Przejdź do treści

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UKSW

dr hab. Bogumił Szmulik. prof. uczelni
Ukończył prawo i nauki polityczne na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie; doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (UMCS 1996 r.), doktor nauk prawnych w zakresie prawa (KUL 2005 r.), doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego (KUL 2009 r.); odbył staże naukowe na Uniwersytecie w Kolonii i w Instytucie Maxa Plancka we Freiburgu w Niemczech; autor licznych publikacji z tematyki prawa konstytucyjnego i administracyjnego.

Od 2010 r.  zatrudniony na stanowisku profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych. W latach 2012-2016 prodziekan do spraw nauki, a od 1 września 2020 Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej od 2021 roku; od 1 kwietnia 2016 r. członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (w 2018 r. powołany na kolejną trzynastą kadencję); radca prawny; sekretarz naukowy i redaktor tematyczny „Przeglądu Legislacyjnego” a od 2 marca 2021 roku Dyrektor Instytutu De Republica.

PRODZIEKANI WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UKSW

Dr hab. Jacek Jaworski
Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji
Dr hab. Marcin Wielec
Prodziekan ds. kierunku Prawo i Człowiek w cyberprzestrzeni
Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2003 roku asystent, a od 2008 adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UKSW. Kierownik Katedry Postępowania Karnego na tym Wydziale. Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Autor i współautor kilku pozycji książkowych, szeregu artykułów naukowych, a także ekspertyz i opinii prawnych dla organów publicznych w Polsce. Absolwent programu typu MBA – Top Public Executive w IESE Business School University of Navarra w Barcelonie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im.

Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Członek Rady Programowo – Naukowej kwartalnika „Probacja“. Członek Rady Programowej pisma naukowego „Central European Journal of Comparative Law”, wydawanego przez Instytut Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla w Budapeszcie, adwokat. Ogólne obszary zainteresowań badawczych to prawo i postępowanie karne, prawo i postępowanie dyscyplinarne, prawo karne wykonawcze, a w nich w szczególności obszary korelacji postępowania karnego z innymi obszarami prawa jak między innymi z prawem kanonicznym, prawem administracyjnym, prawem dyscyplinarnym, czy zagadnienia związane z aksjologią postępowania karnego.