Przejdź do treści

Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadzi i upowszechnia wyniki badań naukowych w zakresie nauk prawnych. Pracownicy Instytutu prowadzą badania indywidualne i zespołowe nad istotą i działaniem prawa w różnych jego dziedzinach. Instytut Nauk Prawnych rozwija ożywioną współpracę badawczą z naukowcami z kraju i zagranicy. Pracownicy Instytutu organizują międzynarodowe i krajowe konferencje naukowe. W zakresie działalności naukowej, pracownicy Instytutu upowszechniają wiedzę poprzez publikacje naukowe, opracowania publicystyczne, uczestnicząc w konferencjach naukowych i dyskusjach. W Instytucie Nauk Prawnych działalność naukowo-dydaktyczną prowadzi  obecnie ponad 100 pracowników naukowych. Wśród nich są: sędziowie sądów powszechnych, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, członkowie Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, eksperci Sejmu, Senatu oraz Prezydenta RP, adwokaci, radcy prawni i prokurato­rzy, ambasadorzy, pracownicy urzędów centralnych w tym Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Sprawiedliwości. W skład Instytutu Nauk Prawnych wchodzi dziś 21 Katedr. Rada Dyscypliny Instytutu Nauk Prawnych posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa.

profesor uczelni
dr hab. Artur Kotowski
Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych, profesor uczelni i kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z teorii i filozofii prawa oraz prawa karnego. Zainteresowania naukowo badawcze związane są z wykładnią i stosowaniem prawa o problematyką empirycznych badań w naukach prawnych. W ramach działalności zawodowej także członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.
Wykaz działalności naukowej: https://wpia.uksw.edu.pl/node/562
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8284-241X
Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych
dr Zbigniew Więckowski
Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych, adiunkt, sekretarz Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Autor publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa własności intelektualnej i prawa farmaceutycznego. Stypendysta Narodowego Centrum Nauki, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Uczestnik projektu „Mistrzowie Dydaktyki”.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7753-3743