Przejdź do treści

Przeniesienia regulują przepisy Regulaminu studiów (§ 21- 22)

§ 21

1. Przeniesienia mogą być realizowane poprzez:
1) przeniesienie do innej uczelni, o ile student wypełnił wszystkie obowiązki wobec Uniwersytetu;
2) przeniesienie z innej uczelni (w tym także zagranicznej);
3) zmianę formy studiów;
4) zmianę kierunku studiów.

2. Dziekan może wyrazić zgodę na przeniesienie się z innej uczelni, w tym uczelni zagranicznej, na studia prowadzone w Uniwersytecie, jeżeli osoba ubiegająca się o przeniesienie:
1) wypełniła wszystkie obowiązki, wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, z której zamierza się przenieść (uczelnia macierzysta);
2) uzyskała na uczelni macierzystej zaliczenie roku studiów, na jaki była wpisana w roku akademickim, w którym składa podanie o przeniesienie;
3) złożyła podanie o przeniesienie, nie później niż 15 lipca na studia stacjonarne lub 10 września na studia niestacjonarne.

3. Osoba, która studiuje na macierzystej uczelni w systemie studiów niestacjonarnych, wieczorowych lub w innym systemie studiów płatnych, może być przeniesiona wyłącznie na studia niestacjonarne prowadzone w Uniwersytecie.

4. Warunkiem przeniesienia się z innej uczelni na studia stacjonarne prowadzone w Uniwersytecie, jest spełnienie przez niego wymagań, obowiązujących w roku, w którym był przyjęty na studia.

5. Na studia stacjonarne prowadzone w Uniwersytecie nie może być przeniesiona osoba, której średnia ocen uzyskanych na uczelni macierzystej w ramach dotychczas odbytychetapów studiów jest niższa niż 4,0, przy czym warunku tego nie stosuje się, jeżeli za udzieleniem zgody na przeniesienie przemawiają ważne powody losowe.

6. Na studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia mogą być przeniesione wyłącznie osoby, które na uczelni macierzystej studiują na kierunku przypisanym do tej samej dyscypliny wiodącej.

7. Do podania o przeniesienie należy dołączyć dokumenty umożliwiające ustalenie, czy zachodzą warunki przeniesienia określone w ust. 1-5.

8. Student może po zakończeniu każdego semestru studiów przenieść się ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne.

9. Dziekan może wyrazić zgodę na przeniesienie się studenta ze studiów niestacjonarnychna stacjonarne po ukończeniu przez niego co najmniej I roku studiów, jeżeli student:
1) uzyskał zaliczenie roku studiów, na jaki był wpisany w roku akademickim, w którym składa podanie o przeniesienie;
2) uzyskał średnią ocen w ramach dotychczas odbytych etapów studiów nie niższą niż 4,5;
3) złożył podanie o przeniesienie nie później niż do 15 lipca.

10. Dziekan może wyrazić zgodę na przeniesienie się studenta na inny kierunek studiów prowadzony w Uniwersytecie, po ukończeniu przez niego co najmniej I roku studiów, jeżeli:
1) kierunki są przypisane do tej samej dyscypliny wiodącej;
2) student uzyskał zaliczenie roku studiów, na jaki był wpisany w roku akademickim,w którym składa podanie o przeniesienie;
3) student uzyskał średnią ocen w ramach dotychczas odbytych etapów studiów nie niższą niż 4,5;
4) student złożył podanie o przeniesienie nie później niż do 15 lipca na studia stacjonarne lub 10 września na studia niestacjonarne.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Rektora, przeniesienia mogą być dokonywane w trakcie I roku studiów, a także w trakcie kolejnych lat, mimo nie spełniania wymagań określonych w ust. 2-10.

12. Przeniesienia studentów nie mogą prowadzić do zwiększenia liczby studentów na danym roku ponad przyjęty limit dla poszczególnych kierunków. Do wymienionego limitu nie wlicza się studentów powtarzających rok.
13. Osoby skreślone ze studiów w innej uczelni mogą podjąć studia w Uniwersytecie na zasadach rekrutacji na pierwszy rok studiów.

§ 22

Studentowi, który przeniósł się z innej uczelni, w tym zagranicznej lub z innego kierunku prowadzonego w Uniwersytecie, zalicza się osiągnięte wyniki, z uwzględnieniem następujących warunków:
1) student uzyskał zakładane efekty uczenia się oraz otrzymał średnio nie mniej niż 30 punktów ECTS za zaliczenie każdego semestru;
2) student otrzymuje w Uniwersytecie taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w Uniwersytecie.

WYKAZ DOKUMENTÓW DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZENIESIENIE NA WPiA:

  • podanie do Prodziekana wybranego kierunku WPiA z prośbą o przyjęcie w ramach przeniesienia
  • zgoda Dziekana lub Prodziekana macierzystego kierunku na przeniesienie
  • zaświadczenie o ukończonym roku studiów
  • zaświadczenie o średniej ocen (obejmujące wszystkie przedmioty zaliczone dotychczas na maierzystym kierunku)
  • karta przebiegu studiów