplomowe przed egzaminem dyplomowym muszą zostać sprawdzone w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) [zgodnie z art. 76 ust. 4 ww. ustawy].

Jednolity System Antyplagiatowy JSA

JSA zastąpił wykorzystywane wcześniej systemy antyplagiatowe. Jest udostępniony nieodpłatnie dla wszystkich uczelni wyższych w Polsce. Podstawowym celem zmian jest unifikacja i standaryzacja procedur sprawdzania prac pod kątem ewentualnego plagiatu w skali ogólnopolskiej.

UWAGA! Wszystkie prace dyplomowe sprawdzane są obecnie w JSA a nie w dotychczasowym systemie OSA.

Dostęp do JSA mają Promotorzy [PDF].

Raport generowany jest automatycznie w Archiwum Prac Dyplomowych (APD):

Interpretacja raportu dokonywana jest przez Promotora.

UWAGA!

Instytucją koordynującą właściwe funkcjonowanie JSA jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB).

Materiały OPI PBI ze szkolenia przeprowadzonego w grudniu 2018 r. na UKSW:

1) Co to jest JSA / jak funkcjonuje?

2) Jak interpretować raport z JSA?

3) Studium przypadku: wskazówki interpretacyjne na konkretnych przykładach

Po kliknięciu na wybrany poniżej temat można otworzyć materiały szkoleniowe przygotowane przez OPI PBI:

FILMY INSTRUKTAŻOWE

KURS E-LEARNINGOWY

SPRAWDZANIE PRACY. PERSPEKTYWA PROMOTORA: SAMOUCZEK

POMOC TECHNICZNA:

OPI PBI oferuje bieżącą pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z JSA, tzw. HELPDESK OPI:

https://lil-helpdesk.opi.org.pl/#/login


Zarządzenie nr 4/2015/2016 [PDF] Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie kontroli prac dyplomowych w Internetowym Systemie Antyplagiatowym na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Warszawie.