Przejdź do treści

Prawo

Studia prawnicze są studiami jednolitymi (nie są studiami dwustopniowymi) oraz studiami uniwersalnymi (przygotowującymi jednakowo do wszystkich zawodów prawniczych).

Absolwent stacjonarnych i niestacjonarnych studiów może ubiegać się o przyjęcie na wszystkie aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, notarialną czy też legislacyjną. Jest również przygotowany do podjęcia pracy w organach władzy publicznej (Policji i innych służbach mundurowych; organach administracji skarbowej; agendach państwowych; instytucjach Unii Europejskiej), jak również w instytucjach i organizacjach niepublicznych wymagających posiadania wiedzy prawniczej. Absolwent kończący ten kierunek będzie przygotowany do wykonywania wszystkich zawodów prawniczych w Polsce oraz innych państwach Unii Europejskiej.

Absolwent jest przygotowany do rozumienia i stosowania prawa. Posiada umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dyscyplin prawa uzupełnioną o teorię i filozofię prawa oraz doktryn polityczno-prawnych a także o wiedzę z zakresu innych nauk społecznych; również podstawową wiedzę ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent rozumie teksty prawne oraz posługuje się regułami logicznego rozumowania. Po ukończeniu studiów ma możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego. Absolwent jest przygotowany do stosowania prawa cywilnego, administracyjnego i karnego w praktyce; do udziału w życiu państwa oraz organów administracji rządowej i administracji samorządowej.

Studenci Wydziału wiedzę teoretyczną uzyskaną na zajęciach dydaktycznych mogą wykorzystać w praktyce poprzez realizację studenckich praktyk zawodowych, które odbywają m.in. w organach administracji rządowej i samorządowej oraz w prokuraturach, sądach, kancelariach prawnych oraz zapoznają się z pracą m.in. ławników, kuratorów i referendarzy.

Program nauczania prawa na Wydziale przewiduje także możliwość poszerzenia ogólnej wiedzy o informacje specjalistyczne wykładane podczas licznych monografów i konwersatoriów prowadzonych także w językach obcych. Program studiów uwzględnia również zajęcia z informatyki dla prawników.

Absolwent posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej oraz porozumiewania się w procesie podejmowania decyzji prawnych oraz występowania w roli negocjatora albo mediatora w sytuacjach, w których prawo obowiązujące wskazuje mediację jako zalecany sposób rozstrzygania sporów prawnych.

Wybierz interesujący Cię dział: