Przejdź do treści

Stosunki Międzynarodowe

Program studiów kierunku Stosunki i prawo międzynarodowe obejmuje wszystkie główne wymiary współczesnych stosunków międzynarodowych w Europie i na świecie: politykę, społeczeństwo, gospodarkę, kulturę, prawo, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Absolwenci przygotowani są do pełnienia różnych ważnych ról w życiu społeczno-politycznym, ekonomicznym i kulturalnym w...

Absolwent studiów będzie przygotowany do podjęcia pracy w różnego rodzaju instytucjach państwowych albo prywatnych funkcjonujących w otoczeniu międzynarodowym. Wykształcenie przyszłej kadry pracowników służby zagranicznej, pracowników urzędów państwowych, kadry globalnych korporacji, a także przygotowanie przyszłych przedsiębiorców posiadających szeroką wiedzę z zakresu prawnych i politycznych aspektów stosunków międzynarodowych, funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym pozwoli zaspokoić potrzeby społeczno – gospodarcze w tym zakresie.

Na kierunku Stosunki i prawo międzynarodowe działają dwa moduły: „Służba zagraniczna i organizacje międzynarodowe” oraz „Korporacje transnarodowe”.

Studia I stopnia (licencjackie)

Absolwent tego kierunku i stopnia studiów otrzymuje dyplom licencjata. Może podjąć pracę w organach administracji publicznej zajmującymi się stosunkami międzynarodo­wymi, w organizacjach i instytucjach międzynarodo­wych, w przedsiębiorstwach rozwijających współpracę międzynarodową, w placówkach kulturalnych i innych zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi.

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Absolwent tego kierunku i stopnia otrzymuje tytuł magistra. Przygotowany będzie do pracy w urzędach i firmach współpracujących ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami oraz organizacjach i instytucjach rządowych i pozarządowych europejskich, regionalnych i globalnych. Może podjąć pracę na stanowisku analityka i specjalisty w administracji państwowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, a także w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.

Wybierz interesujący Cię dział: